Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-16

North Chemical: North Chemical - Delårsrapport

NORTH CHEMICAL - DELÅRSRAPPORT

Strategiskt förvärv skapar ledande aktör

1 januari - 31 mars 2016

* Nettoomsättningen uppgick till 30,2 (35,0) MSEK
* Bruttovinsten uppgick till 12,5 (15,9) MSEK
* EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till -2,9 (0,8)
MSEK
* Resultatet uppgick till -3,3 (-1,0) MSEK
* Engångskostnader belastade perioden med 4,3 MSEK

Viktiga händelser under perioden

* Produktionsflytten avslutades, koncentrationen till Rörvik är nu
klar.
* Nytt lager- och logistikcenter i Håknatorp invigdes.
* Anders Svensson tillträdde som VD den 1 februari 2016.
* Uppsägning av avtal ger positiv resultatpåverkan på 1,6 MSEK.

Viktiga händelser efter periodens utgång

* Johan Zackrisson utsågs till ny CFO i North Chemical.
* Avtal om strategiskt förvärv av Lahega Kemi för 120 MSEK.
* Fullt garanterad företrädesemission tillför 62 MSEK inför förvärvet.
* Nyemisson av 7 500 000 aktier riktas till Lahegas nuvarande ägare.

VD HAR ORDET

Strategiskt förvärv ger kritisk massa

Den här rapporten vittnar tydligt om att North Chemical är ett bolag i
stark förändring. Genom avtal om förvärv av Lahega skapar vi NC Lahega: ett
bolag som omsätter drygt 350 mkr med EBITDA på 20 MSEK proforma. NC Lahega
blir en av de ledande aktörerna på marknaden för rengöringsprodukter för
proffs. Köpeskillingen på 120 MSEK finansieras av lån och en garanterad
företrädesemission.

Förvärvet väntas medföra synergivinster i form av sänkta kostnader för
försäljning, administration, inköp och produktion med full effekt redan
2017. Men än viktigare är att vi genom förvärvet blir bättre på att
tillfredsställa kundernas produktutvecklingsbehov när det gäller
miljövänliga produkter. Vi kan även utveckla vår rådgivning kring
miljötillstånd och dito rapportering. Sist men inte minst får North
Chemical större möjligheter att investera i digitala lösningar och
innovationer som förbättrar servicen och underlättar för kunderna.

Omsättning och resultat

Årets första kvartal präglades av fortsatt arbete för att skapa ett mer
konkurrenskraftigt och kostnadseffektivt North Chemical. Slutförandet av
flytten och koncentrationen av verksamheterna till Rörvik bidrog emellertid
till störningar i produktionen under januari månad, vilket påverkade
försäljningen. Omsättningen för perioden uppgick till 30,2 MSEK (35,0).

Samtidigt drog kvarstående kostnader av engångskaraktär för flytt,
omstrukturering och starten av det nya lager- och logistikcentrat i
Håknatorp ned resultatet med 4,3 MSEK. Resultatet för perioden uppgick till
-3,3 MSEK (-1,0), men exklusive jämförelsestörande poster är resultatet
positivt. Det visar att vi är på rätt väg. Trots årets inledning så kommer
bolaget efter omstruktureringen successivt att dra fördel av cirka 10 MSEK
i lägre kostnader 2016.

Det första kvartalet präglades även av ett intensivt arbete för att
utveckla vår affär i linje med bolagets strategi. Det handlar om att
fördjupa relationen till befintliga kunder och att vinna nya kunder, men
även om att se över ingångna avtal. Som ett led i arbetet har ett olönsamt
avtal på 8 MSEK på årsbasis sagts upp, vilket påverkar EBITDA positivt med
cirka 1,6 MSEK när avtalet löper ut i maj. Prishöjningar på i genomsnitt
3,9 procent bidrar också positivt.

Även om det inte saknas utmaningar så står North Chemical starkare än på
länge. I och med förvärvet av Lahega öppnas nya och större möjligheter att
skapa en starkare och ännu mer kundorienterad organisation. Jag ser fram
emot att få leda det nya NC Lahega!

Anders Svensson VD,
North Chemical AB (publ)

Finansiell kalender
Årsstämma 2015 19 maj 2016
Delårsrapport kvartal 2, 2016 19 augusti 2016
Delårsrapport kvartal 3, 2016 18 november 2016
Delårsrapport kvartal 4, 2016 24 februari 2017

Rapporten i sin helhet bifogas.

Rörvik den 16 maj 2016

North Chemical AB (publ)
Sophie Persson, styrelseordförande
Michael Engström, styrelseledamot
Sten Norinder, styrelseledamot
Roland Schylit, styrelseledamot

För ytterligare information
Anders Svensson, VD
Telefon: 073-773 41 81
E-post: anders.svensson@northchemical.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
North Chemical Delarsrapport Q1 2016.pdf

North Chemical AB (publ), 556792-0193
North Chemical är en nordiskt verksam kemteknisk koncern med säte i Rörvik.
Koncernen utvecklar, producerar och marknadsför rengörings- och
underhållsprodukter för proffs under egna varumärken och under kundernas
private labels. North Chemical-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm,
First North, och handlas under kortnamnet NOCH. Bolagets certified adviser
är Redeye AB. För ytterligare info se

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.