Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-08-22

Nordic Mines AB (publ): Delårsrapport januari - juni 2017

Andra kvartalet 2017

* Intäkterna uppgick till 0,0 miljoner kronor (0,0 miljoner kronor), eftersom
Laivagruvan fortsatt förvaltats endast genom skötsel- och underhållsdrift.
* Rörelseresultatet uppgick till -4,2 miljoner kronor (-8,4 miljoner kronor
andra kvartalet 2016).
* Periodens resultat efter skatt uppgick till -4,5 miljoner kronor (-8,4
miljoner kronor), motsvarande - 0,01 kr (-0,01 kr) per aktie.
* Likvida medel uppgick vid periodens slut till 4,8 miljoner kronor (2,9
miljoner kronor, 31 december 2016). Således har bolaget för närvarande inte
tillräckligt med likviditet för att täcka sitt behov under de kommande tre
månaderna räknat från och med rapportdagen.
* Eget kapital uppgick vid periodens slut till 473,2 miljoner kronor (489,7
miljoner kronor, 31 december 2016).
* Årsstämman beslutade att genomföra en nyemission om 69,1 miljoner kronor.
* Bolaget har fått kortfristigt lån från Firesteel under andra kvartalet.

Januari - juni 2017

* Intäkterna uppgick till 0,0 miljoner kronor (0,0 miljoner kronor), eftersom
Laivagruvan fortsatt förvaltats endast genom skötsel- och underhållsdrift.
* Rörelseresultatet uppgick till -15,5 Mkr (-21,8 Mkr).
* Periodens resultat efter skatt uppgick till -16,5 Mkr (-20,4 Mkr),
motsvarande -0,03 kr (-0,04 kr) per aktie.

Viktiga händelser efter periodens utgång

* Styrelsen har igångsatt kontakter med potentiella samarbetspartner för att
genomföra nyemissionen vilket dragit ut på tiden på grund av
semesterledighet.
* Nasdaq har i kommunikation med bolaget haft synpunkter på bolagets
hantering i olika frågor och begärt att bolaget förklarar hur man avser att
komma till rätta med ledningsfrågor och kommunikation. Bolaget har besvarat
Nasdaq's frågor. Emellertid lade börsen bolagets aktier i handelsstopp per
7 juli. Bolaget har till den 21 augusti att besvara Nasdaq's ytterligare
synpunkter och frågor.
* Bolaget har kallat till extrastämma till 8 september för att besluta om
affärsuppgörelse enligt förslag från Firesteel eller affärsuppgörelse
enligt Lau Su. Dokumentation härför har publicerats som pressrelease.

Styrelsen har ordet

Bolaget har fortsatta svårigheter att hantera betydande
finansieringsutmaningar. Det hämmar förstås möjligheterna till operativ
verksamhet vid Laiva-gruvan. Som tidigare har informerats har årsstämman
beslutat om nyemmission om drygt 69 miljoner kronor. I samband med
extrastämma 8 september kommer aktieägarna att värdera två erbjudanden om
finansiering och utveckling av bolaget. Ett erbjudande om att ingå en
affärsöverenskommelse med det på den kanadensiska börsen noterade Firesteel
Resources Inc eller en affärslösning som kommer att presenteras av
aktieägaren Lau Su Holding AB.

Bolaget söker efter att både bredda styrelsen samt förstärka resurser för
ledning inklusive utse verkställande direktör.

Resultat andra kvartalet 2017

Nettoförsäljningen uppgick till 0,0 miljoner kronor (0,0 miljoner kronor),
eftersom Laivagruvan fortsatt förvaltats endast genom skötsel- och
underhållsdrift.
Produktionskostnaderna uppgick till 3,1 miljoner (3,6 andra kvartalet 2016).
Trots att det inte har varit någon produktion under kvartalet har Bolaget
behållit en del av organisationen kring Laivagruvan, till exempel för
underhållsarbete och miljöövervakning. Gruvan och anläggningen har också ett
antal fasta kostnader, till exempel för balansering av vattennivån i
gruvområdet, som kvarstår trots att gruvan inte är i produktion. Av- och
nedskrivningarna uppgick till 2,9 miljoner (5,8 miljoner).
Försäljnings- och administrationskostnader uppgick till 4,0 miljoner kronor
(6,4 miljoner kronor). Rörelseresultatet uppgick till -4,2 miljoner kronor
(-8,5 miljoner kronor andra kvartalet 2016). Finansnetto uppgick till -0,3
miljoner kronor (0,9 miljoner kronor). Ingen inkomstskatt betalades under
perioden (0,0 miljoner kronor) Periodens resultat efter skatt uppgick till
-4,8 miljoner kronor (-7,5 miljoner kronor).

Kassaflöde och finansiell ställning

Kassaflödet från den löpande verksamheten inklusive förändring av
rörelsekapital för andra kvartalet 2017 uppgick till 0,3 miljoner kronor
(-7,4 miljoner kronor). Nettokassaflödet från finansieringsverksamheten
uppgick till 3,5 miljoner kronor (-0,2 miljoner kronor) under samma period.
Likvida medel vid periodens slut uppgick till 4,8 miljoner kronor, jämfört
med 2,9 miljoner kronor per den 31 december 2016. Därför har bolaget vid
rapportdagen inte tillräckligt med likviditet för att täcka sitt behov under
de kommande tre månaderna. Om inte externa medel tillförs är det styrelsens
bedömning att risken för likviditetsunderskott är hög. Se
vidareLikviditetsrisker
.

