Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-11-16

Nordic Mines AB: Offentliggörande av ett tredje tilläggsprospekt avseende Nordic Mines företrädesemission

Ej för distribution, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien,
Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika eller i
någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle
vara olaglig.

PRESSMEDDELANDE, 16 november 2015

Styrelsen i Nordic Mines AB (publ) ("Nordic Mines" eller "Bolaget") har
upprättat ett tredje tilläggsprospekt till det prospekt som publicerades den
23 oktober 2015 avseende den företrädesemission som offentliggjordes den 21
september 2015. Det tredje tilläggsprospektet har upprättats med anledning av
utfallet i företrädesemissionen och att Bolaget, om företrädesemissionen
slutförs i enlighet med utfallet, får en huvudägare.

Tilläggsprospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen.
Tilläggsprospektet finns nu tillgängligt på Nordic Mines hemsida
(www.nordicmines.com) och på Evli Banks hemsida (www.evli.com).
Tilläggsprospektet kan även beställas från Evli Bank i Stockholm under
kontorstid på telefon 08-407 80 00.

Investerare som före offentliggörandet av detta Tilläggsprospekt har gjort en
anmälan eller på annat sätt samtyckt till köp eller teckning av de
värdepapper som omfattas av Prospektet har enligt 2 kap. 34 § lagen
(1991:980) om handel med finansiella instrument rätt att återkalla sin
anmälan eller sitt samtycke till och med den 18 november 2015 (det vill säga
inom två arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet).
Återkallelse ska ske skriftligen till Evli Bank Plc, Stockholmsfilial,
Kungsgatan 27, 103 26 Stockholm, Sverige. Investerare som har tecknat aktier
genom förvaltare ska kontakta sin förvaltare gällande återkallelse. Teckning
som ej återkallas kommer förbli bindande och om investerare önskar kvarstå
som tecknare av aktier behöver denne ej vidta några åtgärder.

Stockholm,16 november 2015
Nordic Mines AB (publ)

Vid frågor, kontakta gärna:
Eva Kaijser, VD, 070-932 09 01
Jonatan Forsberg, CFO, 076-105 13 10

För mer information om Nordic Mines, vänligen se;www.nordicmines.se

Ovanstående information kan vara sådan information som Nordic Mines AB (publ)
ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om
handel med finansiella instrument. Informationen publicerades klockan 16.30
den 16 november 2015.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Vid Laivagruvan
i Finland producerades guld under åren 2011 till och med 2014. Fyndigheten är
en av de största i Norden. Nordic Mines är medlem i Svemin och tillämpar dess
rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Nordic Mines
aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. Se
ävenwww.nordicmines.se.

VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva,
teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra
värdepapper i Nordic Mines. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier
i Nordic Mines kommer endast att ske genom det prospekt som kommer att
offentliggöras av Nordic Mines på dess hemsida inom sinom tid.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras,
vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong,
Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annan jurisdiktion där
sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller
skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad
som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte
heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana
restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna
anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, obetalda tecknade aktier, betalda tecknade aktier eller
aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United
States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller
värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och
får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt,
inom USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i
Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant
delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar Nordic Mines aktuella syn på framtida händelser samt finansiell
och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan",
"planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller
förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är
grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad
information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och
osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och
omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende
framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att
väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Pressmeddelande (PDF)
http://hugin.info/138647/R/1967154/718486.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Nordic Mines AB via Globenewswire

HUG#1967154

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.