Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-02-09

Norsk Hydro: Fjerde kvartal 2016: Høyere alumina- og aluminiumpriser styrker resultatet

Hydros underliggende resultat før finansposter og skatt økte til 1 829
millioner kroner i fjerde kvartal, sammenliknet med 1 477 millioner kroner i
tredje kvartal.
Høyere realiserte alumina- og aluminiumpriser styrket resultatet i kvartalet,
men ble delvis utliknet av sesongmessig høyere kostnader og lavere salg av
aluminiumprodukter. Hydro forventer fortsatt god etterspørsel etter aluminium
og aluminiumprodukter, og har en prognose på 3-5% vekst i global etterspørsel
etter primæraluminium i 2017.
* Underliggende EBIT 1 829 millioner kroner
* Høyere realiserte "all-in" aluminium- og aluminapriser
* Rekordproduksjon for Alunorte og Paragominas
* Svakt resultat i Valsede Produkter grunnet lavere salg og marginer og økte
kostnader
* Forbedringer på til sammen 1,4 milliarder kroner under programmetBedre i
2016, sammenliknet med målet om 1,1 milliarder
* Teknologipiloten på Karmøy og den nye produksjonslinjen for bilkomponenter
er på tid og budsjett
* Forslag til utbytte for 2016 på 1,25 kroner per aksje
* 3-5% forventet vekst i global etterspørsel etter primæraluminium i 2017,
det globale markedet stort sett i balanse

- Etterspørselen etter aluminium er fortsatt god, og prisene har økt, noe som
har bidratt til et solid kvartal for Hydro. Jeg er spesielt glad for å se at
flere og flere bilprodusenter velger aluminium av hensyn til vekt og miljø.
Jeg gleder meg til vår nye produksjonslinje for bilkomponenter i Tyskland
kommer ordentlig i gang i år for å dekke den økende etterspørselen i
bilindustrien, sier Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg.

- Vi har oppnådd bedre resultater enn forventet i forbedringsprogrammetBedre
, med 1,4 milliarder kroner i forbedringer i 2016. Dette arbeidet vil
fortsette for fullt i 2017, noe som vil gjøre Hydros virksomhet mer robust
gjennom hele verdikjeden og sikre at selskapet er godt rustet for en bedre,
større og grønnere framtid, sier Brandtzæg.

Underliggende EBIT for forretningsområdet Bauksitt og Alumina økte betydelig
sammenliknet med tredje kvartal. Årsaken til dette er høyere realiserte
priser på alumina, som påvirkes av en høyere aluminaindeks og
aluminiumprisene på London Metal Exchange (LME). Både bauksittgruven
Paragominas og aluminaraffineriet Alunorte nådde en rekordhøy årsproduksjon i
2016 på henholdsvis 11,1 og 6,3 millioner tonn. Det var også en betydelig
positiv effekt knyttet til et oppgjør vedrørende oppkjøpet av Paragominas i
2011, som ble realisert i forbindelse med at de gjenværende aksjene i
Paragominas ble kjøpt.

- Jeg er svært glad for å se de rekordlave sikkerhetstallene i Hydro i 2016.
Kombinert med rekordhøy årsproduksjon både i bauksittgruven Paragominas og
ved aluminaraffineriet Alunorte i Brasil, demonstrerer disse resultatene vår
langsiktige satsing på optimal drift, sier Brandtzæg.

Underliggende EBIT for forretningsområdet Primærmetall gikk noe ned i fjerde
kvartal. Lavere volumer og sesongmessig høyere faste kostnader ble for en
stor del utliknet av høyere realiserte aluminiumpriser.

- Byggingen av teknologipiloten på Karmøy, som skal verifisere verdens mest
energi- og klimaeffektive aluminiumproduksjon, er godt i gang. Vi forventer å
starte produksjonen ved det nye anlegget i fjerde kvartal 2017, sier
Brandtzæg.

Underliggende EBIT for Metallmarked forbedret seg i fjerde kvartal,
hovedsakelig som følge av bedre resultater fra handelsvirksomheten, som
delvis ble utliknet av noe svakere resultater fra omsmelteverkene.

