Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-26

Norsk Hydro: Tredje kvartal 2021 - Rekordresultater, forbedringsmålet for 2021 nådd

Norsk Hydro ASA rapporterte en justert EBITDA på 7.219 millioner kroner i tredje kvartal, sammenliknet med 3.100 millioner kroner i samme kvartal i fjor. Høyere all-in metall- og aluminapriser og bedre volumer oppstrøms bidro positivt til justert EBITDA, delvis utliknet av høyere råvarekostnader.

  • Gode markedsforhold og høyere volumer ga rekordresultat i Aluminium Metal
  • Robust drift i Bauxite & Alumina
  • Forbedringsmålet for 2021 nådd
  • Lavere produksjonsvolumer i Energy utliknet av forskjeller mellom prisområder
  • Investeringer i resirkulering og Extrusions som støtter Hydros strategi fram mot 2025

– Jeg er glad for å se at organisasjonen leverer rekordresultater for kvartalet i et godt aluminiummarked, og at vi har klart å nå forbedringsmålet for året allerede i tredje kvartal. Extrusions har levert bedre enn planlagt, i tillegg til at robust drift i Brasil har gitt et viktig bidrag til forbedringsprogrammet. Alunorte har produsert med full kapasitet for tredje kvartal på rad, sier konsernsjef Hilde Merete Aasheim.

Hydros førsteprioritet er å ivareta helse og sikkerhet for våre medarbeidere og de samfunnene vi opererer i. Selskapet iverksetter fortsatt retningslinjer i samsvar med nasjonale regelverk når det gjelder håndtering av pandemien. I løpet av kvartalet har Hydro kunnet oppheve covid-relaterte restriksjoner på arbeidsplasser i flere land med høy vaksinasjonsdekning og lave smittetall.

Aluminiummarkedet var i underskudd i tredje kvartal. I Kina førte begrensninger i energiforsyning og forbruksrestriksjoner til redusert tilbud. Utenfor Kina fortsatte etterspørselen å stige i viktige markedssegmenter som bygg og anlegg, mens flere forstyrrelser påvirket tilbudssiden. Som følge av dette har det globale lagernivået gått ned i løpet av kvartalet, og det ventes et underskudd på markedet for primæraluminium i 2021.

– Verdens ledere vil snart møtes på klimakonferansen COP26 for å øke innsatsen i henhold til Paris-avtalen. Aluminium har en viktig rolle å spille i arbeidet for å redusere globale karbonutslipp og realisere det grønne skiftet. Vi ser økt etterspørsel etter aluminium som brukes i kundenes løsninger for reduserte utslipp. Etterspørselen etter vår lavkarbonaluminium fortsetter å øke, samtidig som vi også iverksetter mange omfattende tiltak for å redusere våre egne utslipp. Prosjektet for bytte av drivstoff ved Alunorte vil gi et betydelig bidrag mot målet vårt om en utslippsreduksjon på 30 prosent innen 2030, sier Aasheim.

Disse markedsforholdene førte til en økning i kontantprisen og produktpremiene på aluminium opp mot et rekordhøyt nivå på LME, noe som bidro til det rekordhøye resultatet på 4.263 millioner kroner i justert EBIDTA i Aluminium Metal i tredje kvartal.

Markedet for alumina ble også strammere i løpet av kvartalet. Energibegrensninger i Kina og produksjonsforstyrrelser i atlanterhavsregionen påvirket den globale forsyningen av alumina. Som følge av dette ble alumina i atlanterhavsmarkedet handlet med en premium sammenlignet med alumina i stillehavsregionen. Aluminaprisene på Platts prisindeks økte fra 285 US-dollar per tonn i starten av kvartalet til over 480 US-dollar per tonn i midten av oktober.

Generelt har prisene på råvarer som brukes til produksjon av alumina og aluminium økt i løpet av kvartalet. Markedsprisene på lut, brenselolje, kull, petroleumskoks og bek fortsatte å øke, en trend som begynte i løpet av andre halvår i 2020. Energiprisene har også økt globalt i kvartalet. Dessuten har begrensninger på energiforbruk ført til redusert tilbud av legeringsmetaller som magnesium og silikon.

