Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-12-01

Nordic Mines AB: Nordic Mines emissionslikvid inbetald

Ej för distribution, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien,
Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika eller i
någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle
vara olaglig.

PRESSMEDDELANDE, 1 december 2015

Nordic Mines emissionslikvid inbetald

Inbetalningar uppgående till cirka 80 miljoner kronor har gjorts i Nordic
Mines pågående företrädesemission varefter styrelsen har förklarat de
uppställda emissionsvillkoren uppfyllda. Handeln med BTA i Nordic Mines
förväntas inledas på Nasdaq Stockholm torsdagen den 3 december 2015.

Nordic Mines AB (publ) ("Nordic Mines
" eller "Bolaget
") har, såsom tidigare meddelats genom pressmeddelande den 13 november 2015,
erhållit teckningsanmälningar i den pågående nyemissionen av aktier med
företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen
") motsvarande cirka 80 miljoner kronor. Sedan inbetalningar av
emissionslikvid i Företrädesemissionen, vid tidpunkten för detta
pressmeddelande, gjorts till ett belopp uppgående till cirka 80 miljoner
kronor har styrelsen gjort bedömningen att de uppställda emissionsvillkoren
för Företrädesemissionen nu är uppfyllda. Bolaget fullföljer därmed
Företrädesemissionen.

Arbetet med att boka ut betalda tecknade aktier ("BTA
") till respektive VP-konton kommer nu att påbörjas. I samband härmed inleds
också registreringen av Företrädesemissionen hos Bolagsverket.

Handeln med BTA i Nordic Mines förväntas inledas på Nasdaq Stockholm torsdagen
den 3 december 2015. Så snart som möjligt efter att Bolagsverket har
registrerat Företrädesemissionen kommer tilldelade BTA att omvandlas till nya
aktier. Planerad sista dag för handel i BTA är fredagen den 4 december 2015.
De nya aktierna i Nordic Mines förväntas bli föremål för handel på Nasdaq
Stockholm tidigast torsdagen den 10 december 2015.

Stockholm, 1 december 2015
Nordic Mines AB (publ)

Vid frågor, kontakta gärna:

Eva Kaijser, VD, 070-932 09 01
Jonatan Forsberg, CFO, 076-105 13 10

För mer information om Nordic Mines, vänligen se;www.nordicmines.se

Ovanstående information kan vara sådan information som Nordic Mines AB (publ)
ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om
handel med finansiella instrument. Informationen publicerades klockan 14.15
den 1 december 2015.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Vid Laivagruvan
i Finland producerades guld under åren 2011 till och med 2014. Fyndigheten är
en av de största i Norden. Nordic Mines är medlem i SveMin och tillämpar dess
rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Nordic Mines
aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. Se
ävenwww.nordicmines.se.

VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva,
teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra
värdepapper i Nordic Mines. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier
i Nordic Mines kommer endast att ske genom det prospekt som kommer att
offentliggöras av Nordic Mines på dess hemsida inom sinom tid.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras,
vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong,
Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annan jurisdiktion där
sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller
skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad
som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte
heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana
restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna
anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, obetalda tecknade aktier, betalda tecknade aktier eller
aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United
States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller
värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och
får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt,
inom USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i
Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant
delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar Nordic Mines aktuella syn på framtida händelser samt finansiell
och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan",
"planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller
förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är
grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad
information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och
osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och
omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende
framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att
väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Pressmeddelande (PDF)
http://hugin.info/138647/R/1970528/720419.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Nordic Mines AB via Globenewswire

HUG#1970528

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.