Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-10-19

Nordic Mines AB: Sista handelsdag i Nordic Mines aktie med företrädesrätt att delta i företrädesemissionen är den 20 oktober 2015

PRESSMEDDELANDE, 19 oktober 2015

Nordic Mines AB (publ) ("Bolaget
" eller "Nordic Mines
") offentliggjorde den 21 september 2015 att styrelsen, under förutsättning av
extra bolagsstämmans godkännande, beslutat bland annat om en nyemission av
aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen
").

Slutliga villkor för Företrädesemissionen offentliggjordes den 16 oktober 2015
enligt följande:

* Aktiekapitalet ska ökas med högst 5 403 043,20 kronor.
* Antalet aktier ska ökas med högst 540 304 320.
* För varje på avstämningsdagen innehavd aktie ska 10 teckningsrätter
erhållas och 1 teckningsrätt berättigar till teckning av 1 ny aktie.
* För varje ny aktie ska 20 öre betalas.

För Företrädesemissionen ska följande preliminära tidplan gälla:

--------------------------------------------------------------------------------------------------
| 20 oktober 2015 Sista handelsdagen i aktien med företrädesrätt att delta i |
| Företrädesemissionen |
| 21 oktober 2015 Första handelsdagen i aktien utan företrädesrätt att delta i |
| Företrädesemissionen |
| 21 oktober 2015 Extra bolagsstämma tar ställning till styrelsens beslut om Företrädesemission |
| 22 oktober 2015 Avstämningsdag för att delta i Företrädesemissionen. Aktieägare som denna dag |
| är |
| |
| registrerade i Nordic Mines aktiebok kommer att erhålla teckningsrätter för |
| deltagande i Företrädesemissionen |
| 23 oktober 2015 Beräknad dag för offentliggörande av prospektet |
| 26 oktober - Handel med teckningsrätter |
| |
|5 november 2015 |
| 26 oktober - Teckningsperiod |
| |
|9 november 2015 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Kallelsen till den extra bolagsstämman finns tillgänglig på Nordic Mines
hemsida,www.nordicmines.se.

För ytterligare information kontakta:

Eva Kaijser, VD, 0709 320 901

Jonatan Forsberg, CFO, 0761 051 310

För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.se.

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande klockan 08.00 den 19 oktober
2015.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Vid Laivagruvan
i Finland producerades guld under åren 2011 till och med 2014. Fyndigheten är
en av de största i Norden. Nordic Mines är medlem i SveMin och tillämpar dess
rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Nordic Mines
aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. Se även

www.nordicmines.se.

VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva,
teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra
värdepapper i Nordic Mines. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier
i Nordic Mines kommer endast att ske genom det prospekt som kommer att
offentliggöras av Nordic Mines på dess hemsida inom sinom tid.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras,
vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong,
Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annan jurisdiktion där
sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller
skulle kräva ytterligare prospekt, registrering
eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta
pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt
som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav.
Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig
värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, obetalda tecknade aktier, betalda tecknade aktier eller
aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United
States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller
värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och
får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt,
inom USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i
Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant
delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar Nordic Mines aktuella syn på framtida händelser samt finansiell
och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan",
"planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller
förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är
grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad
information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och
osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och
omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende
framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att
väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Pressmeddelande (PDF)
http://hugin.info/138647/R/1959636/714237.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Nordic Mines AB via Globenewswire

HUG#1959636

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.