Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-08-19

North Chemical: NC Lahega - Delårsrapport

NC LAHEGA - DELÅRSRAPPORT

1 april - 30 juni 2016*
Nettoomsättningen uppgick till 40,5 (33,1) MSEK varav 7,2 MSEK avser förvärvad omsättning för Lahegakoncernen under perioden 20 - 30 juni.
Bruttovinsten uppgick till 20,6 (14,3) MSEK.
EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till -1,2 (-0,5) MSEK.
Resultatet efter skatt uppgick till -2,1 (-2,3) MSEK.
Engångskostnader belastade perioden med 2,3 MSEK.

1 januari - 30 juni 2016*
Nettoomsättningen uppgick till 70,8 (68,0) MSEK varav 7,2 MSEK avser förvärvad omsättning för Lahegakoncernen under perioden 20-30 juni.
Bruttovinsten uppgick till 33,1 (30,2) MSEK.
EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till -4,1 (0,3) MSEK.
Resultatet efter skatt uppgick till -5,3 (-3,2) MSEK.
Engångskostnader belastade perioden med 6,6 MSEK.

* Fr o m den 20 juni 2016 ingår förvärvade Lahegakoncernens siffror i redovisningen. Omsättningen för Lahegakoncernen uppgick under perioden 1 januari - 30 juni 2016 till 119,8 MSEK.

Viktiga händelser under perioden
Avtal om strategiskt förvärv av Lahegakoncernen (Lahega Kemi AB samt Liv Healthcare AB) för 126 MSEK är genomfört.
Fullt garanterad företrädesemission har tillfört 62 MSEK före emissionskostnader avseende förvärvet.
Nyemission av 7 500 000 aktier har riktas till Lahegas ägare, totalt 15 MSEK.
Vid bolagsstämman namnändrades moderbolaget till NC Lahega AB.
NC Lahegas säte och huvudkontor har flyttats till Helsingborg.
Organisationsöversyn har inletts i syfte att skapa en samlad organisation samt för att hämta hem synergivinsterna.

Viktiga händelser efter periodens utgång
Ny ledning för NC Lahega.
Liv Healthcare utökar avtal om hygienprodukter i Skåne till 6,2 MSEK per år.

VD HAR ORDET
Förvärvet genomfört
Det gångna kvartalet präglades av förvärvet av Lahega, en offensiv affär som skapar nya möjligheter för oss att ge ännu bättre service till våra kunder och växa på marknaden för kemtekniska produkter. Affären genomfördes den 20 juni och arbetet med att integrera de förvärvade bolagen påbörjades omedelbart enligt plan. Det viktiga arbetet med att se till att vi tänker, agerar och möter marknaden som en sammanhållen aktör drivs nu med full kraft.

Synergier realiseras
Genom integration av verksamheterna finns betydande synergi-vinster att hämta. Under 2016 kommer översynen av NC Lahegas övergripande funktioner för försäljning, administration, inköp och FoU att medföra sänkta kostnader och effektivare arbetsformer. Vi räknar med att successivt realisera synergierna med full effekt under 2017. Kostnaderna för att genomföra förändringarna, som medför viss övertalighet, är beräknade till 10 mkr. En uppdatering av den finansiella påverkan för NC Lahega till följd av förvärvet kommer att ges i takt med att integrationsarbetet fortskrider.

Förvärvet påverkar omsättning och resultat positivt under kvartalet, då Lahegas verksamhet redovisas som en del av NC Lahega från och med den 20 juni 2016. Nettoomsättningen för det andra kvartalet uppgick till 40,5 mkr (33) med ett EBITDA-resultat om -1,2 mkr (minus 0,5). Resultatet belastades i likhet med årets första kvartal av vissa kvardröjande kostnader för koncentration av North Chemicals verksamhet till Rörvik samt kostnader hänförliga till integrationen som uppgick till 2,3 mkr. Det underliggande resultatet är positivt och vi ser nu effekter av det tidigare genomförda förändringsarbetet.

Översyn av varumärken
NC Lahega består av affärsområdena Brands och Private Label & Logistik, samt av det helägda dotterbolaget Liv. Brands omfattar efter förvärvet nio aktiva varumärken. En översyn har inletts med sikte på att ta fram en ny varumärkesstrategi för att offensivt nyttja den potential som finns. Private Label & Logistik har fokus på kundernas egna märkesvaror, ett område med tillväxtpotential.

Vår utgångspunkt inför förvärvet var att bli en aktör som tar nya marknadsandelar och utvecklar erbjudandet med fokus på större mervärde för våra kunder. Vi ser redan nu att den integrerade organisation som växer fram skapar nya möjligheter att göra det.

Anders Svensson
VD, North Chemical AB (publ)

Finansiell kalender
Delårsrapport kvartal 3, 2016 - 18 november 2016
Delårsrapport kvartal 4, 2016 - 24 februari 2017

Rapporten i sin helhet bifogas.

Rörvik den 19 augusti 2016

NC Lahega AB (publ)
Sophie Persson, styrelseordförande
Michael Engström, styrelseledamot
Sten Norinder, styrelseledamot
Cecilia Lager, styrelseledamot
Torbjörn Lindgren, styrelseledamot

För ytterligare information
Anders Svensson, VD
Telefon: 073-773 41 81
E-post: anders.svensson@northchemical.se mailto:anders.svensson@northchemical.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
North Chemical Delarsrapport Q2 2016.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=18567

Denna information är sådan information som North Chemical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 augusti 2016 kl. 08.30 CET. Redeye AB ar North Chemicals certified adviser.

NC Lahega AB (publ), 556792-0193
NC Lahega är en nordiskt verksam kemteknisk koncern med säte i Helsingborg. Koncernen utvecklar, producerar och marknadsför rengörings- och underhållsprodukter för proffs under egna varumärken och under kundernas private labels. NC Lahega-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, First North, och handlas under kortnamnet NOCH. Bolagets certified adviser är Redeye AB. För ytterligare information se www.northchemical.se http://www.northchemical.se

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.