Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-11-09

Nordic Mines AB: Nordic Mines avtal med bankerna klart

Ej för distribution, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien,
Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika eller i
någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle
vara olaglig.

PRESSMEDDELANDE 9 november 2015

Nordic Mines AB (publ) ("Nordic Mines", "Bolaget" eller "Koncernen") har
träffat ett slutligt avtal med Bolagets långivare om att Nordic Mines ska
förvärva långivarnas samtliga fordringar på koncernbolag enligt befintliga
projektfinansieringsavtal. Därmed bekräftas principöverenskommelsen som
tidigare offentliggjorts genom pressmeddelande den 21 september 2015. Bolaget
genomför nu en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga
aktieägare ("Företrädesemissionen") och Nordic Mines avsikt är att finansiera
köpet genom Företrädesemissionen. Avtalet med Bolagets långivare innebär:

* Bolaget förvärvar långivarnas samtliga fordringar på koncernbolag enligt
befintliga projektfinansieringsavtal för en köpeskilling om 5 miljoner
euro. Detta motsvarar en ytterligare nedskrivning av de ursprungliga
lånebeloppen med omkring 10 miljoner euro. Före den första nedskrivningen
sommaren 2014 var den utestående skulden drygt 45 miljoner euro.
* Avtalet omfattar även utestående teckningsoptioner som innehas av
långivarna motsvarande en ägarandel om 12 procent.
* Nordic Mines återfår genom köpet full kontroll över de tillgångar som är
pantsatta enligt projektfinansieringsavtalen.

Bolagets skyldighet att genomföra förvärvet är villkorad av att Bolagets
styrelse beslutar och offentliggör att emissionsvillkoren för
Företrädesemissionen har blivit uppfyllda. Om detta villkor inte är uppfyllt
senast den 4 december 2015 eller förvärvet inte har slutförts den 13 december
2015 kan avtalet sägas upp. Avtalet kan också sägas upp tidigare om Bolaget
inte erhåller anmälningar om teckning av aktier i Företrädesemissionen
motsvarande minst köpeskillingen och det inte finns skälig anledning att tro
att Bolaget kommer att erhålla anmälningar om teckning eller säkra annan
finansiering som är acceptabel för långivarna sammanlagt uppgående till minst
köpeskillingen senast den 13 november 2015.

För Företrädesemissionen gäller bland annat följande villkor:

* Teckningskursen har fastställts till 20 öre per aktie.
* Företrädesemissionen tillför vid full teckning Bolaget drygt 108 miljoner
kronor före emissionskostnader.
* Teckningsperioden löper till och med måndagen den 9 november 2015.

Prospekt och anmälningssedel (med eller utan teckningsrätt) finns tillgängliga
på Nordic Mines hemsida;www.nordicmines.se. Ett tilläggsprospekt kommer att
offentliggöras med anledning av det avtal som träffats med långivarna.

Nordic Mines har engagerat Evli Bank och PWC Corporate Finance Debt&Capital
Advisory såsom finansiella rådgivare.

För ytterligare information kontakta:

Eva Kaijser, VD, 070-932 09 01
Jonatan Forsberg, CFO, 076-105 13 10

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande klockan 08.00 den 9 november
2015.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Vid Laivagruvan
i Finland producerades guld under åren 2011 till och med 2014. Fyndigheten är
en av de största i Norden. Nordic Mines är medlem i Svemin och tillämpar dess
rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Nordic Mines
aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. Se även
www.nordicmines.se
.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva,
teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra
värdepapper i Nordic Mines. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier
i Nordic Mines kommer endast att ske genom det prospekt som offentliggjorts
av Nordic Mines på dess hemsida.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras,
vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong,
Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annan jurisdiktion där
sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller
skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad
som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte
heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana
restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna
anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, obetalda tecknade aktier, betalda tecknade aktier eller
aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United
States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller
värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och
får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt,
inom USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i
Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant
delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar Nordic Mines aktuella syn på framtida händelser samt finansiell
och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan",
"planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller
förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är
grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad
information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och
osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och
omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende
framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att
väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Pressmeddelande (PDF)
http://hugin.info/138647/R/1965251/717520.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Nordic Mines AB via Globenewswire

HUG#1965251

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.