Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-10-21

Nordic Mines AB: Nordic Mines informerar

PRESSMEDDELANDE, 21 oktober 2015

Idag, den 21 oktober 2015, håller Nordic Mines AB (publ) ("Nordic Mines" eller
"Bolaget") extra bolagsstämma ("Stämman") med anledning av styrelsens beslut
om nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare under förutsättning
av Stämmans efterföljande godkännande ("Företrädesemissionen"). Med anledning
av Företrädesemissionen har Bolaget även valt att tidigarelägga Bolagets
finansiella rapport för det tredje kvartalet till den 30 oktober 2015. På
Stämman kommer Bolagets VD Eva Kaijser att hålla en företagspresentation där
hon utvecklar de överväganden Nordic Mines gjort kring Företrädesemissionen
samt Bolagets nuvarande aktiviteter och strategi framöver, däribland
följande:

* För att erhålla ytterligare finansiell uthållighet i väntan på mer
gynnsamma externa faktorer, i form av bland annat guldpris och
valutakurser, som erfordras för att återuppta Laivagruvan i drift har
Nordic Mines initierat ett antal åtgärder för att sänka Bolagets totala
löpande kostnader. Dessa åtgärder inkluderar de kostnadsbesparingar vid
Laivagruvan som beskrivs närmare i pressmeddelande den 13 augusti 2015. Det
är Bolagets förhoppning att åtgärderna vid full effekt reducerar Bolagets
totala löpande driftskostnader med omkring en tredjedel. Genom renodling
och effektivisering reduceras Bolagets kostnader för overhead med omkring
50 procent.
* Laivagruvans General manager Tom Söderman har, som tidigare meddelats, på
egen begäran valt att avsluta sin tjänst. Bolagets nuvarande
prospekteringschef Peter Finnäs ersätter tillsvidare Tom Söderman såsom
tillförordnad General Manager från och med 1 november 2015.
* Nordic Mines gör i dagsläget bedömningen att ett guldpris i
storleksordningen 1 200 euro per troy ounce erfordras för att återstarta
Laivagruvan som ett fristående guldprojekt med tillräckligt god lönsamhet
samt med möjlighet till framtida lånefinansiering.
* För att i ett senare skede finansiera en återstart av Laivagruvan gör
Bolaget idag bedömningen att ett ytterligare kapitaltillskott i
storleksordningen cirka 20 miljoner euro utöver Företrädesemissionen
erfordras varav cirka halva beloppet avser att finansiera rörelsekapital i
samband med återstarten. Resterande del avser initiala investeringar samt
en likviditetsreserv för oförutsedda kostnader och administration.
Finansieringen antas ske genom en kombination av skuldfinansiering samt
ytterligare tillskott av eget kapital.
* Bolaget ser framöver möjligheter att stärka Laivaprojektet genom samarbeten
och strukturaffärer med andra aktörer inom den nordiska guldgruvbranschen.
Nordic Mines bedömer att guldkoncentrat från flera nordiska guldgruvor kan
raffineras i Nordic Mines anrikningsverk och därmed förädla slutprodukten
från guldkoncentrat till dorétackor med en förbättrad lönsamhet som följd.
Det finns även tydliga synergier i form av inköpsoptimering och
effektiviserad administration.
* Med hänsyn till läget i branschen och de omvärldsfaktorer som påverkar
branschen så kommer styrelsen att löpande utvärdera och överväga
strategiska samarbeten och sammanslagningar samt även avyttringar av hela
eller delar utav Laivaprojektet om det bedöms vara till gagn för Bolagets
aktieägare.

Stämman hålls mot bakgrund av den finansieringslösning som Bolaget tidigare
presenterat, vilken innebär att Nordic Mines har nått en
principöverenskommelse med Bolagets långivare om att Nordic Mines ska
förvärva långivarnas samtliga fordringar på koncernbolag enligt befintliga
projektfinansieringsavtal. Principöverenskommelsen innebär bland annat:

* Bolaget förvärvar långivarnas samtliga fordringar på koncernbolag enligt
projektfinansieringsavtalen för en köpeskilling om cirka 5 miljoner euro.
Detta motsvarar en ytterligare nedskrivning av de ursprungliga lånebeloppen
med omkring 10 miljoner euro. Den ursprungliga skulden var på drygt 45
miljoner euro.
* Överenskommelsen omfattar även utestående teckningsoptioner som innehas av
långivarna motsvarande en ägarandel om 12 procent och tillhörande
skuldebrev.
* Nordic Mines återfår genom köpet full kontroll över de tillgångar som är
pantsatta enligt projektfinansieringsavtalen.

Köpet finansieras genom Företrädesemissionen som vid full teckning tillför
Bolaget omkring 108 miljoner kronor. Emissionslikviden från
Företrädesemissionen planeras att användas till:

* Motsvarande 5 miljoner euro för köp av långivarnas samtliga fordringar på
koncernbolag.
* Cirka 3 miljoner euro för att finansiera Bolaget 12 månader framöver i
väntan på mer gynnsamma externa faktorer i form av främst guldpris och
valutakurser.
* Överskjutande emissionslikvid tillför Bolaget ytterligare finansiell
uthållighet samt möjlighet till värdehöjande aktiviteter, främst vid
Laivagruvan.

Principöverenskommelsen med Bolagets långivare är villkorad av full
avtalsdokumentation, att formella interna beslut om godkännande av
överenskommelsen fattas av respektive bank samt att Bolaget tillförs medel
för köpeskillingen.

Nordic Mines har engagerat Evli Bank och PWC Corporate Finance Debt&Capital
Advisory såsom finansiella rådgivare.

Kommande informationstillfällen

-------------------------------------------------------------
| Extra bolagsstämma 21 oktober 2015 |
| Finansiell rapport tredje kvartalet 2015 30 oktober 2015 |
-------------------------------------------------------------
För ytterligare information kontakta:

Eva Kaijser, VD, 070-932 09 01

För mer information om Nordic Mines, vänligen se;www.nordicmines.se.

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande klockan 08.00 den 21 oktober
2015.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Vid Laivagruvan
i Finland producerades guld under åren 2011 till och med 2014. Fyndigheten är
en av de största i Norden. Nordic Mines är medlem i Svemin och tillämpar dess
rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Nordic Mines
aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. Se
ävenwww.nordicmines.se.

Pressmeddelande (PDF)
http://hugin.info/138647/R/1960266/714533.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Nordic Mines AB via Globenewswire

HUG#1960266

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.