Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-29

Nordic Service Partners Holding AB: Etib Holding II AB lägger offentligt bud på NSP Holding AB

Nordic Service Partners Holding AB:s (publ) styrelses oberoende
utskott rekommenderar aktieägarna och konvertibelinnehavarna att
acceptera Etib Holding II AB:s offentliga uppköpserbjudande.

Bakgrund

Detta uttalande görs av Nordic Service Partners Holding AB:s (publ)
styrelses oberoende utskott[1] (http://connect.ne.cision.com#_ftn1)
("Styrelseutskottet") i enlighet med punkten II.19 i Nasdaq
Stockholms regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på
aktiemarknaden ("Takeover-reglerna").

Etib Holding II AB ("Etib") har idag den 29 februari 2016 genom
pressmeddelande lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till
aktieägarna och konvertibelinnehavarna i Nordic Service Partners
Holding AB ("NSP") att överlåta samtliga A- och B-aktier och
konvertibler i NSP till Etib mot ett vederlag om 21 kronor kontant
för varje aktie och konvertibel (med tillägg för upplupen ränta på
konvertibeln fram till och med dagen för utbetalning av likvid)
("Erbjudandet").

Det totala värdet av Erbjudandet uppgår till cirka 263,4 miljoner
kronor. Det erbjudna vederlaget för NSP:s B-aktier representerar; (i)
en premie om cirka 26,8 procent i förhållande till den volymvägda
genomsnittliga betalkursen för NSP:s B-aktier om 16,57 kronor på
Nasdaq Stockholm under de senaste sex månaderna fram till och med den
26 februari 2016 (vilket var den sista handelsdagen före
offentliggörandet av Erbjudandet), (ii) en premie om cirka 24,6
procent i förhållande till den volymavvägda genomsnittliga
betalkursen för NSP:s B-aktier om 16,85 kronor på Nasdaq Stockholm
under senaste tre månaderna fram till och med den 26 februari 2016
och (iii) en premie om cirka 24,3 procent i förhållande till
stängningskursen för NSP:s B-aktier om 16,90 kronor på Nasdaq
Stockholm den 26 februari 2016.

Acceptperioden för Erbjudandet förväntas löpa från och med den 7 mars
2016 till och med den 4 april 2016. Erbjudandet är villkorat bland
annat av att det accepteras i sådan utsträckning att Etib blir ägare
till mer än 90 procent av det totala antalet utestående aktier i NSP
efter full utspädning.

Styrelseutskottet har, efter begäran från Etib, medgivit Etib att
genomföra en företagsutvärdering, så kallad due diligence, i samband
med förberedelserna inför Erbjudandet i form av möten med NSP:s
ledning och granskning av dokument i anslutning därtill. Under denna
process har ingen information lämnats som ej tidigare offentliggjorts
och som rimligen kan förväntas påverka priset på aktierna i NSP.

Som ett led i Styrelseutskottets utvärdering av Erbjudandet har
Styrelseutskottet, i enlighet punkterna II.19 och III.3, inhämtat ett
värderingsutlåtande över skäligheten av Erbjudandet från Erik Penser
Bankaktiebolag. Av värderingsutlåtandet, vilket bifogas som bilaga
till detta pressmeddelande, framgår att Erik Penser Bankaktiebolag
anser att Erbjudandet är att betrakta som skäligt från finansiell
synvinkel för innehavare av aktier och konvertibler i NSP.

För ytterligare information om Erbjudandet hänvisas till Etibs
pressmeddelande som offentliggjorts idag.

Erbjudandets inverkan på anställda m.m.

