Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-18

Norrlandsfonden: Fortsatt starkt läge i Norrland

Norrländska konjukturen är fortsatt starkare än normalt med Jämtland
som det enda län som stärkt sitt läge. Övriga län har i olika
utsträckning försvagats men alla fem ligger kvar inom spannet som
indikerar ett starkare läge än normalt. Norrlandsfonden rapporterar
om detta i Norrlandsbarometern som publiceras idag.

Trenden för Norrland fortsätter att sammanfalla med den i riket. Vid
föregående analyser har dock ett mycket starkt läge för detaljhandeln
i riket och också för tillverkningsindustrin bidragit till ett
starkare läge jämfört med i Norrland. Dessa skillnader har nu
utjämnats i den senaste mätningen, vilket gör att lägesbedömningen
för det totala näringslivet i riket är densamma som för Norrland.

- Generellt gäller att samtliga län med marginal signalerar ett
starkare läge än normalt. Branschvis är utvecklingen i Norrland
likartad med den i riket i stort. Tillverkningsindustrin och
byggsektorn förbättrar konfidensindikatorerna, medan det motsatta
gäller för privata tjänstenäringarna. Detaljhandeln ligger kvar på en
oförändrat stark nivå. Den största skillnaden mot riket är att
tillverkningsindustrin på riksnivå kom in svagare än vid föregående
mätning, medan den stärktes i Norrland, konstaterar Norrlandsfondens
VD Lars-Olov Söderström.

Gävleborg

Byggsektorn signalerade om en kraftig förstärkning och ett redan
tidigare mycket starkt läge förbättrades ytterligare. Detta
framförallt till följd av positivare bedömningar av orderstockarna.
Övriga branscher försvagades. Det tidigare mycket starka läget för
detaljhandeln försvagades till följd av negativare bedömningar av
både utfall och förväntningar på försäljningsvolymen.

- Tillverkningsindustrin försvagades också marginellt och
konfidensindikatorn ligger bara strax över det historiska snittet och
väsentligt lägre än industrin i övriga län. Detta främst till följd
av lägre förväntningar på produktionsvolymen framöver och generellt
svaga bedömningar av orderstockarna, även om företagen var något
mindre negativa till orderstockarna jämfört med tidigare, säger
Söderström.

Västernorrland

Tillverkningsindustrin fortsätter i likhet med föregående mätning att
kraftigt förstärka sin lägesbedömning och är nu med stor marginal
över gränsen för ett mycket starkt läge. Industriföretagen har blivit
väsentligt mer positiva till orderstockarnas storlek, i sina
bedömningar av varulagrens storlek och i sina förväntningar på
produktionsvolymen framöver. Detaljhandelns konfidensindikator är
fortfarande stark, men har försämrats något från ett tidigare mycket
starkt läge. Detta till följd av något mindre positiva bedömningar av
hur försäljningen utvecklats och också förväntningar på
försäljningsvolymen kommande kvartal.

Privata tjänstenäringar försvagades. Generellt har tjänsteföretagen i
länet varit mer negativa till både utfall och i sina förväntningar på
utvecklingen av efterfrågan framöver.

Byggsektorn lyfte sin konfidensindikator jämfört med föregående
mätning, från ett tidigare svagare läge än normalt.

- Byggföretagen var väsentligt mer optimistiska i sin syn på
orderstockarna jämfört med föregående mätning. Däremot var man något
mindre positiva till utvecklingen av antalet anställda framöver,
säger Söderström.

Jämtland

Som enda län stärktes stämningsläget i Jämtland. Samtliga branscher
förbättrade sina konfidensindikatorer. Tillverkningsindustrin och
byggsektorn signalerade ett mycket starkt läge, medan detaljhandeln
och privata tjänstenäringar signalerade ett starkare läge än normalt.

-Tillverkningsindustrin stärkte sitt sedan tidigare mycket starka
läge. Framförallt förbättrade industriföretagen sina bedömningar av
storleken på orderstockarna, säger Söderström.

I motsats till i övriga län och riket stärktes även de privata
tjänstenäringarna i Jämtland. Framförallt var tjänsteföretagen
positivare i sina bedömningar av hur efterfrågan varit det senaste
kvartalet.

