Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-02

Nordnet: Månadsstatistik oktober

I oktober gjordes 5 468 800 avslut i marknadsnoterade finansiella instrument av Nordnets kunder, vilket motsvarar 260 300 avslut per börsdag. Nya kunder i oktober uppgick till 19 500, och antalet nya kunder under 2021 är 335 200. Det totala antalet kunder uppgick i slutet av oktober till 1 556 700. Nettosparandet i oktober var 6,0 miljarder SEK, och det totala nettosparandet under 2021 är 70,8 miljarder SEK. Sparkapitalet den sista oktober är 762 miljarder SEK och utlåningen 24,9 miljarder SEK.

[][][][][][]
Oktober September Förändring Oktober Förändring
2021[1] 2021 en månad 2020 ett år
Kunder och sparande
Antal kunder 1 556 1 537 200 1,3% 1 146 900 35,7%
700[2]
Nettosparande (Mdr 6,0[2] 3,3 81,1% 5,1 17,2%
SEK)
Sparkapital (Mdr 762 728 4,7% 461 65,2%
SEK)

Utlåning (Mdr SEK)
Portföljbelåning[3] 12,3 11,9 3,5% 8,0 52,9%
Bolån 8,5 8,2 3,4% 6,1 39,0%
Privatlån 4,1 4,1 0,3% 4,0 2,9%
Total utlåning 24,9 24,2 2,9% 18,1 37,2%

Antal avslut[4]
Sverige 2 241 2 102 600 6,6% 2 135 700 5,0%
600
Norge 1 160 1 196 400 -3,0% 1 229 900 -5,7%
100
Danmark 983 700 995 300 -1,2% 767 200 28,2%
Finland 1 083 1 161 500 -6,7% 979 800 10,6%
400
Totalt 5 468 5 455 800 0,2% 5 112 600 7,0%
800
Andel avslut 29,3% 28,1% 1,2% 22,9% 6,4%
utanför
hemmamarknad

Snitt antal avslut
per handelsdag[5]
Sverige 106 700 95 600 11,6% 99 300 7,5%
Norge 55 200 54 400 1,5% 55 900 -1,3%
Danmark 46 800 45 200 3,5% 34 900 34,1%
Finland 51 600 52 800 -2,3% 44 500 16,0%
Totalt 260 300 248 000 5,0% 234 600 11,0%

[1]Siffrorna avseende oktober 2021 är preliminära. 
[2 ]Under oktober har kundbasen reducerats med 1 500 aktiva kunder samt nettosparandet påverkats negativt med 44 MSEK relaterat till det projekt som rör inhämtande av komplett kunddokumentation, vilket beskrivs i Nordnets delårsrapport för tredje kvartalet.
[3]Exklusive belåning mot pantsatta likvida medel.
[4]Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt andel avslut utanför hemmamarknaden.  
[5]Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut per marknad dividerat med antal handelsdagar då respektive börs var öppen.

För mer information, kontakta:

Johan Tidestad, Kommunikationschef
johan.tidestad@nordnet.se,0708-875 775

Författare Cision