Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-20

Nordnet: Kallelse till årsstämma i Nordnet AB (publ)

Aktieägarna i Nordnet AB (publ) ("Bolaget"), org. nr. 556249-1687,
kallas härmed till årsstämma onsdagen den 23 april 2014 kl. 19.00 på
Hotel Rival, Mariatorget 3 i Stockholm. Registrering kan ske från kl.
18.00. Från kl. 18.00 serveras lättare förtäring.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
tisdagen den 15 april 2014,

dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast kl. 16.00
tisdagen den 15 april 2014, på adress: Nordnet AB (publ), att: Emelie
Ahlin Andersson, Box 14077, 167 14 Bromma, eller per telefax 08-506
332 70 eller med e-post till bolagsstamma@nordnet.se, eller via
Internet på www.nordnetab.com. Därvid skall också anges antalet
eventuella biträden (dock högst två) som skall delta. Vid anmälan
skall anges namn, adress, person-/ organisationsnummer och
telefonnummer.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid
före den 15 april 2014 genom förvaltares försorg tillfälligt
inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid
stämman. Den tillfälliga ägarregistreringen måste vara verkställd den
15 april 2014.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för
ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till Bolaget
under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person
skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen
bifogas. Fullmaktsformulär finns på Bolagets hemsida,
www.nordnetab.com.

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Val av protokollförare och två justeringsmän.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Godkännande av dagordningen.

7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse
samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

a) Verkställande direktörens redogörelse

b) Styrelseordförandens redogörelse för styrelsens arbete

c) Redogörelse av Bolagets revisor

8. Beslut

a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

b) om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör,

c) om dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen och avstämningsdag för vinstutdelning.

9. Bestämmande av antalet av bolagsstämman valda styrelseledamöter.

10. Bestämmande av antalet revisorer och revisorssuppleanter.

11. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna.

12. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande, revisorer samt
revisorssuppleanter.

13. Val av valberedning.

14. Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning
till verkställande direktören och andra personer i Bolagets ledning.

15. Beslut om långsiktigt prestationsrelaterat aktieincitamentsprogram
("Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014").

A) Beslut om inrättande av Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014.

B) Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv
och överlåtelse av aktier i Bolaget på en reglerad marknad i
anledning av Prestationsrelaterat Aktieprogram 2012, 2013 och 2014.

C) Beslut om överlåtelse av aktier i Bolaget i anledning av
Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014.

16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv
respektive överlåtelse av aktier i Bolaget.

17. Stämmans avslutande.

Per dagen för kallelsens utfärdanden är det totala antalet aktier och
röster i Bolaget 175 027 886. Bolaget innehar inga egna aktier.
Samtliga aktier är av samma aktieslag.

BESLUTSFÖRSLAG

Ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår styrelsens ordförande Claes Dinkelspiel till
ordförande vid stämman.

Utdelning (punkt 8 c)

Styrelsen föreslår att en utdelning om 0,85 kronor per aktie lämnas för räkenskapsåret 2013. Som avstämningsdag föreslås den 28 april 2014. Beslutar stämman enligt förslaget beräknas utdelning att komma att utsändas från Euroclear Sweden AB den 2 maj 2014. Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen finns tillgängligt hos Bolaget från och med den 2 april 2014.

Styrelse, revisorer och arvoden (punkterna 9, 10, 11 och 12)

Årsstämman 2013 utsåg en valberedning, som består av Claes Dinkelspiel
(representerande E. Öhman J:or AB samt privat innehav), Olle Isberg
(privat innehav) och advokat Fred Wennerholm (privat innehav),
ordförande i valberedningen. Valberedningen föreslår att:

Styrelsen skall bestå av åtta ordinarie ledamöter och inga
suppleanter.

Ett sammanlagt styrelsearvode om totalt 2 250 000 kronor att fördelas
mellan de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna enligt följande.
Arvode till styrelsens ordförande utgår med 500 000 kronor och till
övriga ledamöter med 250 000 kronor. Därutöver tillkommer arvode för
arbete till styrelseledamot med 50 000 kronor per utskott där
ledamoten deltar. Ordföranden i respektive utskott erhåller 100 000
kronor för sitt arbete i utskottet. Inget arvode skall utgå till
styrelseledamot som samtidigt är anställd i Bolaget eller dess
dotterbolag. Arvode till revisorerna utgår enligt löpande räkning.

Claes Dinkelspiel, Tom Dinkelspiel, Ulf Dinkelspiel, Anna Frick, Kjell
Hedman, Bo Mattsson, Simon Nathanson och Anna Settman omväljs som
ordinarie ledamöter av styrelsen för tiden intill slutet av nästa
årsstämma.

Claes Dinkelspiel omväljs som styrelseordförande för tiden intill
slutet av nästa årsstämma.

Bolaget skall ha en (1) revisor och inga revisorssuppleanter. Det
registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag omväljs intill
slutet av den årsstämma som hålls under 2015.

