Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-15

Nordic Service Partners Holding AB: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NORDIC SERVICE PARTNERS HOLDING AB

Datum: Torsdagen den 15 maj 2014

Tid: 12.00

Plats: Ranhammarsvägen 20 B, Bromma

Anmälan till årsstämman

Aktieägare som önskar delta på årsstämman skall

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
fredagen den 9 maj 2014;

dels anmäla sin avsikt att delta på årsstämman senast tisdagen den 13
maj 2014 kl. 16.00. Anmälan om deltagande på årsstämman skall ske
skriftligen till Bolaget på adress Ranhammarsvägen 20 B, 168 67
Bromma, per fax 08-30 22 60 eller via e-post: info@nspab.com.

Vid anmälan skall namn, personnummer/organisationsnummer, adress,
telefonnummer och aktieinnehav uppges. Aktieägare som har sina aktier
förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta på årsstämman,
tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn via sin förvaltare i
god tid. Sådan omregistrering måste vara verkställd den 9 maj 2014.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman.
2. Val av ordförande.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Anförande av VD.
8. Framläggande och redogörelser enligt följande.
a) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
b) Redogörelse av bolagets revisor.

9. Beslut om
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b) dispositioner beträffande koncernens resultat enligt den fastställda balansräkningen,
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.

10. Ordföranden i valberedningen redogör för valberedningens arbete.
11. Val av styrelse (inklusive antalet ledamöter och val av styrelsens ordförande) och val av revisor.
12. Beslut om fastställande av arvode åt var och en av styrelseledamöterna och åt revisorn.
13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
14. Beslut om valberedning och val av ledamöter.
15. Beslut om emissionsbemyndigande till styrelsen.
16. Övriga frågor.
17. Stämmans avslutande.

Ordförande vid årsstämman (punkten 2)

Valberedningen föreslår att Jaan Kaber väljs till ordförande vid
årsstämman. Valberedningen har bestått av Carl Fredrik Herslow (Long
Term AB), ordförande, Jaan Kaber (Förvaltnings AB Bohus Enskilda) och
Peter Bahrke, privat aktieägare.

Utdelning (punkten 9)

Styrelsen föreslår att Bolaget lämnar 25 öre per aktie i utdelning med
avstämningsdag den 20 maj. Om årsstämman beslutar i enlighet med
förslaget, beräknas utdelningen komma att skickas ut från Euroclear
Sweden AB den 23 maj 2014.

Val av styrelse och revisor (punkten 11)

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter skall vara fem
och att ingen suppleant utses. Vidare föreslår valberedningen omval
av styrelseledamöterna Jaan Kaber, Anders Wehtje, Jens Engwall och
Jeppe Droob samt nyval av Eva Gidlöf. Lena Patriksson Keller har
avböjt omval. Valberedningen föreslår omval av Jaan Kaber som
ordförande. Valberedningen föreslår även att Ernst & Young med
ansvarig revisor Erik Åström ska väljas som revisor i bolaget fram
till nästkommande årsstämma. Valberedningen har inför förslaget
samrått med aktieägare representerande ungefär 70 procent av rösterna
i Bolaget.

Fastställande av arvode åt styrelsen och revisor (punkten 12)

Valberedningen föreslår att arvode utgår till styrelsen med
sammantaget 1 185 000 kronor, fördelat på 425 000 kronor till
styrelsens ordförande och 190 000 kronor till övriga fyra
styrelseledamöter. Revisorn föreslås erhålla arvode enligt löpande
räkning. Förslaget innebär inte någon förändring jämfört med
föregående år.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkten 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare som i huvudsak
överensstämmer med beslut som fattades vid årsstämman 2013,
innebärande i sammanfattning följande. Ersättning och andra
anställningsvillkor för ledande befattningshavare skall vara
marknadsmässiga och konkurrenskraftiga så att koncernen kan attrahera
och behålla skickliga medarbetare. Ersättningen skall utgöras av
grundlön och sedvanlig tjänstepension liksom sedvanliga icke-monetära
förmåner som företagsbil. Rörlig ersättning skall kunna utgå, dock
maximalt med vad som motsvarar 20 % av grundlönen. Avgångsvederlag
skall kunna utgå. Styrelsen skall varje år överväga om ett
incitamentsprogram skall föreslås bolagsstämman. Styrelsen skall ha
rätt att frångå riktlinjerna om det i det enskilda fallet finns skäl
till det.

