Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-11-18

Nordic Mines AB: Nordic Mines aktie observationsnoteras

Ej för distribution, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien,
Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika eller i
någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle
vara olaglig.

PRESSMEDDELANDE, 18 november 2015

Nasdaq Stockholm har efter dialog med Nordic Mines AB (publ) ("Nordic Mines"
eller "Bolaget") beslutat att tillfälligt observationsnotera Nordic Mines
aktie i avvaktan på inbetald emissionslikvid i Bolagets nyemission av aktier
med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen
").

Som framgår av pressmeddelande publicerat fredagen den 13 november 2015 och
tilläggsprospekt offentliggjort den 16 november 2015 har Bolaget ingått avtal
med Lau Su Holding AB ("Investeraren
") varigenom detta bolag åtagit sig att teckna 233 500 000 nya aktier för ett
belopp om 46 700 000 kronor. Åtagandet är inte säkerställt, men det indiska
bolaget Royal Refinery Private Limited har ställt proprieborgen för dess
uppfyllande. Enligt åtagandet ska betalning för de tecknade aktierna ske
senast den 28 november 2015, vilket datum överenskommits till följd av att
utförseltillstånd för valuta krävs från Indien. Förutsatt att åtagandet
uppfylls (inklusive att betalning rättidigt skett), så har Investeraren
därutöver, som vederlag för åtagandet, enligt avtalet rätt till en
aktiebaserad ersättning motsvarande 114 419 495 nya aktier (vilka erläggs
genom att ett kontantarvode om 22 883 899 kronor kvittas baserat på
teckningskursen i emissionen). Åtagandet har inhämtats av Bolaget i syfte att
säkerställa en tillräcklig anslutningsgrad i Företrädesemissionen. Avtalet,
och den däri ingående åtagandeersättningen, har förhandlats fram mellan
parterna. Flera olika investerare har kontaktats och även andra former av
finansiering har sökts. Avtalet och villkoren däri har därigenom
marknadsprövats.

Som framgår av Bolagets prospekt, vilket godkändes och registrerades av
Finansinspektionen fredagen den 23 oktober 2015 samt offentliggjordes av
Bolaget samma dag, har Bolaget (från och med dagen för prospektet) inte
tillräckligt med rörelsekapital för att täcka sitt behov under de kommande
tolv månaderna. Underskottet bedöms uppstå innan årsskiftet och om Bolaget
misslyckas med en kapitalanskaffning genom Företrädesemissionen är det högst
sannolikt att det skulle kunna leda till en ny företagsrekonstruktion,
konkurs eller annan avveckling av Bolaget.

Prospekt och tilläggsprospektet finns tillgängligt på Nordic Mines hemsida
(www.nordicmines.com) och på Evli Banks hemsida (www.evli.com).

Stockholm,18 november 2015
Nordic Mines AB (publ)

Vid frågor, kontakta gärna:
Eva Kaijser, VD, 070-932 09 01
Jonatan Forsberg, CFO, 076-105 13 10

För mer information om Nordic Mines, vänligen se;www.nordicmines.se

Ovanstående information kan vara sådan information som Nordic Mines AB (publ)
ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om
handel med finansiella instrument. Informationen publicerades klockan 08.00
den 18 november 2015.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Vid Laivagruvan
i Finland producerades guld under åren 2011 till och med 2014. Fyndigheten är
en av de största i Norden. Nordic Mines är medlem i Svemin och tillämpar dess
rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Nordic Mines
aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. Se
ävenwww.nordicmines.se.

VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva,
teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra
värdepapper i Nordic Mines. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier
i Nordic Mines kommer endast att ske genom det prospekt som kommer att
offentliggöras av Nordic Mines på dess hemsida inom sinom tid.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras,
vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong,
Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annan jurisdiktion där
sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller
skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad
som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte
heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana
restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna
anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, obetalda tecknade aktier, betalda tecknade aktier eller
aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United
States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller
värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och
får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt,
inom USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i
Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant
delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar Nordic Mines aktuella syn på framtida händelser samt finansiell
och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan",
"planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller
förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är
grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad
information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och
osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och
omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende
framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att
väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Pressmeddelande (PDF)
http://hugin.info/138647/R/1967576/718868.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Nordic Mines AB via Globenewswire

HUG#1967576

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.