Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-03-15

Nordic Mines AB (publ): Nordic Mines fattar beslut om Företrädesemission om 51 miljoner kronor samt riktad nyemission

Detta pressmeddelande får inte publiceras eller distribueras, direkt eller
indirekt, till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland,
Sydafrika eller till någon annan jurisdiktion där distribution respektive
utskick av detta pressmeddelande skulle vara olagligt. Informationen i detta
pressmeddelande får ej distrib
ueras, kopieras eller vidareföras
på sätt som går i konflikt med gällande restriktioner.

Nordic Mines fattar beslut om Företrädesemission om 51 miljoner kronor samt
riktad nyemission

Den 15 mars 2017 beslutade styrelsen i Nordic Mines AB (publ) ("Nordic Mines"
eller "Bolaget"), villkorat av godkännande av efterföljande extra
bolagsstämma som kommer att hållas den 18 april 2017, om en nyemission av
aktier och teckningsoptioner (Units) med företrädesrätt för Bolagets
befintliga aktieägare. ("Företrädesemissionen"). Vid fullteckning i
Företrädesemissionen kommer Bolaget att få in cirka 51 miljoner kronor, före
emissionskostnader.

Sammanfattning av Företrädesemissionen:

* På avstämningsdagen för Företrädesemissionen kommer aktieägare i Bolaget
att för varje aktie i Bolaget erhålla en (1) Uniträtt. Tre (3) Uniträtter
berättigar till teckning av en (1) Unit bestående av en (1) aktie och en
(1) teckningsoption.
* Teckningskursen är 0,27 kronor per Unit (motsvarande 0,27 kronor per
aktie). Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag.
* En teckningsoption ger rätt att, mellan 2 april 2018 - 30 April 2018,
teckna en (1) aktie till det lägsta av aktiens kvotvärde vid utnyttjande av
teckningsoptionen och 0,27 kronor.
* Vid fullteckning av Företrädesemissionen kommer Nordic Mines att få in
cirka 51 miljoner kronor, före emissionskostnader.
* Teckningsperioden är 2 - 16 maj 2017.
* Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna i april 2018 tillförs Nordic
Mines ytterligare högst cirka 51 miljoner kronor före emissionskostnader,
under förutsättning att kvotvärdet är högst 0,27 kronor.

Kallelse till den extra bolagsstämman, för att bland annat godkänna besluten
gällande nyemissionerna, kommer att offentliggöras genom ett separat
pressmeddelande.
Lau Su Holding AB och Lao Tzu Investments AB har informerat Bolaget om sin
avsikt att kvitta befintliga aktieägarlån och kortfristiga lån om 1 200 000
respektive 250 000 USD, inklusive upplupen ränta till och med den 16 maj
2017, genom att teckna Units i Företrädesemissionen. Detta motsvarar 22,0
procent respektive 4,7 procent av Företrädesemissionen, om den fulltecknas.
De befintliga aktieägarlånen och kortfristiga lånen om totalt 1 450 000 USD,
inklusive upplupen ränta, motsvarar 26,7 procent av Företrädesemissionen, om
den fulltecknas.

Riktad nyemission

Styrelsen avser också föreslå att den extra bolagsstämman beslutar om att
godkänna styrelsens beslut av den 15 mars 2017 om riktad nyemission till Lau
Tzu Investments AB, ett företag som kontrolleras av Bolagets ordförande,
Vinod Sethi. Företaget äger ej aktier i Nordic Mines, men har försett Nordic
Mines med ett kortfristigt lån på 250 000 USD (det "kortfristiga lånet"). Det
kortfristiga lånet från Lau Tzu Investments AB, tillsammans med upplupen
ränta till och med den 16 maj 2017, uppgår till 2 398 248,94 kronor, räknat
på växelkursen 9,03 SEK/1,00 USD per den 28 februari 2017. Styrelsen har
beslutat om den riktade emission för att möjliggöra för Lao Tzu Investments
AB att kvitta sitt kortfristiga lån mot aktier i Bolaget till teckningskursen
i Företrädesemissionen, i enlighet med villkoren för det kortfristiga lånet.
Växelkursen vid beräkning av kortfristiga lån som ska kvittas mot aktier i
Bolaget ska vara 9.03 SEK/1,00 USD. Den maximala storleken på den riktade
nyemissionen är 8 882 403 aktier och 8 882 403 teckningsoptioner.

Dock kommer den riktade nyemissionen vara villkorad av att
Företrädesemissionen blir fulltecknad. Styrelsen kommer därför i första hand
tilldela Lao Tzu Investments AB Units i Företrädesemissionen, och endast
tilldela Lao Tzu Investments AB Units i den riktade nyemissionen om Lao Tzu
Investments AB inte har kunnat kvitta sitt kortfristiga lån genom teckning av
Units i Företrädesemissionen.

Bakgrund och anledning till Företrädesemissionen

Vidareutveckling av Laiva och allmänna företagsändamål. Ytterligare
information kommer att offentligöras inom kort.

Villkor för Företrädesemissionen

På avstämningsdagen för Företrädesemissionen kommer aktieägare i Bolaget att
för varje aktie i Bolaget erhålla en (1) Uniträtt. Tre (3) Uniträtter
berättigar till teckning av en (1) Unit bestående av en (1) aktie och en (1)
teckningsoption. Teckningkursen är 0,27 kronor per Unit (motsvarande 0,27
kronor per ny aktie). Teckningsoptionerna utfärdas utan vederlag. En
teckningsoption ger, mellan den 2 april 2018 och 30 april 2018, rätt att
teckna en (1) aktie till det lägsta av aktiens kvotvärde vid utnyttjande av
teckningsoptionen och 0,27 kronor.

