Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-20

NORDIC PAPER: FORTSATT GOD EFTERFRÅGAN I KVARTALET

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Under andra kvartalet var efterfrågan på Nordic Papers produkter fortsatt god inom både Kraft Paper och Natural Greaseproof. Priserna var något lägre än samma kvartal 2020, men högre än första kvartalet 2021.

Det framgår av delårsrapporten.

Under kvartalet förstärktes också den underliggande trenden av gynnsamma effekter efter lättnader i pandemirestriktioner.

"Produktionen vid bolagets anläggningar har fortsatt vara stabil och vi ser att vårt arbete med att varje dag eliminera flaskhalsar i produktionsprocesserna ger resultat. I det goda efterfrågeläget har vi även kört några av våra pappersmaskiner under andra kvartalets helgdagar då vi normalt skulle haft planerade produktionsstopp. Det har inneburit att försäljningsvolymerna inte är långt ifrån förra kvartalets rekordnotering", skriver vd Anita Sjölander.

Kostnaderna för massa och energi var högre än under samma period förra året, med effekten att det blev ytterligare ett kvartal med låg lönsamhet för segmentet Natural Greaseproof. Justerat ebidta-resultat för segmentet var knappt hälften av nivån för samma period i fjol. Massapriset ökade under kvartalet till nivåer som mot slutet av perioden var högre än den senaste toppnoteringen 2018.

De prishöjningar på Nordic Papers specialpappersprodukter som bolaget aviserade under våren börjar nu ge effekter inom Kraft Paper, där ebitda-marginalen ökade till den högsta på kvartalsbasis sedan 2019. Inom Natural Greaseproof är avtalsvillkoren längre och effekter av tidigare annonserade och förhandlade prishöjningar väntas i stället få genomslag från och med kommande kvartal. Mot bakgrund av kostnadsutvecklingen i kvartalet har Nordic Paper utöver redan tidigare aviserad prishöjning aviserat ytterligare prishöjning inom Natural Greaseproof.

Marknaden för sjötransporter är för tillfället ansträngd med förseningar och fördyringar som följd. Att Nordic Paper har huvuddelen av sina affärer i Europa gör att den totala påverkan för bolaget och dess kunder trots allt är förhållandevis liten, konstaterar vd.
Författare Direkt-SE