Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-25

Nordic Waterproofing Holding A/S: Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Waterproofing Holding A/S

Aktieägarna i Nordic Waterproofing Holding A/S (org.nr. 33395361)
kallas härmed till bolagets extra bolagsstämma som äger rum onsdagen
den 21 december 2016, kl 14:00 CET. Plats: Bolagets lokaler,
Drottninggatan 11 i Helsingborg.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justerare
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Val av ny styrelseledamot
7. Bemyndigande till stämmans ordförande
8. Avslutande av den extra bolagsstämman

Styrelsens förslag
Punkt 6.
Styrelsen föreslår att Riitta Palomäki väljs som ny styrelseledamot.
Riitta Palomäki anses oberoende i förhållande till bolaget,
bolagsledningen och bolagets större aktieägare i enlighet med Svensk
kod för bolagsstyrning punkterna 4.4. och 4.5.

Riitta Palomäki är Executive Vice President och CFO i Uponor Oyj.
Efter examen från Åbo universitet 1983 tog Riitta anställning vid
Strömberg Oy (vilket senare förvärvades och integrerades med ABB) som
systemanalytiker och systemförvaltare på IT-sidan. Riitta var CIO på
ABB Industry Oy mellan åren 1988 och 1990. Hon blev sedan befordrad
till finansdirektör för ABB Service Oy med ansvar för både finans och
IT. Under åren 1991 till 1997 var Riitta finansdirektör på ABB
Services. Efter tre år som finansdirektör för Konecranes respektive
för ABB Finland Oyj tog hon sig sitt första uppdrag som CFO för en
koncern när hon började på Kuusakoski år 2003. Under år 2009 bytte
Riitta till sitt nuvarande uppdrag som CFO på Uponor Oy. Sedan är
2012 är Riitta styrelseledamot i Componenta Oyj, där hon även är
ordförande i revisionskommittén.

Information om den styrelseledamot som föreslås samt redogörelse för
valberedningens arbete finns på www.nordicwaterproofing.com.

Punkt 7.
Styrelsen föreslår att stämmans ordförande ska bemyndigas att göra de
mindre ändringar, rättelser och tillägg till de beslut som fattats av
stämman och ansökan om registrering av besluten som ska lämnas in
till den danska registreringsmyndigheten (DK: Erhvervsstyrelsen) som
är nödvändiga för att besluten ska kunna registreras.

Aktiekapital och rösträtt
Aktiekapitalet i Nordic Waterproofing A/S uppgår till 24 083 935 DKK
fördelat på aktier med ett kvotvärde om 1 DKK. Varje aktie med ett
kvotvärde om 1 DKK berättigar innehavaren till en röst på
bolagsstämman.

Totalt antal aktier: 24 083 935
Totalt antal röster: 24 083 935
Registreringsdag, inträdeskort, fullmakt och poströst
Registreringsdag
Aktieägares rätt att delta och rösta på bolagets extra bolagsstämma
fastställs baserat på antalet aktier som aktieägaren innehar på
registreringsdagen.

Registreringsdagen är onsdagen den 14 december 2016.

Antalet aktier som varje aktieägare i bolaget innehar på
registreringsdagen beräknas utifrån utgången av registreringsdagen.
Beräkningen kommer att baseras på registrering av aktier i aktieboken
och sådana vederbörligen dokumenterade anmälningar till bolaget om
förvärv av aktier, som ännu inte har registrerats i aktieboken men
som har tagits emot av bolaget före utgången av registreringsdagen.

För att införas som ägare i aktieboken måste information gällande
aktieinnehavet bekräftas genom protokoll från VP Securities A/S,
eller annan liknande dokumentation, som inte får vara äldre än en
månad. Sådan dokumentation måste tillhandahållas bolaget innan
utgången av registreringsdatumet.

Inträdeskort
En aktieägare eller ett ombud som önskar delta på den extra
bolagsstämman måste lämna in en ifylld begäran om ett inträdeskort.
Begäran ska vara bolaget tillhanda senast fredagen den 16 december
2016 kl. 23:59 CET. Begäran om inträdeskort skickas med ordinarie
post till Nordic Waterproofing Holding A/S, Drottninggatan 11, 252 21
Helsingborg eller per e-post (som en scannad kopia) till
egm@nordicwaterproofing.com. Formulär för begäran finns bifogat som
Bilaga 1 till denna kallelse och är också tillgängligt på bolagets
webbplats, www.nordicwaterproofing.com. Om inträdeskort förlorats
eller inte kommit aktieägare som lämnat in en begäran tillhanda kan
nytt inträdeskort erhållas på platsen för stämman mot uppvisande av
legitimation.

Ombud
Aktieägare får representeras på den extra bolagsstämman genom ombud.
Aktieägare som väljer att utse ett ombud måste inkomma med ett ifyllt
fullmaktsformulär till bolaget senast fredagen den 16 december 2016,
kl. 23:59 CET. Fullmaktsformuläret skickas med ordinarie post till
Nordic Waterproofing Holding A/S, Drottninggatan 11, 251 21
Helsingborg eller per e-post (som en skannad kopia) till
egm@nordicwaterproofing.com. Formulär för fullmakt finns bifogat till
denna kallelse som Bilaga 2 och finns också tillgängligt på bolagets
webbplats, www.nordicwaterproofing.com.

