Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-07-21

Norsk Hydro: Andre kvartal 2016: Bedre resultat grunnet høyere priser og salg, utliknet av valutaeffekter

Hydros underliggende resultat før finansposter og skatt økte til 1 618
millioner kroner i andre kvartal, sammenliknet med 1 501 millioner kroner i
første kvartal 2016. Resultatforbedringen reflekterer høyere realiserte
priser på aluminium og alumina og økt salgsvolum, som ble delvis utliknet av
valutautviklingen i kvartalet.

* Underliggende EBIT 1 618 millioner kroner
* Høyere realiserte alumina- og all-in aluminiumpriser, utliknet av
valutautviklingen
* Økt salg av aluminium og alumina
* Betydelig bedre resultater i Sapa
* Forbedringsprogrammet Bedre i rute mot 2019-målet på 2,9 milliarder kroner
* Positiv kontantstrøm i et kvartal med utbetaling av utbytte for hele året
* Forventning om 4-5% vekst i global etterspørsel etter primæraluminium

- Vi har økt vår forventning til årlig vekst i global etterspørsel etter
aluminium til 4-5% i 2016, fra den tidligere prognosen på 3-4%. Høyere
aktivitet enn antatt i Kina betyr at vi nå forventer at etterspørselen etter
primæraluminium i Kina alene vil øke med 5-7% i 2016. Globalt forventer vi
stort sett et balansert aluminiummarked for året som helhet, sier konsernsjef
Svein Richard Brandtzæg.

- I dette kvartalet har vi sett at økende priser på aluminium og alumina, i
tillegg til lavere kostnader og økte volumer, delvis er blitt utliknet av
valutakursutviklingen, sier Brandtzæg. - Jeg er også glad for å se at det
ambisiøse forbedringsprogrammet Bedre fortsatt gjør store framskritt, og jeg
er fornøyd med at vi er i rute for å oppnå samlede forbedringer på 2,9
milliarder kroner i 2019.

Underliggende EBIT for Bauksitt&Alumina gikk ned sammenliknet med første
kvartal. Positive effekter av høyere realiserte priser på alumina, drevet av
høyere indekspriser på alumina i kvartalet, og en ytterligere reduksjon i
forbruk av råvarer og reduserte råvarepriser ble utliknet av negative
valutaeffekter, ettersom brasilianske real (BRL) styrket seg i forhold til
US-dollar, og en økning i andre kostnader. Det årlige produksjonsnivået ved
aluminaraffineriet Alunorte økte mot beregnet kapasitet på 6,3 millioner tonn
i året. Bauksittgruven Paragominas hadde lavere produksjon grunnet planlagt
vedlikehold av kulemøllen i juni.

Underliggende EBIT for Primærmetall økte i andre kvartal hovedsakelig grunnet
høyere realiserte all-in metallpriser, høyere volumer, lavere karbonkostnader
og sesongmessig lavere faste kostnader. Dette ble delvis utliknet av negative
valutaeffekter. Resultatet i andre kvartal ble også positivt påvirket av en
forsikringsutbetaling på 50 millioner kroner knyttet til et strømbrudd ved
smelteverket i Årdal i januar, i tillegg til en positiv effekt på 75
millioner kroner knyttet til reversering av avsetning for ICMS-avgiften på
salg av overskuddskraft i Brasil i tidligere perioder.

Underliggende EBIT for Metallmarked gikk ned i andre kvartal, hovedsakelig
grunnet negative valuta- og lagervurderingseffekter, i tillegg til noe
svakere resultater fra omsmelteverkene.

Underliggende EBIT i Valsede Produkter endret seg lite sammenliknet med
kvartalet før. Positive volumeffekter ble utliknet av negative valutaeffekter
på marginer grunnet en svekket US-dollar i forhold til euro og svakere
resultater ved primærverket i Neuss, hovedsakelig som følge av høyere
aluminapriser.

Underliggende EBIT for Energi gikk ned sammenliknet med forrige kvartal,
grunnet sesongmessig lavere produksjon og høyere områdekostnader, som delvis
ble utliknet av lavere produksjonskostnader. Nedgangen i kostnader var
hovedsakelig drevet av overføringskostnader og eiendomsskatt.

Underliggende EBIT for det 50/50-eide ekstruderingsselskapet Sapa gikk opp i
forhold til kvartalet før, hovedsakelig grunnet sesongmessig høyere
etterspørsel og høyere marginer.