Vid periodens utgång uppgick Koncernens eget kapital till 473,2 miljoner
kronor, jämfört med 489,7 miljoner kronor per den 31 december 2016. För
risker avseende Bolagets egna kapital, se avsnittetFortlevnadsprincip
. Soliditeten uppgick till 85,8 procent, jämfört med 88,7 procent per den 31
december 2016. Nettoskulden uppgick till 15,5 miljoner kronor, jämfört med
8,5 miljoner kronor per den 31 december 2016.

Investeringar

Då Bolaget för närvarande inte bedriver någon gruvverksamhet vid Laivagruvan
har endast mindre investeringar genomförts. Investeringarna under kvartalet
uppgick netto till 0,0 miljoner kronor jämfört med 0,3 miljoner kronor under
motsvarande kvartal 2016.

Segmentrapportering

Från och med januari 2013 frångick koncernen segmentsindelning då det endast
finns en produktiv gruva i Finland inom koncernen, och prospekteringsarbetet
är på grund av kostnadsbesparingar för närvarande begränsat till
administrativa insatser. Koncernens resultat- och balansräkningar har
granskats och värderats därefter.

Medarbetare

Medelantalet anställda var 34 personer. Inga olycksfall har rapporterats under
perioden.

Prospektering

Till följd av kostnadsbesparingar upphörde Nordic Mines i princip med
prospektering i början av 2013. Totalt kapitaliserade prospekteringskostnader
per den 30 juni 2017 uppgick till 65,1 miljoner kronor.

Mineraltillgång och mineralreserv, 1 januari 2015, framtagen av SRK Consulting
UK Ltd

Tabellerna nedan visar den senaste uppdateringen avseende uppskattning av
mineraltillgångar. Här ingår malmsortering som minskar mängden gråberg liksom
den tidigare uppskattningen utan bortsortering av gråberg.

------------------------------------------------------------------------------------------
| Mineraltillgång i Laiva - med sortering (16 maj 2016) |
| Kategori Tonnage (t) Guldhalt (g/t) Guldinnehåll (kg) Guldinnehåll (tr.oz) |
| |
| Känd - - - - |
| Indikerad 24 317 397 1,13 27 535 885 000 |
| Känd + indikerad 24 317 397 1,13 27 535 885 000 |
| Antagen 4 374 277 1,64 7 187 231 000 |
------------------------------------------------------------------------------------------
Modellen för beräkningen av mineraltillgången begränsas av ett antaget
femårigt guldpris om 1 225 EUR per troy ounce (1 400 USD per troy ounce).

------------------------------------------------------------------------------------------
| Mineralreserv i Laiva - utan sortering (1 januari 2015) |
| Kategori Tonnage (t) Guldhalt (g/t) Guldinnehåll (kg) Guldinnehåll (tr.oz) |
| |
| Känd - - - - |
| Indikerad 15 970 000 1,52 24 300 780 000 |
| Känd + indikerad 15 970 000 1,52 24 300 780 000 |
| Antagen 3 220 000 2,08 6 700 215 000 |
------------------------------------------------------------------------------------------
Mineraltillgången redovisas med en cut-off om 0,6 g/t.

Modellen för beräkningen av mineraltillgången begränsas av ett antaget
guldpris om 1 300 EUR per troy ounce (1 510 USD per troy ounce).
Den redovisade mineraltillgången innehåller mineralreserven som visas nedan.

--------------------------------------------------------------------------------------------
| Mineralreserv i Laiva - utan sortering (1 januari 2015) |
| Kategori Tonnage (t) Guldhalt (g/t) Guldinnehåll (kg) Guldinnehåll (tr.oz) |
| |
| Bevisad - - - - |
| Sannolik 9 367 000 1,19 11 200 360 000 |
| Bevisad + sannolik 9 367 000 1,19 11 200 360 000 |
--------------------------------------------------------------------------------------------
Mineralreserven redovisas med en cut-off om 0,6 g/t.

Modellen för beräkningen av mineraltillgången begränsas av ett antaget
femårigt guldpris om 1 020 EUR per troy ounce (1 184 USD per troy ounce).
För definitioner, se avsnittetDefinitioner enligt SveMin.

Guldmarknaden och guldpriset

Enligt LBMA (London Bullion Market Association) gold fixing price noterades
guldpriset per tr oz vid kvartalets början till 1 243,25 USD och vid
kvartalets slut till 1 100,03 USD.

Nordic Mines aktie

Nordic Mines aktie är sedan i juli 2008 upptagen till handel på Nasdaq
Stockholms Small Cap-lista Aktien har stoppats för handel av Nasdaq sedan 7
juli, 2017.

Aktieägare

Per den 30 juni 2017 uppgick antalet aktieägare i Nordic Mines till cirka 11
000. De tio största aktieägarna i Bolaget framgår av tabellen nedan.

--------------------------------------------------------------------
| Aktieägare per 30 juni 2017 Antal aktier Innehav % |
| EUROCLEAR BANK S.A/N.V, W8-IMY 123 024 503 21,75% |
| CBSG-PHILLIP SEC P/L-CL(INSTI NDVP) 47 754 771 8,44% |
| STATE STREET BANK&TRUST COM., BOSTON 24 326 540 4,30% |
| FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 18 857 366 3,33% |
| SWEDBANK FÖRSÄKRING 7 534 286 1,33% |
| NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 5 438 996 0,96% |
| SALA KEBAB AB 5 000 000 0,88% |
| HILMAND, BIRTE 4 550 000 0,80% |
| HANDELSBANKEN LIV 4 438 225 0,78% |
| MENDRIS, NICO 3 755 000 0,66% |
| Ö...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.