Enligt Takeover-reglerna ska Styrelseutskottet, baserat på vad Etib
uttalat i sitt offentliggörande av Erbjudandet, redovisa sin
uppfattning om den inverkan genomförandet av Erbjudandet kommer att
ha på NSP, särskilt sysselsättningen, och sin uppfattning om Etibs
strategiska planer för NSP och de effekter dessa kan förväntas få på
sysselsättningen och de platser där Bolaget bedriver verksamhet.
Baserat på vad Etib har angett i pressmeddelandet avseende
Erbjudandet, förutser Styrelseutskottet inte någon väsentlig inverkan
av Erbjudandets genomförande på sysselsättningen i NSP eller för de
platser där NSP idag bedriver verksamhet.

Styrelseutskottets rekommendation

Styrelseutskottet grundar sitt uttalande på en samlad bedömning av ett
antal faktorer som Styrelseutskottet ansett vara relevanta vid
utvärderingen av Erbjudandet. Dessa faktorer inkluderar, men är inte
begränsade till, NSP:s nuvarande ställning, förväntade framtida
utveckling samt därtill relaterade möjligheter och risker.

Styrelseutskottet konstaterar att priset per aktie som Etib erbjuder
innebär en betydande premie dels i förhållande till den volymvägda
genomsnittliga betalkursen för NSP:s B-aktier under de senaste sex
respektive tre månaderna före offentliggörandet av Erbjudandet, dels
i förhållande till stängningskursen den sista handelsdagen före
offentliggörandet av Erbjudandet.

Vid Styrelseutskottets utvärdering av Erbjudandet har
Styrelseutskottet även beaktat att Jeppe Droob, en av Etibs ägare,
som innehar cirka 29,2 procent av aktierna i NSP samt att tre av
NSP:s största aktieägare, Abrinvest AB, Long Term AB och Morgan
Jallinder (VD i NSP), som tillsammans innehar cirka 32,7 procent av
aktierna i NSP, har uttryckt sitt stöd för Erbjudandet genom att ingå
åtaganden att acceptera Erbjudandet. Styrelsen noterar att sådana
åtaganden upphör att gälla om en tredje part offentliggör ett
erbjudanden avseende samtliga aktier i NSP mot en kontant ersättning
om minst 22 kronor per aktie, förutsatt att Etib inte matchar det
konkurrerande erbjudandet inom tio arbetsdagar från dess
offentliggörande.

Baserat på det ovanstående rekommenderar Styrelseutskottet enhälligt
NSP:s aktieägare och konvertibelinnehavare att acceptera Etibs
Erbjudande.

Som ett led i Styrelseutskottets utvärdering av Erbjudandet har
Styrelseutskottet anlitat Kilpatrick Townsend som legal rådgivare.

Detta uttalande ska i alla avseenden regleras av och tolkas i enlighet
med svensk rätt. Tvist i anledning av detta uttalande ska avgöras av
svensk domstol exklusivt.

_______________________

Stockholm den 29 februari 2016
Nordic Service Partners Holding AB:s (publ) styrelses oberoende
utskott

För frågor, vänligen kontakta:
Jaan Kaber, styrelseordförande, mobil 0708-787 842

Informationen är sådan som NSP ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument och enligt Takeover-reglerna. Informationen lämnades för
offentliggörande den 29 februari 2016.

----------------------------------------------------------------------

[1] (http://connect.ne.cision.com#_ftnref1) Mot bakgrund av att
styrelseledamoten Jeppe Droob är delägare i Etib samt att Abrinvest
AB och Long term AB har åtagit sig att lämna in sina aktier i NSP i
Erbjudandet, har styrelseledamöterna Jeppe Droob, Johan Abrinder och
Anders Wehtje, på grund av intressekonflikt inte deltagit i
styrelsens hantering av eller beslut beträffande Erbjudandet och inte
heller i detta uttalande. Övriga styrelseledamöter i NSP, Jaan Kaber
(styrelseordförande), Jens Engwall och Eva Gidlöf, är oberoende i
förhållande till Etib.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nordic-service-partners-holding-ab/r/etib-hold...
http://mb.cision.com/Main/226/9925706/482925.pdf
http://mb.cision.com/Public/226/9925706/85dd6dd50f8f4e64.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.