Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-23

Nordnet: Beslut vid årsstämma i Nordnet AB (publ)

Onsdagen den 23 april 2014 hölls årsstämma i Nordnet AB (publ). Nedan
sammanfattas de viktigaste besluten från stämman.

Utdelning

Utdelning om 0,85 kronor per aktie lämnas för räkenskapsåret 2013 med
avstämningsdag den 28 april 2014. Utdelning beräknas att komma att
utsändas från Euroclear Sweden AB den 2 maj 2014.

Styrelse

· Styrelsen skall bestå av åtta ordinarie ledamöter och inga
suppleanter.

· Ett sammanlagt styrelsearvode om totalt 2 250 000 kronor att
fördelas mellan de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna enligt
följande. Arvode till styrelsens ordförande utgår med 500 000 kronor
och till övriga ledamöter med 250 000 kronor. Därutöver tillkommer
arvode för arbete till styrelseledamot med 50 000 kronor per utskott
där ledamoten deltar. Ordföranden i respektive utskott erhåller 100
000 kronor för sitt arbete i utskottet. Inget arvode skall utgå till
styrelseledamot som samtidigt är anställd i Bolaget eller dess
dotterbolag. Arvode till revisorerna utgår enligt löpande räkning.

· Claes Dinkelspiel, Tom Dinkelspiel, Ulf Dinkelspiel, Anna Frick,
Kjell Hedman, Bo Mattsson, Simon Nathanson och Anna Settman omvaldes
som ordinarie ledamöter av styrelsen för tiden intill slutet av nästa
årsstämma.

· Claes Dinkelspiel omvaldes som styrelseordförande för tiden intill
slutet av nästa årsstämma.

Revisor

Bolaget skall ha en revisor och inga revisorssuppleanter. Det
registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB omvaldes intill slutet
av den årsstämma som hålls under 2015.

Valberedning

Valberedningen föreslog följande principer för utseende av
valberedning intill slutet av nästa årsstämma: Valberedningen ska
bestå av representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna
jämte styrelsens ordförande. Styrelsens ordförande kontaktar och
tillfrågar de tre röstmässigt största aktieägarna om deras deltagande
i valberedningen. Avstämningen ska baseras på Euroclear Sweden AB:s
aktieägarförteckning (ägargrupperad) per den sista bankdagen i
augusti, och på övrig tillförlitlig information som tillhandahållits
bolaget den sista bankdagen vid denna tidpunkt. Namnen på
valberedningens medlemmar och namnen på de aktieägare de företräder
ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Om någon av de
tre röstmässigt största aktieägarna avstår från att utse representant
i valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning beredas
tillfälle att utse sådan representant. Fler än de fem röstmässigt
största ägarna behöver dock inte tillfrågas såvida inte
valberedningen har färre än tre representanter. Till ordförande i
valberedningen utses den person som representerar den röstmässigt
största aktieägaren, såvida inte annat bestäms av valberedningen.
Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny
valberedning utsetts. Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen
äger rätt att entlediga sådan och att utse ny ledamot i
valberedningen i dennes ställe.

För tiden intill ny valberedning har etablerats enligt ovan beslutade
stämman omval av valberedningen bestående av Claes Dinkelspiel
(representerande E. Öhman J:or AB samt privat innehav), Olle Isberg
(privat innehav) och advokat Fred Wennerholm (privat innehav).

Ersättningar

· Stämman godkände styrelsens förslag om riktlinjer för bestämmande
av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra
personer i Bolagets ledning. Fullständigt beslutsförslag finns
tillgängligt på www.nordnetab.com.

· Stämman godkände styrelsens förslag om prestationsrelaterat
aktieincitamentsprogram ("Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014")
Fullständigt beslutsförslag finns tillgängligt på www.nordnetab.com

· Stämman godkände förslaget om bemyndigande för styrelsen att fatta
beslut om förvärv respektive överlåtelse av aktier i Bolaget.
Fullständigt beslutsförslag finns tillgängligt på www.nordnetab.com

För mer information, kontakta:
Håkan Nyberg, vd Nordnet, 08-506 330 36
hakan.nyberg@nordnet.se

Informationen är sådan som Nordnet AB (publ) kan vara skyldigt att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen
om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 23 april 2014 kl. 21:30 (CET).

Nordnet is a Nordic online bank with about 501,200 accounts in Sweden,
Norway, Denmark and Finland. We offer private individuals and
companies services that make it possible to take control over their
financial future. We target conscientious savers in the Nordic
countries. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ
OMX Stockholm. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no,
www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nordnet/r/beslut-vid-arsstamma-i-nordnet-ab--p...
http://mb.cision.com/Main/116/9573365/236294.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.