Hydros netto likviditetsbeholdning økte med 0,8 milliarder kroner i andre
kvartal, og var 4,8 milliarder kroner i slutten av kvartalet. Netto
kontantstrøm tilført fra driften utgjorde 3,7 milliarder kroner. Netto
kontantstrøm benyttet til investeringsaktiviteter, utenom kortsiktige
investeringer, utgjorde 0,9 milliarder kroner. Utbetalt utbytte i kvartalet
utgjorde 2,0 milliarder kroner.

Rapportert resultat før finansposter og skatt utgjorde 1 978 millioner kroner
i andre kvartal. I tillegg til de faktorene som er drøftet over, inkluderte
rapportert EBIT netto urealiserte gevinster på derivater på 32 millioner
kroner, og positive metalleffekter på 17 millioner kroner. Rapportert
resultat omfattet også en kostnad på 67 millioner kroner knyttet til
miljøforpliktelser i Kurri Kurri, en gevinst på 342 millioner kroner på
salget av enkelte anleggsmidler i Grenland, inkludert Herøya Industripark, og
en negativ justering på 13 millioner kroner knyttet til salget av valseverket
Slim i fjerde kvartal 2015. I tillegg inkluderte rapportert resultat en
nettogevinst på 49 millioner kroner i Sapa (Hydros andel etter skatt),
knyttet til urealiserte gevinster på derivater og netto valutagevinster.

I forrige kvartal utgjorde rapportert resultat før finansposter og skatt 1 693
millioner kroner, inkludert netto urealiserte gevinster på derivater og
negative metalleffekter tilsvarende et negativt beløp på 181 millioner kroner
til sammen. Rapportert resultat inkluderte også en negativ justering på 15
millioner kroner knyttet til salget av valseverket Slim i fjerde kvartal
2015. I tillegg inkluderte rapportert resultat en nettogevinst på 26
millioner kroner i Sapa (Hydros andel etter skatt), hovedsakelig knyttet til
urealiserte gevinster på derivater.

Resultat etter skatt utgjorde 2 077 millioner kroner i andre kvartal,
inkludert en netto valutagevinst på 904 millioner kroner, som hovedsakelig
reflekterer en styrking av brasilianske real i forhold til US-dollar, noe som
påvirket gjeld i US-dollar i Brasil, og en styrking av norske kroner i
forhold til euro, som har påvirket gjeld i euro i Norge og innebygde
valutaderivater i kraftkontrakter. I forrige kvartal var resultat etter skatt
2 382 millioner kroner, inkludert en reduksjon i skattekostnad og tilhørende
renteinntekt på 700 millioner kroner til sammen knyttet til oppgjør av en
skattesak i april 2016. Rapportert resultat inkluderte også en netto
valutagevinst på 1 032 millioner kroner, som hovedsakelig reflekterer en
styrking av brasilianske real i forhold til US-dollar, noe som påvirket gjeld
i US-dollar i Brasil, og en styrking av norske kroner i forhold til euro, som
har påvirket gjeld i euro i Norge og innebygde valutaderivater i
kraftkontrakter.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nøkkeltall Millioner Andre kvartal 2016 Første kvartal 2016 % endring forrige kvartal Andre kvartal 2015 % endring samme kvartal i Første halvdel 2016 Første halvdel 2015 Året 2015 |
|kroner, unntatt tall per fjor |
|aksje |
| |
| Driftsinntekter 20 391 20 138 1 % 22 436 (9) % 40 529 45 726 87 694 |
| Rapportert resultat før 1 978 1 693 17 % 2 698 (27) % 3 672 5 904 8 258 |
|finansposter og skatt |
|(EBIT) |
| Poster ekskludert (360) (192) (87) % (31) >(100) % (552) (29) 1 398 |
| Underliggende EBIT 1 618 1 501 8 % 2 667 (39) % 3 119 5 875 9 656 |
| |
| Underliggende EBIT: |
| Bauksitt&Alumina 174 189 (8) % 482 (64) % 363 1 261 2 421 |
| Primærmetall 702 318 >100 % 1 448 (52) % 1 020 3 459 4 628 |
| Metallmarkeder 75 167 (55) % (89) >100 % 241 (65) 379 |
| Valsede Produkter 242 248 (2) % 315 (23) % 491 607 1 142 |
| Energi 301 398 (24) % 179 68 % 699 560 1 105 |
| Øvrig og elimineringer 125 181 (31) % 333 (63) % 306 51 (19) |
| Underliggende EBIT 1 618 1 501 8 % 2 667 (39) % 3 119 5 875 9 656 |
| |
| Underliggende EBITDA 2 862 2 716 5 % 3 880 (26) % 5 578 8 317 14 680 |
| |
| Resultat 2 077 2 382 (13) % 2 ...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.