Underliggende EBIT for forretningsområdet Valsede Produkter var betydelig
lavere sammenliknet med tredje kvartal 2016, hovedsakelig på grunn av
sesongmessig lavere volumer, reduserte marginer, høyere
vedlikeholdsaktiviteter og høyere kostnader. I tillegg økte avskrivningene
noe grunnet oppstarten av den nye automotive-linjen i Grevenbroich i Tyskland
i fjerde kvartal. Det at US-dollar styrket seg i forhold til euro bidro
positivt, og resultatet ved aluminiumverket i Neuss bedret seg grunnet en
økning i "all-in"-metallprisen.

Underliggende EBIT for forretningsområdet Energi økte sammenliknet med forrige
kvartal, hovedsakelig på grunn av høyere priser, lavere områdekostnader og
økt bidrag fra kommersielle aktiviteter, som delvis ble utliknet av lavere
produksjon. Produksjonskostnadene gikk ned grunnet sesongmessig lavere
eiendomsskatt, men dette ble delvis utliknet av høyere overføringskostnader
og høyere vedlikeholdsaktivitet. Områdekostnadene gikk ned senere i kvartalet
i samsvar med bedre overføringskapasitet og bedre hydrologiske forhold (mer
nedbør og høyere nivå i reservoarene) i Midt-Norge.

Underliggende EBIT for samarbeidsselskapet Sapa gikk ned sammenliknet med
forrige kvartal, hovedsakelig grunnet sesongmessig lavere etterspørsel i
markedet.

For året som helhet gikk underliggende EBIT ned til 6 245 millioner kroner,
sammenliknet med 9 656 millioner kroner i 2015, hovedsakelig på grunn av en
nedgang i realiserte aluminapriser og "all-in"-metallpriser, som delvis ble
oppveid av positive valutaeffekter, lavere råvarekostnader og løpende
forbedringsarbeid. I 2016 hadde Bauksitt og Alumina rekordhøy produksjon både
ved Paragominas og Alunorte, og Sapas resultater ble stadig bedre. Valsede
Produkter leverte derimot et svakere resultat, drevet av lavere marginer og
høyere kostnader.

Hydro har hatt god fremgang med forbedringsprogrammet "Bedre", som har mål om
2,9 milliarder kroner i årlige forbedringer innen 2019. I 2016 ble det levert
årlige forbedringer tilsvarende 1,4 milliarder kroner, noe som overgår målet
på 1,1 milliarder kroner.

Hydros netto likviditetsbeholdning økte med 0,6 milliarder kroner i fjerde
kvartal til 6,0 milliarder kroner i slutten av kvartalet. Netto kontantstrøm
tilført fra driften utgjorde 4,2 milliarder kroner. Netto kontantstrøm
benyttet til investeringsaktiviteter, utenom kortsiktige investeringer,
utgjorde 2,4 milliarder kroner.

Hydros styre foreslår et økt utbytte på 1.25 kroner per aksje for 2016.
Forslaget reflekterer selskapets langsiktige politikk om å gi sine aksjonærer
en pålitelig og konkurransedyktig kontantavkastning, samtidig som de ustabile
forholdene i aluminiumindustrien er tatt i betraktning. Forslaget til utbytte
representerer et utdelingsforhold på 40% prosent av rapportert resultat etter
skatt for året, noe som gjenspeiler Hydros resultater i 2016 og en sterk
finansiell stilling.

Hydros styre har revidert selskapets utbyttepolitikk for å reflektere
ambisjonen om å utbetale et stabilt eller økende utbytte. Hydros politikk er
på lengre sikt å betale et utbytte som i gjennomsnitt utgjør 40 prosent av
selskapets rapporterte resultat etter skatt over forretningssyklusen.

