Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-10-23

Nordic Mines AB: Offentliggörande av prospekt, innehållande ny finansiell information, avseende Nordic Mines företrädesemission

Ej för distribution, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien,
Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika eller i
någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle
vara olaglig

PRESSMEDDELANDE, 23 oktober 2015

Styrelsen i Nordic Mines AB (publ) ("Nordic Mines" eller "Bolaget") har
upprättat ett prospekt avseende den företrädesemission som offentliggjordes
den 21 september 2015 och som beslutades av den extra bolagsstämman i Bolaget
den 21 oktober 2015. Prospektet har idag godkänts och registrerats av
Finansinspektionen. Prospektet finns nu tillgängligt på Nordic Mines hemsida
(www.nordicmines.com) och på Evli Banks hemsida (www.evli.com). Prospektet
kan även beställas från Evli Bank i Stockholm under kontorstid på telefon
08-407 80 00. Särskild anmälningssedel för anmälan om teckning i
företrädesemissionen finns att ladda ner på Evli Banks respektive Nordic
Mines hemsidor.

Bolaget offentliggör i prospektet skuldsättning, eget kapital samt
nettoskuldsättning per den 30 september 2015. De kortfristiga räntebärande
skulderna uppgår till 2,3 miljoner kronor, de långfristiga räntebärande
skulderna uppgår till 132,7 miljoner kronor och det egna kapitalet uppgår
till 389,9 miljoner kronor. Nettoskuldsättningen uppgår till 105,6 miljoner
kronor. Bolagets likvida medel per samma datum uppgår till 21,1 miljoner
kronor.

Emissionsvillkor och villkor för anmälan om teckning

I syfte att skydda aktieägarna från att tillföra kapital till Bolaget annat än
om tillräcklig anslutning nås i företrädesemissionen är företrädesemissionen
villkorad dels av att en tillräcklig anslutningsgrad i företrädesemissionen,
enligt styrelsen bedömning, kan uppnås och dels av att Bolaget och
bankkonsortiet träffar, enligt styrelsens bedömning, erforderliga
överenskommelser avseende förvärv av långivarnas samtliga fordringar på
koncernbolag enligt projektfinansieringsavtalen och att överenskommelserna,
enligt styrelsens bedömning, kan förväntas genomföras på avsett sätt.
Anmälningarna om teckning är villkorade av att emissionsvillkoren uppfylls.

Emissionslikviden

Emissionslikviden planeras användas till:

* Motsvarande 5 miljoner euro för köp av långivarnas samtliga fordringar på
koncernbolag.
* Cirka 3 miljoner euro för att finansiera Bolaget 12 månader framöver i
väntan på mer gynnsamma externa faktorer i form av främst guldpris och
valutakurser.
* Överskjutande emissionslikvid tillför Bolaget ytterligare finansiell
uthållighet samt möjlighet till värdehöjande aktiviteter, främst vid
Laivagruvan.

Företrädesemissionen tillför vid full teckning Bolaget drygt 108 miljoner
kronor före emissionskostnader. För att anslutningsgraden ska bedömas som
tillräcklig är det, vid tidpunkten för offentliggörande av prospektet,
styrelsens uppfattning att Företrädesemissionen ska tillföra Bolaget minst
omkring 80 miljoner kronor före löpande emissionskostnader (dvs. motsvarande
en minsta teckningsvolym om totalt omkring 80 miljoner kronor med tillägg för
från den 16 oktober 2015 obetalda emissionskostnader), dock att styrelsen ska
kunna beakta även annan finansiering (inklusive lånefinansiering) som
tillsammans med emissionslikviden uppgår till minst omkring 80 miljoner
kronor före löpande emissionskostnader.

Stockholm, 23 oktober 2015
Nordic Mines AB (publ)

Vid frågor, kontakta gärna:
Eva Kaijser, VD, 070-932 09 01

För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.se

Ovanstående information kan vara sådan information som Nordic Mines AB (publ)
ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om
handel med finansiella instrument. Informationen publicerades klockan 17.45
den 23 oktober 2015.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Vid Laivagruvan
i Finland producerades guld under åren 2011 till och med 2014. Fyndigheten är
en av de största i Norden. Nordic Mines är medlem i Svemin och tillämpar dess
rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Nordic Mines
aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. Se
ävenwww.nordicmines.se.

VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva,
teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra
värdepapper i Nordic Mines. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier
i Nordic Mines kommer endast att ske genom det prospekt som kommer att
offentliggöras av Nordic Mines på dess hemsida inom sinom tid.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras,
vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong,
Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annan jurisdiktion där
sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller
skulle kräva ytterligare prospekt, registrering
eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta
pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt
som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav.
Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig
värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, obetalda tecknade aktier, betalda tecknade aktier eller
aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United
States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller
värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och
får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt,
inom USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i
Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant
delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar Nordic Mines aktuella syn på framtida händelser samt finansiell
och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan",
"planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller
förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är
grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad
information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och
osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och
omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende
framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att
väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Pressmeddelande (PDF)
http://hugin.info/138647/R/1961218/715104.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Nordic Mines AB via Globenewswire

HUG#1961218

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.