Poströst
Aktieägare får rösta per post innan den extra bolagsstämman har
hållits. Aktieägare som väljer att poströsta måste inkomma med sin
poströst så att den kommer bolaget tillhanda senast tisdagen den 20
december 2016, kl. 12:00 CET. Poströsten kan lämnas in via ordinarie
post till Nordic Waterproofing Holding A/S, Drottninggatan 11, 252 21
Helsinborg eller per e-post (som en skannad kopia) till
egm@nordicwaterproofing.com. Formuläret för poströstning är bifogad
till denna kallelse som Bilaga 2 och finns även tillgängligt på
bolagets webbplats www.nordicwaterproofing.com. En poströst som har
mottagits av bolaget kan inte återkallas. En poströst är bindande och
kan inte återtas även om aktieägaren närvarar vid bolagsstämman.
Vänligen notera att postgången kan ta flera dagar.

Information till aktieägare som innehar aktier via Euroclear Sweden AB
Följande information riktar sig till aktieägare som innehar sina
aktier genom Euroclear Sweden AB ("Euroclear Sweden").

För att delta och använda din rösträtt på den extra bolagsstämman
måste du registrera din rösträtt i aktieägarregistret som förvaltas
av Euroclear Sweden ("Aktieägarregistret") och fylla i formuläret för
begäran om inträdeskort (Bilaga 1) i enlighet med instruktionerna
ovan.

Om du önskar att använda din rösträtt genom ombud eller poströst så
måste du registrera din rösträtt i Aktieägarregistret och fylla i
formulär för fullmakt/poströstning (Bilaga 2) i enlighet med
instruktioner ovan.

Rösträttsregistrering - direktregistrerade aktieägare
Aktieägare som innehar aktier på ett konto direkt hos Euroclear
Sweden, ett värdepapperskonto (VP-konto), kommer per automatik att
vara upptagna i aktieboken och behöver därför inte genomföra någon
särskild registrering för att erhålla rösträtt.

Rösträttsregistrering - förvaltarregistrerade aktier
För att bli registrerad och berättigad att rösta vid bolagsstämman
måste aktieägare som innehar aktier via en förvaltare vidta följande
åtgärder:

Aktieägare som innehar förvaltarregistrerade aktier måste tillfälligt
omregistrera aktierna i eget namn (s.k. rösträttsregistrering).
Begäran om omregistrering måste ske i så god tid hos förvaltaren att
omregistreringen är verkställd hos Euroclear Sweden före slutet av
arbetsdagen (CET) den 14 december 2016.

Publicering av kallelse
Dagordningen och de fullständiga förslagen till beslut är inkluderade
i denna kallelse.

Denna kallelse, inklusive dagordningen och de fullständiga förslagen
till beslut, information avseende antalet aktier och röster på
kallelsedagen, samt formulär för begäran om inträdeskort, fullmakt
och poströstning kommer även att finnas tillgängligt den 25 november
2016 på www.nordicwaterproofing.com under fliken Bolagsstämma.

Denna kallelse, inklusive dagordningen och de fullständiga förslagen
till beslut samt formulär för begäran om inträdeskort, fullmakt och
poströstning kommer även att sändas per e-post den 25 november 2016
till de registrerade aktieägarna som har registrerat sina
e-postadresser hos Nordic Waterproofing Holding A/S i enlighet med
punkten 11.3 i bolagsordningen.

Majoritetskrav
Följande majoritetskrav för de föreslagna besluten måste uppfyllas för
att de föreslagna besluten ska kunna antas:

· De föreslagna besluten under punkterna 6 och 7 kan beslutas med
enkel majoritet av rösterna.

Vejen den 25 november 2016

Styrelsen för Nordic Waterproofing Holding A/S

Informationen lämnades för offentliggörande kl. 13:00 den 25 november
2016.

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Antonsson, investerarrelationer
Telefon: +46 709 994 970
E-post: anders.antonsson@nordicwaterproofing.com

Nordic Waterproofing i korthet
Nordic Waterproofing i sin nuvarande form etablerades 2011 av Axcel
genom en sammanslagning mellan svenska och danska dotterföretag till
Trelleborg AB:s respektive Lemminkäinen Oy:s takläggningsverksamhet.
Idag är Nordic Waterproofing en av de ledande aktörerna på
tätskiktsmarknaden i Nordeuropa. Bolaget erbjuder högkvalitativa
produkter och lösningar för taktätskikt i Sverige, Finland, Danmark,
Norge, Belgien, Nederländerna, Polen, Storbritannien och Tyskland. I
Finland och Danmark, genom delägda franchisebolag, tillhandahåller
Bolaget dessutom installationstjänster. Nordic Waterproofing
marknadsför sina produkter och lösningar under nio varumärken med
mångårig historia, varav de flesta tillhör de mest etablerade och
välkända varumärkena för tätskikt på sina respektive marknader,
exempelvis Mataki, Trebolit, Phønix Tag Materialer, Kerabit, Nortett
och SealEco. Nordic Waterproofing är noterat i Mid Cap-segmentet på
Nasdaq Stockholm med kortnamn NWG.

Mer information om Nordic Waterproofing finns på
www.nordicwaterproofing.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nordic-waterproofing-holding-a-s/r/kallelse-ti...
http://mb.cision.com/Main/13997/2130823/595310.pdf
http://mb.cision.com/Public/13997/2130823/9dad0b044fab1e24.pdf
http://mb.cision.com/Public/13997/2130823/b8221c084cf4a1fd.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.