Beslut om valberedning och val av ledamöter (punkten 14)

Valberedningen föreslår att Jaan Kaber (Förvaltnings AB Bohus
Enskilda), Carl-Fredrik Herslow (Long Term AB) och Peter Bahrke
(privat aktieägare) omväljs till ledamöter i valberedningen inför
årsstämman 2015 och att uppdraget varar intill dess att ny
valberedning utsetts. Till ordförande föreslås Carl-Fredrik Herslow.
Om ledamot avgår ur valberedningen innan dess arbete är slutfört
skall kvarvarande ledamöter utse ny ledamot. Vid behov skall Bolaget
kunna svara för skäliga kostnader för externa konsulter som av
valberedningen bedöms nödvändiga för fullgörandet av uppdraget.

Beslut om emissionsbemyndigande till styrelsen (punkten 15)

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller
flera tillfällen före nästa årsstämma och med eller utan
företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och konvertibla
skuldebrev. Bemyndigandet skall dock vara begränsat så att det högsta
antalet nya aktier (i förekommande fall efter konvertering till
aktier av konvertibla skuldebreven) skall sammantaget kunna öka med
högst 10 % av antalet utestående aktier av serie B i förhållande till
antalet utgivna aktier vid årsstämmans beslut om bemyndigande.

Betalning skall ske kontant och/eller med bestämmelse om apport eller
kvittning eller eljest med villkor. Motivet till avvikelsen från
aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra riktade emissioner för
genomförande av förvärv av hela eller delar av andra företag eller
verksamheter samt för att kunna stärka Bolagets ekonomiska ställning
vid behov. Emission av aktierna eller konvertibla skuldebreven skall
ske på marknadsmässiga villkor.

Upplysningar vid stämman
Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare
begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada
för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka
på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som
kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags
ekonomiska situation och dels Bolagets förhållande till annat
koncernbolag.

Övrigt

I Bolaget finns 11 639 416 aktier, motsvarande 11 642 791 röster,
varav 375 av serie A och 11 639 041 av serie B. Aktie av serie A
medför rätt till 10 röster per aktie. Aktie av serie B medför rätt
till 1 röst per aktie.

Stämmans beslut under punkten 15 skall för att äga giltighet biträdas
av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de
aktier som är företrädda vid stämman.

Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2013,
revisorns yttrande om tillämpningen av Bolagets riktlinjer för
ersättning samt styrelsens och valberedningens fullständiga förslag
till beslut under punkterna 13 och 14 samt övriga enligt
aktiebolagslagen erforderliga handlingar kommer att hållas
tillgängliga på www.nordicservicepartners.se och på Bolagets kontor
(adress ovan) senast från och med den 24 april 2014 och översänds på
begäran till de aktieägare som uppger sin postadress. Därutöver finns
valberedningens motiverade yttrande och fullmaktsformulär
tillgängliga på Bolagets hemsida.

Bromma april 2014

Styrelsen för Nordic Service Partners Holding AB (publ)

Mer om NSP:s årsstämma hittar du här
(http://www.nordicservicepartners.se/foer-investerare/bolagsstyrning/stae...)

Nordic Service Partners Holding AB (publ) (NSP) grundades 2004 och är
idag ett av Sveriges största restaurangföretag med inriktning på
snabbservicerestauranger. NSP:s verksamhet omsätter cirka 800
miljoner kronor och omfattar 58 Burger King-restauranger i Sverige
och Danmark. NSP är Burger Kings största franchisetagare i Norden
samt franchisetagare till KFC (Kentucky Fried Chicken) och TGI
Friday's. NSP:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. För mer
information se www.nordicservicepartners.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nordic-service-partners-holding-ab/r/kallelse-...
http://mb.cision.com/Main/226/9569618/233948.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.