Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-12-03

Norsk Hydro: Hydros Kapitalmarkedsdag 2015: Godt posisjonert i krevende markeder

På Kapitalmarkedsdagen 2015 vil aluminiumselskapet Norsk Hydro ASA redegjøre
for arbeidet med å bli bedre, større og grønnere som middel for å skape
verdier for aksjonærene. Bransjeledende forbedringsprogrammer, en ledende
teknologisk rolle, kapitaldisiplin og soliditet bidrar til å styrke Hydros
relative posisjon i et krevende marked.

Som en del av "bedre"-ambisjonen vil Hydro øke sitt forbedringsmål med
ytterligere 2,9 milliarder kroner innen utgangen av 2019. "Større"-ambisjonen
vil realiseres med selektive vekstprosjekter, slik som Teknologipiloten på
Karmøy, og som del av "grønnere"-ambisjonen er selskapet i rute for å bli
karbonnøytral i et livsløpsperspektiv. En fullstendig statusoppdatering for
aspirasjonen
"bedre, større, grønnere
"vil bli presentert på kapitalmarkedsdagen.

Hydro, som er et fullt integrert og teknologidrevet aluminiumselskap, lanserte
aspirasjonen "bedre, større, grønnere," og et sett med strategiske mål på
Kapitalmarkedsdagen 2014. Aspirasjonen definerer strategiske prioriteringer
for alle forretningsområdene med overordnet mål om å levere bærekraftige
aksjonærverdier:

* Bedre: Operasjonelt og kommersielt forbedringsdriv, og ledende teknologisk
posisjon
* Større: Økt kvalitet og mer avanserte produkter, samt selektiv vekst for å
forbedre vår relative posisjon i bransjen
* Grønnere: Redusere karbonutslipp og gjøre selskapets ledende
bærekraftagenda til et konkurransefortrinn

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Ambisjoner på Kapitalmarkedsdagen i 2014 Frist Framdrift* |
| Forbedre sikkerhetsresultatene, redusere TRI til<2 2020 3,1 |
| Realisere 1,5 milliarder kroner gjennom forbedringstiltak 2016 0,8 milliarder kroner |
| Erstatte kraftkontrakter som utløper for norske aluminiumverk 2020 4,1 TWh |
| Øke produksjonen ved Paragominas til 9,9 mill. tonn i året 2015 9,9 mill. tonn i året |
| Øke produksjonen ved Alunorte til 6,2 mill. tonn i året 2015 5,9 mill. tonn i året |
| Endre til PAX-basert prising for>85% av aluminasalget 2020 35 % PAX |
| Styrke teknologisk lederposisjon med teknologipiloten på Karmøy 2016 Investeringsbeslutning |
| |
| Utvide kapasiteten på produksjon av karosseriplater (Body-in-White) til 2017 I rute |
|bilindustrien til 200.000 tonn i året |
| Starte produksjon av>40.000 tonn i året på UBC resirkuleringslinje 2015 Fullført |
| Realisere en kapasitetsøkning på 100.000 tonn i heleide smelteverk 2025 ~10 000 tonn i året |
| Sikre og utvikle bauksittressurser for de neste tiårene Lang sikt MRN intensjonsavtale |
| |
| Bli karbonnøytral i et livsløpsperspektiv 2020 I rute |
| Øke resirkuleringen av forbrukerskrap til over 250.000 tonn pr. år. 2020 135.000 tonn i året |
| Realisere ambisjonen om et 1:1-forhold på gjenplanting 2017 I rute |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Basert på 2015 estimat eller status så langt i året

Ved utgangen av 2015 har operasjonelle og kommersielle forbedringstiltak
bidratt med 4,5 milliarder kroner siden 2011, hvorav 0,8 milliarder kroner
vil realiseres i 2015. På bakgrunn av den gode måloppnåelsen i
forbedringsarbeidet har Hydro nå lansert en ny ambisjon, "Bedre," som tar
sikte på å realisere 2,9 milliarder kroner i økt verdi gjennom hele
verdikjeden i perioden fra 2016 til 2019, hvorav 1,1 milliarder kroner ventes
realisert i 2016. Den nye ambisjonen bygger på tidligere
forbedringsprogrammer, og omfatter blant annet å øke produksjonskapasiteten
ved verkene i Primærmetall gjennom teknologisk utvikling, kvalitetsheving av
porteføljen i Valsede Produkter i retning av høyere marginer, og å øke
produksjonen ytterligere med hjelp av en robust virksomhet i
Bauksitt&Alumina.

