Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-08-25

Norrlandsfonden: Norrland starkare än riket

Konfidensindikatorn för näringslivet i Norrland stärktes under det
andra kvartalet och läget är nu för första gången på ett år starkare
än i riket. Den största orsaken till detta var en starkare utveckling
för byggsektorn i Norrland. Den kraftiga förstärkningen för
byggsektorn i Norrland berodde framförallt på att företagen var
väsentligt positivare i sina bedömningar av hur antalet anställda
kommer att utvecklas, konstaterar Lars-Olov Söderström, vd,
Norrlandsfonden.

Norrbotten

Norrbotten hade det starkaste läget i Norrland, och
konfidensindikatorn för det totala näringslivet låg precis på gränsen
för att klassas som ett mycket starkt läge. Som enda bransch backade
dock detaljhandeln något till följd av negativare bedömningar av
efterfrågan och storlek på färdigvarulagren. Läget för handeln är
dock fortsatt med marginal starkare än normalt.

Privata tjänstenäringar kom in positivare än vid föregående mätning
till följd av att företagen var mer nöjda med hur verksamheterna
utvecklats och i sina bedömningar av efterfrågan framöver.

- Byggsektorn var positiv och stärkte sin lägesbedömning till ett mycket starkt läge. I likhet med i övriga län berodde detta på att företagen var väsentligt positivare i sin syn på hur antalet anställda kommer att utvecklas.

Också tillverkningsindustrin stärktes kraftigt och läget är med
marginal över gränsen att klassas som mycket starkt. Detta berodde i
allt väsentligt på att företagen gjorde positivare bedömningar av
orderstockarnas storlek och stärkte sina förväntningar på
produktionsvolymen kommande kvartal, avslutar Söderström.

Västerbotten

Stämningsläget i Västerbotten förbättrades och är starkare än normalt.
Tillverkningsindustrins konfidensindikator försvagades dock. Läget
är trots försvagningen fortfarande starkt och knappt under gränsen
att klassas som mycket starkt. Försvagningen berodde på en mer
negativ syn på färdigvarulagrens storlek.

Byggsektorn stärkte sin lägesbedömning och läget är nu mycket starkare
än normalt. Byggarna var precis som i övriga län positiva i sin syn
på hur antalet anställda kommer att utvecklas, men man förstärkte
också sina bedömningar av orderstockarnas storlek.

Detaljhandeln försvagades i likhet med i övriga län. Handlarna var mer
negativa till varulagrens storlek och mindre positiva än tidigare
till hur försäljningsvolymen varit det senaste kvartalet.

- Privata tjänstenäringar lyfte sitt läge ordentligt från ett svagare till ett starkare läge än normalt. Företagen var positivare både till hur verksamheterna utvecklats och till hur efterfrågan varit det senaste kvartalet. Däremot skruvade man marginellt ned sina förväntningarna på efterfrågan.

Jämtland

Jämtland stärkte sitt läge och hade det näst starkaste läget efter
Norrbotten i den senaste mätningen. Både de privata tjänsteföretagen
och detaljhandelns läge försvagades dock. Handeln främst till följd
av en negativare syn på storleken på varulagren och tjänsteföretagen
som en följd av en negativ syn på hur efterfrågan varit det senaste
kvartalet. Tjänsteföretagen var dock positiva i sina förväntningar på
efterfrågan framöver.

Söderström:

- Både tillverkningsindustrin och byggsektorn gjorde istället mycket positiva bedömningar och läget för dessa båda branscher är i Jämtland med marginal mycket starkare än normalt. Industrins starka lägesbedömningar byggde framförallt på en väsentligt positivare syn på färdigvarulagrens storlek och också på en än mer positiv syn på orderstockarna. Det starka läget för byggföretagen berodde på att de kraftigt justerade upp sina förväntningar på hur antalet anställda kommer att utvecklas.

Västernorrland

Läget för näringslivet i Västernorrland förbättrades och är starkare
än normalt.

Tillverkningsindustrin försvagades något men uppvisar fortsatt ett
mycket starkare läge än normalt. Bidragande till detta är att
företagen är fortsatt positiva i sina förväntningar på
produktionsvolymen framöver och att man är mer optimistiska i sin syn
på orderstockarnas storlek än man generellt varit tidigare.

Detaljhandeln försvagades eftersom företagen var mer negativa såväl
till hur försäljningen utvecklats som i sina förväntningar på
densamma. Dessutom var man negativare i sin syn på varulagrens
storlek än tidigare. Byggföretagen stärkte däremot sitt läge något
till följd av en positivare syn på hur antalet anställda kommer att
utvecklas.

Söderström:

- Privata tjänstenäringar stärkte sitt läge mest av branscherna i
länet. Situationen har gått från att vara svagare än normalt till att
vara starkare. Den mest bidragande orsaken till detta var att
tjänsteföretagen var väsentligt positivare i sina förväntningar på
efterfrågan framöver. Dessutom var företagen mer nöjda med hur
verksamheten utvecklats.

Gävleborg

Konfidensindikatorn för företagen i Gävleborg föll tillbaka för tredje
kvartalet i rad. Fortfarande är dock läget något starkare än normalt.
Byggsektorn, som förbättrades i övriga norrlandslän, försvagades
istället i Gävleborg. Detta till följd av att byggarna inte
signalerade samma positiva syn på hur antalet anställda kommer att
utveckla sig som i de andra länen. Byggsektorn är dock fortsatt den
klart starkaste branschen i länet med ett mycket starkt läge.
Detaljhandeln försvagades i likhet med i Norrland i stort. Handlarna
var mindre positiva till hur försäljningen utvecklats och i sin syn
på orderstockarna. Däremot var man positivare än tidigare i sina
förväntningar på försäljningsvolymen framöver.

Som enda bransch i länet stärktes privata tjänstenäringar. Detta till
följd av att man var mer nöjda med hur företagens verksamhet
utvecklats och tjänsteföretagen vred också upp sina förväntningar på
efterfrågan framöver.

Söderström:

- Tillverkningsindustrin i Gävleborg försvagades kraftigt och uppvisar
nu ett svagare läge än normalt. Försvagningen berodde på att
industriföretagen var väsentligt negativare i sina bedömningar av
orderstockarnas storlek och dessutom var synen på färdigvarulagrens
storlek negativare.

[image]

Hela rapporten hittar du på www.norrlandsfonden.se eller bifogad i
denna epost.

För mer information kontakta:

Lars-Olov Söderström, VD Norrlandsfonden, tel: 070-626 42 56

Norrlandsfonden är en stiftelse med uppgift att främja utvecklingen i
expansiva företag i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland,
Jämtland och Gävleborg. Våra kunder finns i alla branscher, från
traditionell tillverkande industri och besöksnäring till IT- och
bioteknikföretag. Vi är särskilt intresserade av företag som
investerar i ny teknik eller i nya affärsområden med goda
tillväxtmöjligheter. Vi erbjuder flexibla topplån för nyetablering,
utveckling och expansion. Med olika låneformer, garantier eller
borgensåtaganden kan vi skräddarsy och komplettera finansieringen på
toppen av företagets egen kapitalinsats och bankfinansiering.
Norrlandsfonden har huvudkontoret i Luleå och ett kontor i Sundsvall.
Genom våra kundansvariga företagsanalytiker finns vi representerade i
hela den norrländska geografin.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/norrlandsfonden/r/norrland-starkare-an-riket,c...
http://mb.cision.com/Main/28/2065460/553554.pdf
http://mb.cision.com/Public/28/2065460/9c0dc1b2ed6dd10c.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.