Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-04

North Chemical: Slutliga förslag till beslut inför årsstämma i North Chemical

SLUTLIGA FÖRSLAG TILL BESLUT INFÖR ÅRSSTÄMMA I NORTH CHEMICAL

Val av stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, revisor,
fastställande av arvoden samt beslut om valberedning (punkt 2, 9-14)
Aktieägare som kontrollerar sammanlagt cirka 47 procent av rösterna i
bolaget föreslår
att Eddie Juhlin väljs till stämmoordförande,
att styrelsen ska bestå av fem ledamöter,
att till revisor utse ett registrerat revisionsbolag utan
revisorssuppleant,
att styrelsearvode ska utgå med 250 000 kronor till styrelseordförande och
med 125 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter,
att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning,
att omval sker av styrelseledamöterna Sophie Persson, Michael Engström och
Sten Norinder samt att nyval sker av Cecilia Lager och Torbjörn Lindgren;
det noteras att Roland Schylit avböjt omval,
att Sophie Persson omväljs till styrelseordförande,
att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs till revisor i bolaget; samt
att följande huvudsakliga principer ska gälla för utseende av valberedning:
Styrelsens ordförande ska, snarast efter att de registrerade
ägarförhållandena i bolaget per den 31 augusti 2016 är kända, kontakta de
tre röstmässigt största registrerade ägarna och be dem utse en ledamot
vardera till valberedningen. Aktieägare som inte är registrerad hos
Euroclear Sweden och som önskar utnyttja sin rätt, ska anmäla detta till
styrelsens ordförande samt kunna styrka ägarförhållandet. Om någon
tillfrågad aktieägare avstår från att utse representant ska därefter
följande aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse
representant tills tre ägarrepresentanter utsetts. De sålunda utsedda
ledamöterna, tillsammans med styrelsens ordförande som sammankallande, ska
utgöra valberedningen. Namnen på de utsedda ledamöterna och uppgift om
vilken ägare var och en representerar ska offentliggöras så snart
valberedningen konstituerats, dock senast sex månader innan årsstämman
2017. Styrelseordförande ska sammankalla valberedningen före oktober månads
utgång.

Till ordförande i valberedningen utses den aktieägarrepresentant som
representerar den röstmässigt största aktieägaren, om inte valberedningen
kommer överens om något annat. Valberedningens mandatperiod sträcker sig
tills ny valberedning utsetts.

Om aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen, innan valberedningens
uppdrag slutförts, upphör att vara aktieägare eller får en lägre placering
på listan över röstmässigt största aktieägare i bolaget, ska den ledamot
som aktieägaren utsett, såvida valberedningen så beslutar, ersättas av ny
ledamot som utses av den aktieägare som vid tidpunkten är den röstmässigt
störste aktieägaren som ej redan är representerad i valberedningen. Skulle
någon av ledamöterna i valberedningen, innan valberedningens uppdrag
slutförts, avgå av annan anledning eller upphöra att representera den
aktieägare som utsett ledamoten ska sådan ledamot, om den som utsett
ledamoten så begär, ersättas av ny ledamot utsedd av aktieägaren.

Valberedningen ska inför årsstämman 2017 föreslå stämmoordförande,
styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvoden, eventuell
ersättning för utskottsarbete, revisorer, revisorsarvoden samt principer
för utseende av valberedning. Valberedningen ska följa Svensk kod för
bolagsstyrning. Arvode för valberedningens arbete ska inte utgå från
bolaget. Vid behov ska bolaget kunna svara för skäliga kostnader som av
valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra
sitt uppdrag. Valberedningen får även adjungera ledamöter till
valberedningen om så befinns lämpligt; adjungerad ledamot ska dock inte ha
rösträtt i valberedningen.

