Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-21

Nordkom: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA INKLUSIVE FÖRSLAG TILL UTDELNING

Aktieägarna i Nordkom AB (publ), 556567-4941, kallas härmed till
årsstämma onsdagen den 23 april 2014 kl. 12.00 i Advokatfirman
Lindahls lokaler på Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm.

DELTAGANDE

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall dels vara införd i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 15 april
2014, dels anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 15 april 2014
kl. 16.00 under adress Nordkom AB (publ), Ringvägen 100 C, 118 60
Stockholm, telefon: 08-729 94 00, eller per e-post: ir@nordkom.se.

Vid anmälan skall uppges namn och person- eller organisationsnummer
samt gärna adress och telefonnummer. I det fall aktieägaren avser att
låta sig företrädas genom ombud bör fullmakt och övriga
behörighetshandlingar biläggas anmälan. Om aktieägaren avser att
medföra ett eller två biträden till årsstämman skall sådant
deltagande anmälas hos bolaget enligt ovan. Fullmaktsformulär för
aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud hålls tillgängligt
på bolagets hemsida.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
inregistrera aktierna hos Euroclear Sweden AB i eget namn för att äga
rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några
dagar, skall vara verkställd (registrerad hos Euroclear Sweden AB)
tisdagen den 15 april 2014 och bör därför begäras hos förvaltaren i
god tid före detta datum.

Aktieägare som avser att närvara genom ett eller flera ombud skall
tillse att sådant ombud till årsstämman har med sig en undertecknad
och daterad fullmakt utfärdad av aktieägaren. Den som företräder en
juridisk person skall uppvisa registreringsbevis (eller motsvarande
behörighetshandling) utvisande att de personer som har undertecknat
fullmakten är behöriga firmatecknare för aktieägaren. Fullmakten och
registreringsbeviset (eller annan behörighetshandling) får inte vara
utfärdade tidigare än fem år före årsstämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

På årsstämman kommer följande ärenden att upptas till behandling.

1. Öppnande av stämman

2. Val av ordförande vid stämman

3. Utseende av protokollförare

4. Upprättande och godkännande av röstlängd

5. Val av en eller två justeringsmän

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Godkännande av dagordning

8. Föredragning av verkställande direktören

9. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

10. Beslut om:

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

b) disposition av bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

11. Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

13. Val av styrelseledamöter och i förekommande fall,
styrelsesuppleanter, revisorer samt eventuella revisorssuppleanter

14. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att
fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och
konvertibler

15. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Utdelning och avstämningsdag (punkt 10b))

Styrelsen föreslår att utdelning för verksamhetsåret 2013 skall lämnas
uppgående till 0,50 kr/aktie. Avstämningsdag för utdelning föreslås
till 28 april 2014 med utbetalningsdatum 2 maj 2014.

Förslag till ordförande vid årsstämman, arvoden till styrelsen och
revisorer samt val av styrelse(punkterna 2, 11-13)

Valberedningen föreslår Johan Hessius till ordförande vid årsstämman
(punkt 2). I övrigt (punkterna 11-13) avser valberedningen att
presentera sitt förslag till styrelse och revisor samt ersättning
till desamma i god tid före årsstämman. Förslaget kommer finnas
tillgängligt på bolagets hemsida www.nordkom.se senast den 2 april
2014.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta
beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler
(punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att inom ramen
för gällande bolagsordning, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett
eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier
och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emissioner skall
kunna ske i syfte att genomföra eller finansiera förvärv av hela
eller delar av andra företag eller verksamheter, genom emission med
eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt eller genom
apport- eller kvittningsemission eller eljest med villkor. Emissioner
skall även kunna ske i syfte att anpassa bolagets kapitalstruktur
till bolagets kapitalbehov från tid till annan och därmed bidra till
ökat aktieägarvärde. Emission skall ske på marknadsmässiga villkor
med avdrag för den eventuella rabatt som kan krävas för att uppnå
intresse för teckning. Antalet aktier som kan komma att emitteras
skall sammanlagt uppgå till högst 925 000, vilket motsvarar 10 % av
totalt antal aktier. Styrelsen eller den styrelsen därtill förordnar
föreslås äga rätt att vidta de smärre ändringar i beslutet ovan som
kan föranledas av registrering därav hos Bolagsverket eller Euroclear
Sweden AB. För beslut enligt denna punkt 14 krävs biträde av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som
de vid stämman företrädda aktierna.

ÖVRIGT

Aktieägarna äger rätt att begära att styrelsen och den verkställande
direktören lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen för årsstämman,
förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller
dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till
annat koncernföretag. Styrelsen och verkställande direktören skall
lämna sådana upplysningar vid årsstämman om det kan ske utan
väsentlig skada för bolaget.

Årsredovisning och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga
förslag till beslut enligt ovan finns tillgängliga hos bolaget på
adress Ringvägen 100C, 118 60 Stockholm från och med den 2 april 2014
och översänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.
Årsredovisningen finns även från och med den 2 april 2014 tillgänglig
på bolagets webbsida www.nordkom.se.

Stockholm i mars 2014

Styrelsen

Nordkom AB (publ) är listat på First North vilket är en alternativ
marknadsplats som drivs av OMX Nordic Exchange Stockholm AB. Bolag
vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa samma
regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk
anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Bolagets
certified adviser är Bankaktiebolaget Remium.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nordkom/r/kallelse-till-arsstamma-inklusive-fo...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.