Val av valberedning (punkt 13)

Valberedningen föreslår följande principer för utseende av
valberedning intill slutet av nästa årsstämma: Valberedningen ska
bestå av representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna
jämte styrelsens ordförande. Styrelsens ordförande kontaktar och
tillfrågar de tre röstmässigt största aktieägarna om deras deltagande
i valberedningen. Avstämningen ska baseras på Euroclear Sweden AB:s
aktieägarförteckning (ägargrupperad) per den sista bankdagen i
augusti, och på övrig tillförlitlig information som tillhandahållits
bolaget den sista bankdagen vid denna tidpunkt. Namnen på
valberedningens medlemmar och namnen på de aktieägare de företräder
ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Om någon av de
tre röstmässigt största aktieägarna avstår från att utse representant
i valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning beredas
tillfälle att utse sådan representant. Fler än de fem röstmässigt
största ägarna behöver dock inte tillfrågas såvida inte
valberedningen har färre än tre representanter. Till ordförande i
valberedningen utses den person som representerar den röstmässigt
största aktieägaren, såvida inte annat bestäms av valberedningen.
Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny
valberedning utsetts. Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen
äger rätt att entlediga sådan och att utse ny ledamot i
valberedningen i dennes ställe.

Valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att
föreläggas årsstämman 2015 för beslut:

(a) förslag till styrelse;

(b) förslag till styrelseordförande;

(c) förslag till arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till
var och en av styrelseledamöterna;

(d) arvode för Bolagets revisorer;

(e) val av revisorer;

(f) förslag till ordförande på årsstämman;

(g) förslag till ny valberedning; samt

(h) förslag till regler för valberedning inför nästa årsstämma.

För tiden intill ny valberedning har etablerats enligt ovan föreslås
omval av valberedningen bestående av Claes Dinkelspiel
(representerande E. Öhman J:or AB samt privat innehav), Olle Isberg
(privat innehav) och advokat Fred Wennerholm (privat innehav).
Valberedningen skall inom sig utse en ordförande. För det fall
ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört skall
valberedningen utse ny ledamot.

Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till
verkställande direktören och andra personer i Bolagets ledning (punkt
14)

Styrelsen föreslår för 2014 följande riktlinjer för bestämmande av lön
och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer
i Bolagets ledning, vilken omfattar Bolagets verkställande direktör
och koncernledning, f.n. sammanlagt tolv personer. Målsättningen är
att Bolaget skall ha de ersättningsnivåer och anställningsvillkor som
erfordras för att rekrytera och behålla ledande befattningshavare med
kompetens och kapacitet att nå uppställda mål. Den fasta ersättningen
skall vara individuell och skall revideras årligen. Därutöver gäller
att ersättningsnivåerna skall vara förenliga med och främja en
effektiv riskhantering, skall motverka ett överdrivet risktagande,
skall överensstämma med Bolagets affärsstrategi, mål, värderingar och
långsiktiga intressen och får, vad gäller den totala rörliga
ersättningen, inte begränsa Bolagets förmåga att upprätthålla en
tillräcklig kapitalbas eller att vid behov stärka kapitalbasen.
Rörlig ersättning kan utgå enligt långsiktigt aktieincitamentsprogram
(Prestationsrelaterat Aktieprogram 2012 respektive 2013) för att
belöna i förväg överenskomna resultatmässiga prestationsmål på
koncernnivå. Prestationsmålet kan justeras vid händelser som påverkar
Nordnet-koncernens verksamhet eller antalet utestående aktier i
Bolaget eller i annat fall påverkar prestationsmålet och anses
relevant av styrelsen. Styrelsen föreslår (enligt punkten 15 nedan)
ett långsiktigt incitamentsprogram (Prestationsrelaterat Aktieprogram
2014) enligt de huvudsakliga principerna i tidigare års program. Det
långsiktiga incitamentsprogrammet är aktiebaserat, har
resultatmätning, har ett tak och förutsätter investering av
deltagarna. Ersättning enligt programmet utgår i form av
vederlagsfria aktier. Syftet med det långsiktiga
incitamentsprogrammet är att stimulera medarbetare till fortsatt
lojalitet och fortsatta goda prestationer. Vidare är det styrelsens
bedömning att incitamentsprogrammet ökar koncernens attraktivitet som
arbetsgivare. Med undantag för verkställande direktören skall samma
policy beträffande pension gälla för medlemmarna i Bolagets ledning
som för övriga anställda. Verkställande direktörens
pensionsavsättningar skall motsvara 35 procent av den fasta
ersättningen. Övriga, icke-monetära förmåner till medlem i Bolagets
ledning skall underlätta ledningsmedlemmarnas arbetsutförande och
motsvara vad som kan anses rimligt i förhållande till praxis på
marknaden. Riktlinjerna får f...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.