Byggsektorn rapporterade om ett mycket starkt läge. Kraftigt
positivare syn på orderstockarnas storlek drog upp stämningsläget.
Även detaljhandeln stärktes till följd av en mer positiv syn på
varulagrens storlek. Handlarna gjorde dessutom oförändrat positiva
bedömningar av hur efterfrågan varit senaste kvartalet och i sina
förväntningar på densamma.

Västerbotten

Stämningsläget i länet försämrades framförallt till följd av den
största branschen privata tjänstenäringar försämrades kraftigt. De
privata tjänsteföretagen var mycket negativa både till hur
verksamheten utvecklats och hur efterfrågan varit det senaste
kvartalet. Däremot var man relativt positiva i sina bedömningar av
hur efterfrågan kommer att utvecklas kommande kvartal. Även
byggföretagens lägesbedömning försämrades. Byggarna var mer negativa
framförallt till hur antalet anställda kommer att utvecklas. Dessutom
var man mer negativa till orderstockarnas storlek.

Tillverkningsindustrins lägesbedömning var dock mycket positiv och
branschen signalerade ett mycket starkare läge än normalt. Till detta
bidrog en något mer positiv syn på orderstockarna men framförallt en
mer positiv bedömning av färdigvarulagrens storlek.

- Även detaljhandeln stärktes marginellt och indikerar ett mycket
starkare läge än normalt. Handlarna gjorde relativt oförändrade
positiva bedömningar på samtliga frågor utom i bedömningarna av
färdigvarulagrens storlek, där man var väsentligt positivare än
tidigare, säger Söderström.

Norrbotten

Läget i länet försvagades något det senaste kvartalet, men är fortsatt
starkare än normalt. Detaljhandeln och tillverkningsindustrin
indikerade ett mycket starkt läge. Detaljhandelns mycket starka läge
är i princip oförändrat från föregående kvartal. Handlarna var
positivare till varulagrens storlek men något negativare till
utfallet av försäljningen och i sina förväntningar på densamma.
Tillverkningsindustrins lyft berodde på en mer positiv syn på
orderstockarnas storlek.

- I likhet med övriga län föll privata tjänstenäringars
lägesbedömning. Detta berodde framförallt på mindre optimistiska
bedömningar av hur efterfrågan kommer att utvecklas kommande kvartal.
Tjänsteföretagen var också mindre positiva än tidigare till hur
efterfrågan utvecklats.

Också byggsektorn försvagades under det senaste kvartalet. Byggarna
var dock positivare i sin syn på orderstockarnas storlek, däremot var
man negativa till hur antalet anställda kommer att utvecklas, vilket
totalt sett drog ned konfidensindikatorn, avslutar Söderström.

[image]

Hela rapporten hittar du på www.norrlandsfonden.se eller bifogad i
denna epost.

För mer information kontakta:

Lars-Olov Söderström, VD Norrlandsfonden, tel: 070-626 42 56

Norrlandsfonden är en stiftelse med uppgift att främja utvecklingen i
expansiva företag i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland,
Jämtland och Gävleborg. Våra kunder finns i alla branscher, från
traditionell tillverkande industri och besöksnäring till IT- och
bioteknikföretag. Vi är särskilt intresserade av företag som
investerar i ny teknik eller i nya affärsområden med goda
tillväxtmöjligheter. Vi erbjuder flexibla topplån för nyetablering,
utveckling och expansion. Med olika låneformer, garantier eller
borgensåtaganden kan vi skräddarsy och komplettera finansieringen på
toppen av företagets egen kapitalinsats och bankfinansiering.
Norrlandsfonden har huvudkontoret i Luleå och ett kontor i Sundsvall.
Genom våra kundansvariga företagsanalytiker finns vi representerade i
hela den norrländska geografin.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/norrlandsfonden/r/fortsatt-starkt-lage-i-norrl...
http://mb.cision.com/Main/28/2011204/516943.pdf
http://mb.cision.com/Public/28/2011204/a163d9deab3cf7c9.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.