Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-14

North Net Connect AB: DELÅRSRAPPORT FÖR north net connect AB januari-september 2017

Viktiga nyrekryteringar och ökat fokus på affärer och
försäljningskanaler

Tredje kvartalet 2017

· Viktiga nyrekryteringar av Försäljningschef och fast anställd CFO
· Ökat fokus på våra affärer och försäljningskanaler
· Bolaget börsintroducerat på First North i mitten av juli
· Fortsatt stort intresse för bolagets produkter och tjänster.
· Framgångsrik leverans av flera projekt under kvartalet
· Nettoomsättningen för koncernen var under kvartalet 1,1 Mkr att
jämföra med motsvarande kvartal 2016 0,7 Mkr

· Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -4,6 Mkr (-2,3)
· Resultatet efter skatt uppgick till -5,8 Mkr (-3,0)
9 månader 2017

· Nettoomsättning uppgick till 7,3 Mkr
· Rörelseresultat (EBITDA) uppgick till -12,2 Mkr
· Resultat efter skatt uppgick till -16,3 Mkr

Efter kvartalets utgång

· Bolaget tillförs drygt 7 Mkr i riktad emission den 7 november 2017
· En order från Norrvatten/Käppalaverken på ca 0,4 Mkr har erhållits
avseende nya anläggningar och utökningar.

VD - Kommentar

Försäljningen minskade under Q3 jämfört med Q2 beroende på att vi
under Q2 lagt mycket tid på nyemission och listning på Nasdaq First
North, vilken skedde den 14 juli 2017. Försäljningen har även
påverkats negativt av att sommarmånaderna generellt har en lägre
affärsaktivitet och det är svårare att nå våra kunder.

Vi är nu inne i ett intensivt uppbyggnadsarbete och att öka
försäljningen är nu i fokus. Bolaget har stärkt sin
försäljningsorganisation i och med rekryteringen av försäljningschef
från 1 september. Antalet offerter och kundbesök ökar nu
kontinuerligt. Bolaget fortsätter samtidigt att utöka antalet
återförsäljare runt om i landet. Vi har en pågående reklamkampanj med
tidningsannonser riktad mot utvalda marknadssegment, samtidigt som vi
ökar vår närvaro och sökbarhet i digitala medier.

Bolaget har ansvarat för tekniklösningarna inom projektet projektet
"Mobiltäckning inomhus i moderna energieffektiva byggnader", som
drivits av RI.SE acreo i samarbete med fastighetsbolagen. RI.SE acrea
har presenterat sin slutrapport för projektet under perioden.
Rapportens slutsats är att man bör och i många fall måste ha ett
lokalt mobilnät för att få bra täckning inomhus. Rapporten
uppmärksammades i media och bland annat TV4 hade ett reportage om
just detta.

Under kvartalet har vi levererat en större tilläggsorder från
Käppalaförbundet som består av leverans av utökad WiFi-täckning och
IT-integration av nya funktioner med nyttjande av Tarifflex lösning.
Vi har även levererat ett pilotprojekt till LRF, som installerats på
Bjelkesta gård. Projektet omfattar lokalt mobilnät samt WiFi-täckning
av byggnaderna samt lantbrukets omgivningar. Projektet har
uppmärksammats i tidningen Land samt i lokal press och av Sveriges
Radio P4. Bolaget har även levererat tjänsten mobiltelefoni till våra
första kommersiella kunder med bolagets SIM kort under perioden.

Vi genomför en förbättring av Wi-Fi calling appen så att kunder via
internet ska kunna anslutas till tjänsten automatiskt och utan
manuell hantering. Billingsystem och integration med
faktureringssystem genomförs också, så att kunder som använder
mobiltelefonitjänsterna via lokala mobilnät och Wi-Fi calling appen
kan faktureras smidigt och automatiserat.

Bolaget har under kvartalet även rekryterat en fast anställd CFO.

Vi ser generellt ett stort intresse för bolagets produkter och
tjänster i marknaden. Den största försäljningen sker för närvarande
inom industrisegmentet. Samtidigt är fastighetsmarknaden med
flerbostadshus en marknad med stor potential och ett segment som
bolaget nu aktivt bearbetar med försäljningsaktiviteter och
marknadsföring. Bolaget har idag ett komplett produktprogram och
referensleveranser inom alla produktområden och kommer nu att öka
försäljningen av högkvalitativa lokala mobilnät. Även inom IT-
integration med tarifflex teknologin pågår ett antal projekt som
syftar till att sälja lösningen till kunder både i Sverige och
internationellt.

Rikard Slunga

Verkställande direktör

Verksamheten under första tre kvartalen 2017

Industri

Bolagets hitintills största projekt, mobil kommunikation för
Käppalaförbundet och Norrvatten som är leverantör av vatten och
avlopp till Stockholms norra kommuner, har fullföljts under året med
en nöjd kund som resultat. Detta gäller även några projekt för
Edström logistik och ytterligare andra kunder. Käppalaförbundet har
under Q3 belönat bolaget med utökningsordrar både inom mobil
kommunikation och IT-integration. Det första projektet till ett
lantbruk i Sverige levererades i Q3 som en leverans i samarbete med
LRF. I Q3 levererades även ett Wi-Fi nät med bl.a.
övervakningskameror till ett lantbruk med djuruppfödning i Norge som
referensprojekt.

Kontor/publika miljöer

Beställningar och leveranser under första kvartalet har även
innefattat kontorslösningar liknande den vi gjort för Kungsholmens
kontorshotell, som genomfördes under andra halvåret 2016. Inom
området publika miljöer märks även ett par gymnasieskolor.

