Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-15

Nordic Service Partners Holding AB: NSP: KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMAN 2014

Nordic Service Partners Holding AB (publ) höll den 15 maj 2014
årsstämma i Stockholm varvid årsstämman bland annat beslutade om val
styrelsen i enlighet med valberedningens förslag och om att lämna ett
fortsatt bemyndigande om att besluta om nyemission.

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Jaan Kaber,
Anders Wehtje, Jens Engwall, och Jeppe Droob, nyval av Eva Gidlöf
samt omval av Jaan Kaber som ordförande. Ernst & Young med ansvarig
revisor Erik Åström valdes som revisor i bolaget fram till
nästkommande årsstämma.

Vidare fastställde årsstämman moderbolagets och koncernens balans- och
resultat-räkning samt beslutade i enlighet med styrelsens förslag att
lämna utdelning för räkenskapsåret 2013 om 0,25 kronor per aktie.
Vidare beviljade årsstämman styrelsen och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

I enlighet med styrelsens förslag bemyndigade årsstämman styrelsen
att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma och med
eller utan företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och
konvertibla skuldebrev. Bemyndigande skall dock vara begränsat så att
det högsta antalet nya aktier (i förekommande fall efter konvertering
till aktier av konvertibla skuldebreven) skall sammantaget kunna öka
med högst 10 procent av antalet utestående aktier av serie B i
förhållande till antalet utgivna aktier vid årsstämmans beslut om
bemyndigande. Betalning skall ske kontant och/eller med bestämmelse
om apport eller kvittning eller eljest med villkor. Motivet till
avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra riktade
emissioner för genomförande av förvärv av hela eller delar av andra
företag eller verksamheter samt för att kunna stärka Bolagets
ekonomiska ställning vid behov. Emission av aktierna eller
konvertibla skuldebreven skall ske på marknadsmässiga villkor.

Årsstämman fastställde riktlinjer för ersättning till styrelsen med
sammantaget 1 185 000 kronor, fördelat på 425 000 kronor till
styrelsens ordförande och 190 000 kronor till övriga fyra
styrelseledamöter.

Årsstämman fastställde riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare som i huvudsak överensstämmer med beslut som
fattades vid årsstämman 2013, innebärande i sammanfattning följande.
Ersättning och andra anställningsvillkor för ledande
befattningshavare skall vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga
så att koncernen kan attrahera och behålla skickliga medarbetare.
Ersättningen skall utgöras av grundlön och sedvanlig tjänstepension
liksom sedvanliga icke-monetära förmåner som företagsbil. Rörlig
ersättning skall kunna utgå, dock maximalt med vad som motsvarar 20 %
av grundlönen. Avgångsvederlag skall kunna utgå. Styrelsen skall
varje år överväga om ett incitamentsprogram skall föreslås
bolagsstämman. Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det
i det enskilda fallet finns skäl till det.

Slutligen beslutade årsstämman att utse en valberedning bestående av
Jaan Kaber, Carl-Fredrik Herslow såsom ordförande (Long Term AB) och
Peter Bahrke (privat aktieägare), vilken inför årsstämman 2015 skall
presentera förslag till ordförande vid stämman, styrelseledamöter och
styrelse-ordförande, i förekommande fall revisor, styrelsearvode
fördelat mellan styrelseordföranden och var och en av övriga
ledamöter, arvode till revisor samt valberedning inför årsstämman
2015.

Informationen är sådan som NSP ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappers-marknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 maj
2014.

För ytterligare information kontakta:

Jaan Kaber, styrelseordförande, NSP, 0708-787 842,
jaan.kaber@nspab.com

Morgan Jallinder, vd och koncernchef, NSP, 0708-787 843,
morgan.jallinder@nspab.com

Nordic Service Partners Holding AB (publ) (NSP) grundades 2004 och är
idag ett av Sveriges största restaurangföretag med inriktning på
snabbservicerestauranger. NSP:s verksamhet omsätter cirka 800
miljoner kronor och omfattar 58 Burger King-restauranger i Sverige
och Danmark. NSP är Burger Kings största franchisetagare i Norden
samt franchisetagare till KFC (Kentucky Fried Chicken) och TGI
Friday's. NSP:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. För mer
information se www.nordicservicepartners.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nordic-service-partners-holding-ab/r/nsp--komm...
http://mb.cision.com/Main/226/9586112/245421.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.