Rapportert resultat før finansposter og skatt utgjorde 1 964 millioner kroner
i fjerde kvartal. I tillegg til de faktorene som er drøftet over, inkluderte
rapportert EBIT netto urealiserte gevinster på derivater på 106 millioner
kroner og positive metalleffekter på 68 millioner kroner. Rapportert resultat
omfattet også en kostnad på 285 millioner kroner, som består av en delvis
nedskrivning av balanseførte kostnader grunnet en konstruksjonsgjennomgang av
det deleide, planlagte aluminaraffineriet CAP, og et vederlag på 254
millioner kroner knyttet til fullføring av utestående kontraktsfestede
avtaler med Vale, begge i Brasil. I tillegg inkluderte rapportert resultat en
kostnad på 32 millioner kroner knyttet til en endring i rentesatsen som
brukes til å beregne miljøforpliktelser for anlegg ute av drift i Tyskland,
og en netto gevinst på 23 millioner kroner i Sapa (Hydros andel etter skatt)
knyttet til urealiserte gevinster på derivater, rasjonaliseringskostnader og
netto valutagevinster.

I forrige kvartal utgjorde rapportert resultat før finansposter og skatt 1 376
millioner kroner, inkludert netto urealiserte gevinster på derivater på 100
millioner kroner og positive metalleffekter på 48 millioner kroner.
Rapportert EBIT omfattet også en kostnad på 124 millioner kroner knyttet til
rivingen av anlegget i Kurri Kurri, og nedskrivningskostnader på 140
millioner kroner knyttet til beslutningen om å avhende fabrikken i Hannover.
I tillegg inkluderte rapportert resultat en nettogevinst på 15 millioner
kroner i Sapa (Hydros andel etter skatt), knyttet til urealiserte gevinster
på derivater, rasjonaliseringskostnader og netto valutagevinster.

For året 2016 som helhet utgjorde rapportert resultat før finansposter og
skatt 7 011 millioner kroner, inkludert netto urealiserte gevinster på
derivater og positive metalleffekter på 553 millioner kroner til sammen.
Rapportert resultat omfattet også en kostnad på 192 millioner kroner knyttet
til rivingen av anlegget i Kurri Kurri, nedskrivningskostnader på 426
millioner kroner knyttet til det planlagte deleide aluminaraffineriet CAP og
fabrikken i Hannover, en netto gevinst på 314 millioner kroner knyttet til
salg av enkelte anleggsmidler i Grenland, i tillegg til en negativ justering
knyttet til salget av valseverket Slim i fjerde kvartal 2015. Andre positive
effekter på 223 millioner kroner reflekterer vederlaget knyttet til
fullføring av utestående kontraktsfestede avtaler med Vale og kostnaden på 32
millioner kroner knyttet til revurdering av miljøforpliktelser i Tyskland. I
tillegg inkluderte rapportert resultat en nettogevinst på 113 millioner
kroner i Sapa (Hydros andel etter skatt), knyttet til urealiserte gevinster
på derivater, rasjonaliseringskostnader og netto valutagevinster.

Året før utgjorde rapportert resultat før finansposter og skatt 8 258
millioner kroner, inkludert netto urealiserte gevinster på derivater og
negative metalleffekter på til sammen 454 millioner kroner. Rapportert
resultat omfattet også en kostnad på 285 millioner kroner knyttet til
avviklingen av leiekontrakten for Vækerø Park, og netto tap på avhendelser på
365 millioner kroner, inkludert et tap på 434 millioner kroner knyttet til
salget av valseverket Slim og en gevinst på til sammen 69 millioner kroner
knyttet til salg av andre eiendeler. I tillegg inkluderte rapportert resultat
en netto kostnad på 331 millioner kroner i Sapa (Hydros andel etter skatt),
knyttet til urealiserte tap på derivater, rasjonaliseringskostnader og netto
valutatap, i tillegg til et vederlag på 37 millioner kroner knyttet til
forsikringsoppgjør i Qatalum.

Resultat etter skatt utgjorde 1 008 millioner kroner i fjerde kvartal,
inkludert et netto valutatap på 26 millioner kroner, som hovedsakelig
reflekterer en styrking av euro i forhold til norske kroner, som har påvirket
gjeld oppgitt i euro i Norge og innebygde valutaderivater i kraftkontrakter.

I forrige kvartal var resultat etter skatt 1 119 millioner kroner, inkludert
en netto valutagevinst på 358 millioner kroner, som hovedsakelig reflekterer
en styrking av norske kroner i forhold til euro, noe som påvirket gjeld
oppgitt i euro i Norge og innebygde valutaderivater i kraftkontrakter.

I 2016 var resultat etter skatt 6 586 ...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.