- Markedsforholdene har forverret seg sammenliknet med for ett år siden, noe
som viser viktigheten av Hydros kontinuerlige forbedringskultur, sier Hydros
konsernsjef Svein Richard Brandtzæg. - Hydro ser på svake markeder som en
mulighet til å bli sterkere. Nå som vi er i ferd med å fullføre de pågående
forbedringene som gjør virksomheten vår mye mer effektiv, blir det mer
krevende å identifisere nye forbedringsmuligheter. Likevel har vi klart å
finne flere tiltak gjennom teknologiske framskritt, fjerning av flaskehalser
og utveksling av beste praksis mellom forretningsområdene.

"From B to A"-programmet på 1 milliard kroner er fullført i Bauksitt&Alumina,
og den nye ambisjonenBetter Bauxite and Alumina
er lansert, med mål om å realisere forbedringer på ytterligere 1 milliard
kroner. Produksjonen ved Paragominas ligger godt over designkapasitet, mens
den ved Alunorte er stabilisert og klargjort for en økning til 6,6 millioner
tonn. I tillegg til forbedringsambisjonen vil verdiskapningen i 2016 øke ved
at det selges større volumer av alumina med indeksbasert prising.
ICMS-rammeverket som er etablert for de neste 15 årene, og det potensielle
oppkjøpet av Vales eierandel på 40% i bauksittgruven MRN, er viktige
milepæler i arbeidet for langsiktig verdiskaping i Brasil.

Selv om Primærmetall har levert betydelige forbedringer siden 2009, har vår
lederposisjon på teknologi skapt grunnlag for ytterligere 1 milliard i
verdiskaping. Teknologipiloten på Karmøy, som venter på byggebeslutning i
2016, vil verifisere verdens mest energieffektive produksjonsteknologi for
aluminium. Elementer av denne teknologien vil også forbedre produktiviteten i
dagens portefølje utover det en effektivisering av driften kan gi, og bidra
til en kapasitetsøkning på 200.000 tonn innen 2025. Primærmetall har også som
mål å øke salget av avanserte produkter med høyere marginer ved å bygge på
produktkvalitet og kommersiell kompetanse.

Valsede Produkters forbedringsprogram, Climb, er fullført ett år tidligere enn
planlagt, og erstattet av et nytt program med ambisjon om å levere
forbedringer på 0,9 milliarder kroner. De viktigste bidragene kommer fra
operasjonelle forbedringer og kontinuerlig produktutvikling. Dette har gitt
et skift i produktmiksen mot segmenter med høyere marginer, for eksempel det
rasktvoksende markedet for bilkarosseriplater, og til reduksjon i
metallkostnadene, som er oppnådd gjennom å øke resirkuleringskapasiteten med
den nylig ferdigstilte resirkuleringslinjen for brukte drikkebokser.

Vilkårene for langsiktig energitilgang er avgjørende for konkurranseevnen for
alle forretningsområdene. Som energileverandør har Energi bidratt til å
redusere kostnadene i metallproduksjonen ved å skaffe 4,1 TWh de siste årene
i Norge, og ytterligere 2,6 TWh globalt i et moderat prismiljø. Som
energioperatør har Energi fortsatt å øke sitt inntjeningspotensial gjennom
operasjonell og kommersiell optimalisering. Når det gjelder rammebetingelser,
har norske myndigheter lagt fram et forslag som potensielt kan gjøre det
mulig for Hydro å opprettholde det industrielle eierskapet i Røldal-Suldal
Kraft AS (RSK) innenfor gjeldende konsolideringsmodell, noe som er
foretrukket løsning på lang sikt.