I løpet av tredje kvartal førte tørre hydrologiske forhold til lavere produksjon av kraft i Energy. Som følge av dette ble Energy en netto spotkjøper av kraft. De tørre forholdene bidro også til høye spotpriser i Sør-Norge, med en toppnotering på over 1.200 kroner per MWh i september. Den negative effekten av kjøp i spotmarkedet ble i stor grad utliknet av en gevinst som følge av forskjeller mellom prisområder.

Hydro har satt en klar strategisk retning fram mot 2025. Selskapet tar sikte på å styrke sin posisjon innenfor lavkarbonaluminium, og samtidig utforske vekstmuligheter innenfor ny energi. Bærekraft er et av Hydros konkurransefortrinn, og en viktig forutsetning for å kunne gjennomføre selskapets strategi fram mot 2025.

Hydro nådde sitt forbedringsmål for 2021 på 5,1 milliarder kroner allerede i løpet av tredje kvartal. Gode resultater i Extrusions er hovedårsaken til at målet ble nådd tidligere enn planlagt. Vi er fortsatt i rute med det samlede forbedringsprogrammet med mål om 7,4 milliarder kroner i forbedringer innen 2025, sammenliknet med utgangspunktet i 2018.

Robust drift i Brasil har vært et viktig element i forbedringsprogrammet. I løpet av tredje kvartal har Alunorte produsert med full kapasitet for tredje kvartal på rad, tilsvarende 6,3 millioner tonn alumina på årsbasis. Hydro har også styrket sin posisjon i Brasil med tanke på bærekraft i tredje kvartal.

Et bytte fra tung fyringsolje til flytende naturgass ved Alunorte ventes å redusere CO2-utslippene med seks hundre tusen tonn. Prosjektet er blant de viktigste tiltakene når det gjelder å nå Hydros mål om å redusere CO2-utslippene med 30 prosent innen 2030. I løpet av tredje kvartal inngikk Hydro en avtale om kommersielle vilkår med New Fortress Energy om levering av naturgass til Alunorte over en periode på 15 år.

I tillegg har Hydro mål om å gjenplante områder der gruvedriften er avsluttet ved bauksittgruven Paragominas i et 1:1-forhold. Det betyr at vi gjenplanter en hektar for hver hektar som åpnes, i løpet av to år etter at området gjøres tilgjengelig for gjenplanting. I løpet av tredje kvartal bekreftet forskningskonsortiet BRC (Brazil-Norway Biodiversity Research Consortium), som Hydro er en del av, at gjenplantede områder i Paragominas har tiltrukket seg lokale fuglearter, noe som er en god indikator på kvaliteten på gjenplantingen. I løpet av kvartalet har Hydro også satt av ytterligere 100 millioner brasilianske real (ca. 160 millioner kroner) til utvikling av flerbrukssenter i lokalsamfunn i det nordlige Brasil.

Extrusions er et område for selektiv vekst i Hydro, og målet er å oppnå en kommersiell forbedring på 1,2 milliarder kroner innen 2025, med bilindustrien som viktig satsingsområde. I løpet av kvartalet kunngjorde Precision Tubing at de vil investere i en ny automotiv-presse i Suzhou, for å levere kollisjonssystemer og annet bilsikkerhetsutstyr til den økende e-mobilitetssektoren i Kina. Pressen vil øke kapasiteten med rundt 12 tusen tonn. Generelt er salget av elbiler økende over hele verden, og de har høyere innhold av aluminium enn biler med forbrenningsmotor.

– Elektrifisering av transportsektoren er en drivkraft for etterspørsel etter aluminium. Innen 2035 er det ventet at mer enn 50 prosent av alle bilene som selges vil være elektriske, og batteridrevne elbiler har rundt 40 prosent mer aluminium enn en typisk bil med forbrenningsmotor. Hydro er godt posisjonert for å kunne møte denne etterspørselen i bilindustrien på lengre sikt, sier Aasheim.

Hydro har også en ambisjon om å fordoble resirkuleringen av brukt skrap (“PCS”) innen 2025. Nylig kunngjorde Extrusions at de vil oppgradere resirkuleringsanlegget sitt i The Dalles i Oregon i USA. Denne oppgraderingen gjør at The Dalles kan bearbeide ytterligere 10.000 tonn PCS hvert år, og øke samlet produksjon av resirkulert aluminium med 27.000 tonn. Denne oppgraderingen vil også redusere energiforbruket og føre til lavere CO2 -utslipp og metallkostnader ved anlegget. Investeringen ved The Dalles kommer i tillegg til tidligere kunngjorte investeringer i resirkulering i 2021, som vil øke mengden støperiprodukter med 185.000 tonn, basert på inntak av ytterligere 65.000 tonn PCS.

