Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-12-14

Nordic Mines AB: Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ)

Aktieägarna i Nordic Mines AB (publ), organisationsnummer 556679-1215
("Bolaget
"), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 7 januari 2016 klockan
10.00 på Locanda Café, Mäster Samuelsgatan 60, i Stockholm. Insläpp till
stämman sker från klockan 9.30.

1 Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska:

1 dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast
onsdagen den 30 december 2015;
2 dels senast klockan 15.00 onsdagen den 30 december 2015 anmäla sig till
Bolaget antingen per post: Nordic Mines AB (publ), Mäster Samuelsgatan 60,
8tr., 111 21 Stockholm, per telefon: 08-505 165 00 eller per
e-post:info@nordicmines.se.

I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer,
aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och, i förekommande fall, uppgift
om ställföreträdare, ombud eller biträden (högst två). Anmälan ska i
förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra
behörighetshandlingar.

1 Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt
att delta vid stämman, dessutom tillfälligt låta inregistrera sina aktier i
eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering
måste vara verkställd senast onsdagen den 30 december 2015, vilket innebär
att aktieägaren i god tid före detta datum måste begära omregistrering hos
förvaltaren.

1 Ombud m.m.

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda skriftlig, av
aktieägaren underskriven och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten
utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller
motsvarande för den juridiska personen bifogas fullmakten. Fullmakten är
giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid
som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i
original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman
insändas till Bolaget på ovan angiven postadress. Bolaget tillhandahåller
fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets
webbplats,www.nordicmines.se.

1 Förslag till dagordning

1 Stämmans öppnande
2 Val av ordförande vid stämman
3 Upprättande och godkännande av röstlängd
4 Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet

5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6 Dagordningens godkännande
7 Fastställande av antal styrelseledamöter
8 Val av styrelse och styrelseordförande
9 Fastställande av arvode till styrelsen
10 Stämmans avslutande

1 Förslag till beslut

Punkt 2 Val av ordförande vid stämman

Styrelsen avser att återkomma med förslag till ordförande vid stämman så snart
som möjligt och senast i samband med stämman.

Punkterna 7-9 Fastställande av antal styrelseledamöter, val av styrelse och
styrelseordförande samt fastställande av arvode till styrelsen

Genom den nyemission av aktier som nyligen genomförts av Bolaget blev Lau Su
Holding AB ny huvudägare i Bolaget med, per dagen för denna kallelse, ett
aktieinnehav motsvarande 61,5 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.
Lau Su Holding AB har tillställt styrelsen en begäran om att extra
bolagsstämma ska hållas.

Mot bakgrund av de nya ägarförhållandena i Bolaget har Bolagets valberedning
meddelat att de inte funnit anledning att inför stämman presentera några egna
beslutsförslag avseende punkterna 7-9 på dagordningen. Styrelsen hade vid
tidpunkten för denna kallelse inte erhållit några beslutsförslag avseende
punkterna 7-9 på dagordningen från Lau Su Holding AB, men har underrättats om
att huvudägaren har för avsikt att återkomma med sådana beslutsförslag senast
i samband med stämman. Så fort styrelsen erhåller beslutsförslagen kommer
dessa att offentliggöras.

1 Frågor till styrelsen och den verkställande direktören

Aktieägare har möjlighet att begära upplysningar om förhållanden som kan
inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Upplysningsplikten
avser även Bolagets förhållande till annat koncernföretag och sådana
förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening. Sådan
information lämnas av styrelsen eller den verkställande direktören vid
stämman under förutsättning att uppgifterna kan lämnas utan väsentlig skada
för Bolaget.

1 Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget per dagen för kallelsen till
stämman uppgår till 565 722 756. Bolaget innehar inte några egna aktier.

1 Handlingar

Fullmakt och övriga handlingar som ska tillhandahållas inför stämman hålls
tillgängliga på Bolagets webbplats,www.nordicmines.se, hos Bolaget på Mäster
Samuelsgatan 60, 8tr., 111 21 Stockholm och skickas kostnadsfritt till de
aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även
att finnas tillgängliga vid stämman.

* * *
Stockholm i december 2015
Nordic Mines AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Eva Kaijser, VD, 070 932 09 01
Jonatan Forsberg, CFO, 0761 051 310

För mer information om Nordic Mines, vänligen se;www.nordicmines.se

Ovanstående information kan vara sådan information som Nordic Mines AB (publ)
ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om
handel med finansiella instrument. Informationen publicerades klockan 10.00
den 14 december 2015.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Vid Laivagruvan
i Finland producerades guld under åren 2011 till och med 2014. Fyndigheten är
en av de största i Norden. Nordic Mines är medlem i SveMin och tillämpar dess
rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Nordic Mines
aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. Se
ävenwww.nordicmines.se.

Pressmeddelande (PDF)
http://hugin.info/138647/R/1973184/721797.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Nordic Mines AB via Globenewswire

HUG#1973184

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.