Företrädesemissionen omfattar totalt högst 188 574 252 aktier och 188 574 252
teckningsoptioner. Teckningsperioden kommer att löpa mellan den 2 och den 16
maj 2017, eller sådant senare datum som beslutas av Bolagets styrelse.
Prospektet för Företrädesemissionen beräknas offentliggöras den 28 april
2017.

Blir Företrädesemissionen fulltecknad kommer antalet aktier i Nordic Mines att
öka med 188 574 252 aktier till 754 297 008 aktier totalt och aktiekapitalet
kommer att öka med 50 915 048,04 kronor. Utöver detta kommer 188 574 252
teckningsoptioner att ha utfärdats. Aktieägare som väljer att inte delta i
Företrädesemissionen kommer att få sina respektive innehav utspädda med 25,0
procent, om Företrädesemissionen blir fulltecknad, men kommer att ha en
möjlighet till ekonomisk kompensation för utspädningseffekten genom att sälja
sina respektive Uniträtter.

Styrelsen kommer dessutom att föreslå till den extra bolagsstämman att minska
Bolagets aktiekapital med högst 96 961 993,74 kronor till 152 745 144,12
kronor utan indragning av aktier. Styrelsen kommer också att föreslå till den
extra bolagsstämman att besluta om en fondemission om högst 83 343 720,78
kronor för att göra det möjligt att överföra ytterligare medel till
aktiekapitalet, utan att utfärda nya aktier, vilket skulle medföra att
aktiekapitalet helt skulle återställas.

Styrelsen kommer vidare att föreslå den extra bolagstämman att besluta om
ändring av Bolagets bolagsordning för att sänka gränserna för aktiekapitalet
från 200 000 000 - 800 000 000 kronor till 100 000 000 - 400 000 000 kronor
och ändra gränserna för antalet aktier från 200 000 000 - 800 000 000 till
400 000 000 - 1 600 000 000.

Utöver detta avser styrelsen att föreslå till den extra bolagstämman att
minska Bolagets aktiekapital så att kvotvärdet för Bolagets aktier blir 0,27
kronor. En sådan minskning av aktiekapitalet kräver dock tillstånd från
Bolagsverket eller allmän domstol.

Den totala emissionslikviden i Företrädesemissionen uppgår till högst cirka 51
miljoner kronor vid full teckning före emissionskostnader.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna i april 2018 tillförs Nordic
Mines ytterligare högst cirka 51 miljoner kronor före emissionskostnader,
antalet aktier ökar med 188 574 252 och aktiekapitalet ökar med 50 915 048,04
kronor, under förutsättning att kvotvärdet är högst 0,27 kronor.

Om den riktade nyemissionen till Lao Tzu Investments AB blir fulltecknad,
kommer antalet aktier i Nordic Mines att öka med 8 882 403 till 763 179 411
aktier totalt. Antalet teckningsoptioner, om den riktad emissionen
fulltecknas, ökar med 8 882 403 till 197 456 655. Dock är den riktade
nyemissionen, som framgår ovan, villkorade av att Företrädesemissionen blir
fulltecknad. Därför kommer styrelsen i första hand att tilldela Lao Tzu
Investments AB Units i Företrädesemissionen, och endast tilldela Lao Tzu
Investments AB Units i den riktade nyemissionen om Lao Tzu Investments AB
inte har kunnat kvitta sina kortfristiga lån genom teckning av Units i
Företrädesemissionen.

Ytterligare information

Företrädesemissionen och den riktade emissionen förutsätter godkännande av den
extra bolagsstämman i Nordic Mines. En extra bolagsstämma kommer att hållas
den 18 april 2017 klockan 14.00 CET hos Visma Sevices AB, Lindahagensgatan 94
i Stockholm, Sverige. En kallelse till stämman kommer att offentliggöras
genom ett separat pressmeddelande och kommer att finnas tillgänglig på
Bolagets hemsidawww.nordicmines.com.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

--------------------------------------------------------------------------------------------------
| 18 april 2017 Extra bolagsstämma |
| 25 april 2017 Sista dag för handel inklusive Uniträtt |
| 26 april 2017 Första dag för handel exklusive Uniträtt |
| 27 april 2017 Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen, dvs. aktieägare som är |
| registrerade i aktieboken denna dag erhåller Uniträtter som medför rätt att |
| delta i Företrädesemissionen. |
| 28 april 2017 Beräknad dag för offentliggörande av prospekt |
| 2 - 12 maj 2017 Handel med Uniträtter på Nasdaq Stockholm |
| 2 - 16 maj, 2017 Teckningsperiod med och utan stöd av Uniträtter |
| 19 maj, 2017 Offentliggörande av Företrädesemissionens preliminära utfall |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Finansiella och legala rådgivare

EVLI Bank är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl är legal rådgivare
till Nordic Mines i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rune Nordström, Head of Corporate Communications and Investor Relations:

rune.nordstrom@nordicmines.com, +46 70 602 65 20

För mer information om Nordic Mines, vänligen besökwww.nordicmines.com.

Denna information är sådan som Nordic Mines AB (publ) ska offentliggöra enligt
EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående
kontaktpersons försorg för offentliggörande den 15 mars 2017 kl. 09.30 CET.

VIKTIG INFORMATION

Publicering eller distribuering av detta pressmeddelande kan i vissa
jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i
jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller
distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.
Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte, helt eller delvis, en
inbjudan till att förvärva eller teckna eller en uppmaning till något
erbjudande om att köpa eller teckna aktier eller andra värdepapper i Nordic
Mines.

Detta pressmeddelande får inte publiceras eller distri...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.