Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-10-16

Nordic Mines AB: Styrelsen för Nordic Mines fastställer slutliga villkor för företrädesemission om minst 80 miljoner kronor

PRESSMEDDELANDE, 16 oktober 2015

Styrelsen för Nordic Mines AB (publ) ("Bolaget
" eller "Nordic Mines
") offentliggjorde den 21 september 2015 att styrelsen, under förutsättning av
extra bolagsstämmans godkännande, beslutat bland annat om en nyemission av
aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen
") och en riktad nyemission av aktier.

Styrelsen har nu fastställt de slutgiltiga villkoren för (i)
Företrädesemissionen (punkt 7 d) i den föreslagna dagordningen) och (ii) den
därmed sammanhängande bolagsordningsändringen (punkt 7 c) i den föreslagna
dagordningen), enligt nedan. Samtidigt har styrelsen efter att ha utvärderat
förutsättningarna för kapitalanskaffningen beslutat att återkalla den riktade
nyemissionen (punkt 7 e) i den föreslagna dagordningen).

Den extra bolagsstämman hålls i Stockholm den 21 oktober 2015, kl. 9.30.
Kallelsen till den extra bolagsstämman finns tillgänglig på Nordic Mines
hemsida,www.nordicmines.se.

Slutliga villkor, m.m.

7 c) Ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att bestämmelserna i §§ 4 och 5 i
Bolagets bolagsordning gällande gränserna för aktiekapitalet respektive antal
aktier ska ha följande lydelse.

Gränserna för aktiekapitalet (§ 4 i bolagsordningen)
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 000 000 kronor respektive inte överstiga 8
000 000 kronor.

Gränserna för antalet aktier (§ 5 i bolagsordningen)
Antalet aktier skall vara lägst 200 000 000 stycken och högst 800 000 000
stycken.

7 d) Företrädesemissionen

Styrelsen har beslutat om följande villkor rörande Företrädesemissionen:

* Aktiekapitalet ska ökas med högst 5 403 043,20 kronor.
* Antalet aktier ska ökas med högst 540 304 320.
* För varje på avstämningsdagen innehavd aktie ska 10 teckningsrätter
erhållas och 1 teckningsrätt berättigar till teckning av 1 ny aktie.
* För varje ny aktie ska 20 öre betalas.

Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 24 procent jämfört med den
teoretiska aktiekursen efter avskiljandet av teckningsrätter (TERP), baserat
på stängningskursen för Nordic Mines aktie den 15 oktober 2015 på Nasdaq
Stockholm. I förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen de 30
senaste handelsdagarna för Nordic Mines aktie på Nasdaq Stockholm fram till
och med den 15 oktober 2015 motsvarar teckningskursen en rabatt om cirka 79
procent.

Företrädesemission är villkorad av (i)attBolaget och koncernens långivare
träffar, enligt styrelsens bedömning, erforderliga överenskommelser avseende
samtliga fordringar på koncernbolag enligt befintligt
projektfinansieringsavtal och att överenskommelserna, enligt styrelsens
bedömning, kan förväntas genomföras på avsett sätt och (ii)atten tillräcklig
anslutningsgrad i Företrädesemissionen enligt styrelsens bedömning kan
uppnås.

Företrädesemissionen tillför vid full teckning Bolaget drygt 108 miljoner
kronor före emissionskostnader. För att anslutningsgraden ska bedömas som
tillräcklig är det, vid tidpunkten för offentliggörande av detta
pressmeddelande, styrelsens uppfattning att Företrädesemissionen ska tillföra
Bolaget minst omkring 80 miljoner kronor före löpande emissionskostnader,
dock att styrelsen ska kunna beakta även annan finansiering (inklusive
lånefinansiering) som tillsammans med emissionslikviden uppgår till minst
omkring 80 miljoner kronor före löpande emissionskostnader.

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för erhållande av teckningsrätter är
den 22 oktober 2015. Teckningstiden löper från och med den 26 oktober 2015
till och med den 9 november 2015. Styrelsen har dock bemyndigats att om så
erfordras förlänga teckningstiden.

För ytterligare information kontakta:
Eva Kaijser, VD, 0709 320 901
Jonatan Forsberg, CFO, 0761 051 310

För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.se.

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande klockan 08.00 den 16 oktober
2015.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Vid Laivagruvan
i Finland producerades guld under åren 2011 till och med 2014. Fyndigheten är
en av de största i Norden. Nordic Mines är medlem i SveMin och tillämpar dess
rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Nordic Mines
aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. Se även

www.nordicmines.se.

Slutliga emissionsvillkor
http://hugin.info/138647/R/1959265/714097.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Nordic Mines AB via Globenewswire

HUG#1959265

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.