Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-08

Nordisk Bergteknik AB: Nordisk Bergteknik offentliggör prospekt och ansöker om avnotering av sitt obligationslån från Na...

Pressmeddelande den 8 maj, 2020

Nordisk Bergteknik AB (publ) ("Nordisk Bergteknik") emitterade den 18
juni 2019 samt den 10 december 2019 säkerställda företagsobligationer
om 300 mkr respektive 100 mkr med en löptid om 4 år. Nordisk
Bergtekniks utestående företagsobligationer om totalt 400 mkr (ISIN:
SE0012729234) med slutligt förfall i juni 2023 ("Obligationerna") är
för närvarande noterade vid Företagsobligationslistan Nasdaq First
North. Bolaget kommer att ansöka om att godkännas som emittent samt
att notera Obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq
Stockholm. I samband med att Obligationerna noteras på
företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm kommer Nordisk
Bergteknik även att ansöka om avnotering av obligationslånet från
Nasdaq First North. Obligationerna kommer att tas upp till handel på
Nasdaq Stockholm snarast möjligt.

Med anledning av detta har Nordisk Bergteknik upprättat ett prospekt.
Prospektet har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i
enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129
av den 14 juni 2017. Prospektet kommer att hållas tillgängligt via
Finansinspektionens (www.fi.se) och Nordisk Bergtekniks
(www.nordiskbergteknik.se) hemsida.

Setterwalls Advokatbyrå har varit juridisk rådgivare till Nordisk
Bergteknik.

För ytterligare information, kontakta:

Andreas Christoffersson, VD, e-post:
andreas.christoffersson@bergteknik.se, tel: 070-621 1928.

Johan Lundqvist, CFO, e-post: johan.lundqvist@bergteknik.se, tel:
076-392 7121.

Om Nordisk Bergteknik

Nordisk Bergteknik är en koncern i stark tillväxt med verksamhet inom
berghantering och grundläggning, där huvudområden inkluderar
borrning, sprängning, bergförstärkning, pålning, spontning och
grundförstärkning. Koncernens dotterbolag är idag främst verksamma i
Sverige och Norge.

Viktig information

Denna kommunikation är inte och utgör inte del av ett erbjudande om
att sälja eller förvärva värdepapper. Denna kommunikation lämnas
inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien,
Kanada, Japan, Hongkong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika
eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara
otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De
värdepapper som beskrivs i denna kommunikation har inte och kommer
inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United
States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför
inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas
av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i
enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA.
Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att
lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Ett eventuellt erbjudande av de värdepapper som omnämns i denna
kommunikation kommer att lämnas genom en erbjudandehandling. Det
eventuella erbjudandet kommer inte att rikta sig till sådana personer
i något land vars deltagande förutsätter prospekt, registrerings-
eller andra åtgärder. Investerare bör inte investera i de värdepapper
som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i
tidigare nämnda erbjudandehandling.

Denna information är sådan information som Nordisk Bergteknik AB
(publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 maj
2020 kl. 12:00 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/nordisk-bergteknik-ab/r/nordisk-bergteknik-of...
https://mb.cision.com/Main/18649/3107392/1244453.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.