På alle områder innenfor ny energi, har Hydro fortsatt utviklingen av lønnsomme prosjekter og samarbeidskonstellasjoner i løpet av kvartalet. Innenfor batterier har Hydrovolt, Hydros 50/50-samarbeidsselskap med Northvolt, kommet godt i gang med byggingen av anlegget i Norge, og ventes å begynne resirkulering av batterier innen utgangen av året. Hydrovolt har full ordrebok for hele 2022.

Sammenliknet med andre kvartal 2021, har Hydros justerte EBITDA økt fra 6.598 millioner kroner til 7.219 millioner kroner i tredje kvartal 2021. Høyere all-in metall- og aluminapriser og valutakurser bidro positivt til justert EBITDA. Denne forbedringen ble delvis utliknet av kostnader oppstrøms, lavere volumer og marginer i Extrusions og lavere produksjon i Energy.

Justert EBITDA for første ni månedene av 2021 økte sammenliknet med samme periode i fjor. Høyere all-in metall- og aluminapriser, bedre volumer oppstrøms, bedre marginer og volumer i Hydro Extrusions og bedre resultater fra Hydro Energy bidro positivt til justert EBITDA. Disse positive elementene ble delvis utliknet av høyere råvarekostnader oppstrøms og negative valutaeffekter, i tillegg til økte driftskostnader i Bauxite & Alumina som følge av at en kran for lossing av bauksitt fra skip ble tatt ut av drift.

Resultat etter skatt for videreført virksomhet utgjorde 1.127 millioner kroner i tredje kvartal. I tillegg til faktorene som er beskrevet over, omfattet resultat etter skatt for videreført virksomhet et netto valutatap på 622 millioner kroner og et urealisert tap på LME-relaterte kontrakter på 3.005 millioner kroner.

Hydros netto gjeldsposisjon ble redusert fra 3,6 milliarder kroner til 1,2 milliarder kroner i slutten av kvartalet. Netto kontantstrøm tilført fra driften, utenom endringer i kortsiktige og langsiktige sikkerhetsstillelser, og utenom kjøp av pengemarkedsfond, utgjorde 3,2 milliarder kroner. Netto kontantstrøm benyttet til investeringsaktiviteter, utenom kortsiktige investeringer, utgjorde 0,5 milliarder kroner.

Justert netto gjeld holdt seg stort sett på et stabilt nivå, sammenliknet med andre kvartal, og var 10,5 milliarder kroner ved utgangen av tredje kvartal. Nedgangen i gjeld ble mer enn utliknet av økte krav om sikkerhetsstillelser, som utgjorde 6,3 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet, hovedsakelig knyttet til strategiske og operasjonelle sikringsposisjoner.

Hydro hadde 18,8 milliarder kroner i kontanter og kontantekvivalenter, 1,0 milliarder kroner i termininnskudd og 1,4 milliarder kroner i pengemarkedsfond, inkludert i kortsiktige investeringer, ved utgangen av tredje kvartal. Termininnskudd og pengemarkedsfond er normalt tilgjengelige på kort varsel. Den rullerende kredittfasiliteten på 1,6 milliarder US-dollar sto helt ubrukt ved utgangen av kvartalet.

I tillegg til faktorene gjengitt over, omfatter rapportert resultat før finansposter og skatt (EBIT), samt resultat etter skatt, poster som er beskrevet i kvartalsrapporten. Nettogjeld, justeringer i EBITDA, EBIT og resultat etter skatt er definert og beskrevet i avsnittet om alternative resultatmål (APM) i den engelske kvartalsrapporten.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Investor contact
Line Haugetraa
+47 41406376
Line.Haugetraa@hydro.com

Press contact
Halvor Molland
+47 92979797
Halvor.Molland@hydro.com

Vedlegg


https://ml-eu.globenewswire.com/media/MTEwZWY1MTEt...

Författare GlobeNewswire