Flerbostadshus

Ett Vinnovafinansierat projekt avseende framtidens kommunikation i
flerbostadshus har fullföljts och detta har rönt stort intresse bland
många av de större bostadsbolagen i landet. I ett samarbete med Malmö
Kommunala Bostads AB (MKB) har vi under Q3 slutlevererat ytterligare
ett referensprojekt för att visa på att bolagets trådlösa
kommunikationslösning fungerar integrerat med MKB's totallösning för
att kunna leverera TV, telefoni och internet till MKB's hyresgäster.
De levererade referensprojekten har blivit mycket väl mottagna.

Återförsäljare

Bolaget har även påbörjat uppbyggnad av ett återförsäljarnät, något
som redan resulterat i ett par affärer som kommer att levereras under
fjärde kvartalet. Genom återförsäljare har bolaget under Q3 fått en
mindre order på telefoniabonnemang (SIM-kort) och även en
avsiktsförklaring till en systemleverans.

Medarbetare

Koncernen hade vid periodens utgång 9 personer anställda att jämföra
med 5 personer vid senaste årsskiftet. Därutöver anlitas ytterligare
personer som underkonsulter vid behov. Under kvartalet har Edward
Rassmus påbörjat sin anställning som försäljningschef. Edward kommer
närmast från Teliakoncernen. Bolaget har även rekryterat Thomas Plate
som CFO. Thomas kommer närmast från Barnebys (on-line auktioner)

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Bolaget tillförs drygt 7 Mkr i riktad emission den 7 november 2017.

En order från Norrvatten/Käppalaverken har erhållits avseende nya
anläggningar och utökningar.

Kommentarer till resultat- och balansräkning

Omsättning och resultat

Koncernens intäkter för årets tre första kvartal uppgick till 7,3 Mkr
och för det tredje kvartalet 2017 till 1,1 Mkr (0,7).
Rörelsekostnaderna uppgick till 23,5 Mkr för årets tre första kvartal
och till 7,0 Mkr för det tredje kvartalet (3,7). Ledningens fokus på
noteringen i andra kvartalet har påverkat försäljningen under
kvartalet, därutöver har även säsongsvariationen (semestermånader i
Q3) påverkat försäljningen negativt. I kostnaderna för handelsvaror
ingår bland annat externa konsultkostnader för Tarifflex,
licenskostnader samt fasta kostnader för bolagets corenät.
Finansnetto uppgick till -0,4 Mkr för årets tre första kvartal och
till -0,1 Mkr för det tredje kvartalet.

Balansräkning

Soliditeten per 30:e september uppgick till 52 procent.

Kassaflöde och finansiell ställning

Bolagets checkräkningskredit om 5 Mkr var outnyttjad vid
rapportperiodens utgång.

Moderbolaget

Moderbolagets omsättning för det tredje kvartalet uppgick till 1,1 Mkr
(0,5) och resultat efter skatt till -5,0 Mkr (-3,0). För årets tre
första kvartal uppgick omsättningen till 7,2 Mkr (2,8) och resultat
efter skatt till -12,9 Mkr (-7,6).

Framtidsutsikter

Vår bedömning kvarstår att framtidsutsikterna är goda mot bakgrund av
det ökande behovet och intresset för bolagets produkter och tjänster.
Detta visar bl.a. slutrapporten från RI.SE acreo på; att lokala
mobilnät behövs inom flerbostadshus. Fastighetsbolagen visar en viss
beslutströghet, vilket vi bemöter med ökade försäljningsaktiviteter
och marknadsföring. Vårt erbjudande är både brett och unikt och vi
kan tillfredsställa våra kunders behov inom såväl mobil kommunikation
som inom kvalificerade WiFi-nät.

Vi har fortsatt kunnat konstatera att Tarifflex-metoden röner intresse
från många kunder som vi har kontakt med. Vi ser Tarifflex-metoden
som en viktig förstärkningsfaktor, särskilt för kontor och industri.

Nyckeltal
2017 2016 2017 2016
Q3 Q3 Q1-Q3 maj-dec
EBITDA-marginal, % -442% -309% -169% -185%
Soliditet, % 52% 10% 52% 18%
Resultat per aktie före utspädning, kr -0,62 -0,70 -1,73 -2,31
Resultat per aktie efter full utspädning, kr -0,52 -0,70 -1,44 -2,17
Genomsnittligt antal aktier, tusental 7 146 4 282 7 146 4 582
Antal aktier vid periodens slut, tusentals 9 410 4 282 9 410 4 882
Antal aktier vid full utspädning, tusentals 11 270 4 282 11 270 4 882
Antal anställda vid periodens utgång 9 9

Koncernens balansräkning i sammandrag
2017 2016 2016
kkr 30-Sep 30-Sep 31-Dec
TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar 26 543 11 171 27 281
Materiella anläggningstillgångar 10 968 13 814 12 990
Finansiella anläggningstillgångar 321 7 484 716
Varulager 886 1 356 1 321
Kundfordringar 1 238 975 1 403
Övriga kortfristiga fordringar 10 889 3 023 8 151
Kassa och bank 3 462 304 701
SUMMA TILLGÅNGAR 54 307 38 127 52 563

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 28 191 3 707 9 233
Avsättningar 3 552 1 586 3 997
Långfristiga skulder 11 000 8 031 12 409
Leverantörsskulder 7 155 8 882 5 981
Övriga kortfristiga skulder 4 409 15 921 20 943
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 54 307 38 127 52 563

Förändringar i koncernens eget kapital
2017 2016 2016
kkr 30-Sep 30-Sep 31-Dec
Ingående balans 9 233 7 832 7 832
Nyemission 35 211 12 000
Omräkningsdifferens -3 22 -...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.