Hydro ser på sitt arbeid innenfor bærekraft som et konkurransefortrinn og en
eksistensberettigelse. Hydro er i rute mot målet om å bli det første
karbonnøytrale aluminiumselskapet i et livsløpsperspektiv innen 2020. Dette
innebærer å øke energieffektiviteten og redusere utslippene i
produksjonsprosessen og å bedre Hydros energimiks. Det innebærer også å
styrke selskapets posisjon innen resirkulering ved å bruke avansert
sorteringsteknologi, å utvikle resirkuleringsvennlige legeringer og å øke
gjenvinningen av forbrukerskrap, i tillegg til å utvikle nye produkter og
finne nye anvendelsesområder for aluminium for å hjelpe våre kunder med å
redusere sin miljøpåvirkning.

Veksten i global etterspørsel etter aluminium er beregnet til 4% i 2015 og
4-5% i 2016. De grunnleggende forholdene i aluminiummarkedet er fortsatt
gode, grunnet metallets mange positive egenskaper, som lav vekt, formbarhet
og resirkuleringsevne, og det ventes at det globale markedet for
primæraluminium vil vokse med 3-4% i året de neste ti årene, noe som også
påvirkes av miljøreguleringer over hele verden.

- Mens utviklingen i etterspørselen ser lovende ut, er situasjonen på
tilbudssiden noe mer krevende på kort sikt. Samtidig som det forventes et
produksjonsunderskudd på 1,5-2 millioner tonn i verden utenom Kina, er det
ventet at Kina vil produsere 2-2,5 millioner tonn mer enn det de forbruker i
2016, noe som vil gi et overskuddstilbud globalt på 0-1 millioner tonn, sier
Brandtzæg. - På grunn av overskuddstilbudet i Kina har man sett eksport av
semi-fabrikkerte produkter, som er antatt skal omsmeltes, og som benytter seg
av nedstrøms eksportinsentiver. Sammen med en kostnadskurve som skifter
nedover grunnet lavere drivstoffpriser og svekkede valutaer, har dette ført
til et kraftig fall i priser og produktpremier på aluminium i løpet av 2015.
LME prises nå under 90. persentil, og med slike priser er det ventet at rundt
50% av den globale primærproduksjonskapasiteten vil få negativ kontantstrøm,
noe som gjør det mer sannsynlig med produksjonskutt for å balansere markedet
på mellomlang sikt.

- Effektiv risikostyring og økonomisk forsiktighet er svært viktig i en
konjunkturpreget bransje som Hydros, noe den siste utviklingen er nok et
bevis på. En sterk finansiell balanse er det beste verktøyet vi har for å
møte markeds ustabilitet, i tillegg til hele tiden å forbedre vår relative
posisjon i bransjen. I dag ligger Hydro i første kvartil blant aluminium- og
alumina-produsentene, med en sterk balanse. Dette gjør at vi kan tilby et
sikkert og pålitelig utbytte til aksjonærene, og at vi kan bruke de svakeste
delene av syklusen strategisk til å øke vårt verdiskapingspotensial, sier
Brandtzæg.

Hydro er opptatt av å ha disiplinert kapitalallokering til enhver tid. De
langsiktige vedlikeholdsinvesteringene er anslått til å ligge på 3,5-4.0 mrd.
kroner i året, som er lavere enn årlige avskrivninger, men justert noe opp
fra tidligere nivå på 3,5 mrd. kroner. Dette reflekterer et langsiktig
inflasjonspress og en porteføljeoppdatering.

Investorkontakt

Kontakt Pål Kildemo

Mobil +47 97096711

E-mail Pal.Kildemo@hydro.com

Pressekontakt

Kontakt Halvor Molland

Mobil +47 92979797

E-mail Halvor.Molland@hydro.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Hydro kapitalmarkedsdag 2015
http://hugin.info/106/R/1970822/720702.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Norsk Hydro via Globenewswire

HUG#1970822

Författare SIX news

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.