Cecilia Lager, född 1963, innehar examen i ekonomi från Lunds universitet.
Styrelseledamot och VD i Sherpani Advisors AB och styrelseordförande i
Navigera AB. Styrelseledamot i bland annat Knowit Aktiebolag (publ),
Elanders AB, Kungl. Tennishallen AB, Kvinvest AB, Cinnober Financial
Technology Aktiebolag, Eniro AB och Altor Fund Management AB. Cecilia har
mångårig erfarenhet från finanssektorn, strategisk utveckling och
transformation samt marknad och kommunikation och har haft ledande
befattningar på bland annat Alecta, SEB, Sapa och ABB.

Torbjörn Lindgren, född 1964, innehar en MBA från Handelshögskolan,
Stockholm. Han är huvudägare och styrelseledamot i Lahega Kemi Aktiebolag
och styrelseledamot i bland annat Plotagon AB. Lindgren är även
styrelseordförande i The Tower of Babel AB, Moodelizer AB och Mallstreet
AB. VD och styrelseledamot i INVONO AB.

Beslut om företrädesemission (punkt 15.b)
Bolagets styrelse föreslår att stämman beslutar om företrädesemission av
aktier enligt följande:

Bolagets aktiekapital ska öka med högst 3 108 787,50 kronor genom utgivande
av högst 31 087 875 stycken aktier till teckningskursen två (2) kronor.
Innehav av en (1) befintlig aktie i bolaget på avstämningsdagen den 26 maj
2016 ska berättiga till en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter ska
berättiga till teckning av fem (5) nya aktier i bolaget.

Aktier som inte tecknas med företrädesrätt ska tilldelas dem som tecknat
minst 250 aktier utan stöd av teckningsrätt. Tilldelning utan
företrädesrätt ska ske
a) I första hand tilldelas dem som tecknat aktier med stöd av
teckningsrätter och anmält intresse för teckning även utan företrädesrätt,
varvid, vid överteckning, fördelning ska ske i förhållande till det antal
teckningsrätter sådana personer utnyttjat vid teckning och, i den mån detta
inte kan ske, genom lottning.

b) I andra hand tilldelas andra personer som tecknat aktier utan
företrädesrätt, varvid, vid överteckning, fördelning ska ske i förhållande
till det antal aktier som var och en av dessa personer tecknat utan stöd av
företrädesrätt, samt i den mån detta inte kan ske genom lottning.

c) I tredje hand skall fördelningen ske till garanter av
företrädesemissionen, pro rata i förhållande till garanterat belopp.

Teckningsperioden ska löpa från och med den 30 maj 2016 till och med den 13
juni 2016. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningsperioden genom
meddelande senast den 13 juni 2016. Teckning med stöd av teckningsrätter
ska ske genom betalning. Teckning utan stöd av teckningsrätter ska ske på
teckningslista varvid betalning ska erläggas senast tre bankdagar från
avsändandet av besked om tilldelning.

Nya aktier ska berättiga till utdelning från och med den första
avstämningsdagen för utdelning som infaller efter att de nya aktierna
registrerats.

Beslutet förutsätter att bolagsordningen ändrats på det sätt som framgår av
punkt 15.a i kallelsen.

Informationen i detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 4
maj 2016 klockan 08.45.

Rörvik 4 maj 2016

Rörvik i maj 2016

North Chemical AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information:
North Chemical AB (publ)
Sophie Persson, styrelseordförande, tfn 0733-865660,
sophie.persson@agent-a.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
North Chemical Pressrelease 2016-05-04.pdf

Om North Chemical
North Chemical AB (publ), 556792-0193 North Chemical är en nordiskt verksam
kemteknisk koncern med säte i Rörvik. Koncernen utvecklar, producerar och
marknadsför rengörings- och underhållsprodukter för proffs under egna
varumärken och under kundernas private labels. North Chemical-aktien är
noterad på NASDAQ OMX Stockholm, First North, och handlas under kortnamnet
NOCH. Bolagets certified adviser är Redeye AB. För ytterligare info se

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.