Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-28

Northbaze Group AB: Delårsrapport 1 2020 januari - mars 2020

Q1 2020 1 januari ? 31 mars 2020 i korthet

* Northbaze Group ökar sin nettoomsättning med 27 % under årets första
kvartal i jämförelse med föregående års första kvartal. Omsättningen
inom affärsområdet Smart Mobility bidrar med cirka 20 mkr och Audio &
Sound når en omsättning om 11 mkr. Sammantaget når koncernen en
omsättning om 31 mkr (25 mkr). 
* Audio & Sound växer med 44% under perioden i jämförelse med
föregående års första kvartal. Bolaget börjar se resultatet av vår
nya strategi att arbeta direkt med detaljhandelspartners inom Norden,
vilket innebär att vi kan vara mera aktiva med våra partners kring
kampanjer och annat försäljningsarbete.
* Inom Smart Mobility är tillväxten om 19% i jämförelse med föregående
års första kvartal, en tillväxt som till stor del är förvärvsdriven
(Kavaj inkorporerades i koncernen under april månad 2019) samt att vi
har en stark OEM-försäljning från koncernens egen tillverkning i
Thailand.
* Koncernens B2C försäljning online för kvartalet uppgår till cirka 12%
av den totala försäljningen.
* Bruttomarginalen uppgick till 49 % (51%) för Q1 2020.
* Orderboken i Northbaze Group vid kvartalets utgång uppgår till 14.8
mkr (15.3 mkr), varav 2.9 mkr inom Audio & Sound och resterande 11.9
mkr inom Smart Mobility.
* Koncernens lönsamhet (EBITDA) under årets första kvartal är
försiktigt positivt om 221 tkr (1 % EBITDA-marginal).
* Kassaflödet för kvartalet uppgick till -1.5 mkr (6.2 mkr).
* Soliditeten för koncernen uppgår till 56 % (37%) vid periodens slut.

Positivt EBITDA under lågsäsong

Koncernen har som tidigare kommunicerat riktat stort fokus på att växa
under lönsamhet, det är därför till stor glädje vi påvisar att vi nu visar
positiva siffror på EBITDA nivå för årets första kvartal. Det är viktigt
att påminna att årets första kvartal historiskt är det lägsta kvartalet
omsättningsmässigt. Med det sagt så återstår mycket arbete för att
transformera koncernen för att bli en mer komplett leverantör av
audioprodukter och mobila accessoarer samt att kraftigt öka vårt fokus på
online försäljning på egna webbplatser och via online marknadsplatser såsom
Amazon.

Bolagets aktiva arbete för att ta över en direkt relation med våra
detaljhandelspartners har visat sig framgångsrik där vår affär i Norden
fortsätter öka. Vi har knutit till oss ytterligare distributions och
detaljhandelspartners under kvartalet. Detta jobb säkerställer leveranser
till många ledande aktörer på den nordiska marknaden av ett flertal av
koncernens kända varumärken.

Vi går stärkta ur Q1 med både en tillväxt i linje med våra långsiktiga
finansiella mål under lönsamhet. Vår orderbok om 14.8 mkr påvisar också att
vi lyckats fortsatt väl med införsäljningen av nya lanseringar av produkter
samt en god beläggning i den egenägda produktionen i Thailand. Merparten av
dessa orders har en planerad leveransen under Q2. Vi kliver med gott mod in
i nästa kvartal väl medvetna om marknadens möjligheter, krav och
utmaningar. Några av de möjligheter är en ökad efterfrågan på
specialanpassade mobila tillbehör som vi utvecklat för nyckelkunder främst
på den centraleuropeiska marknaden. Många bolag påskyndar sin
digitaliseringsresa och byter ut laptop, tablet och mobiler för att
tillgodose sin förmåga att kunna erbjuda sina anställda så kallade mobila
kontor. Koncernen jobbar aktivt för att skala upp vårt utbud och
ytterligare bredda vårt utbud mot denna målgrupp.

Vårt tidigare kommunicerande kostnadsbesparingsprogram har haft en god
effekt under det gångna kvartalet och det kommer ge ytterligare effekt
framgent. Detta tillsammans med en ökad orderbok i kombination med nya
affärsmöjligheter gör att vi står väl rustade att hantera en tillfälligt
lägre efterfrågan på grund av COVID-19 inom vissa områden då detaljister
ser ett kraftigt minskat besökarantal i fysiska butiker. Som en direkt
effekt av detta påskyndar vi vår online satsning av försäljning direkt till
konsument för att nå den tidigare kommunicerade målsättningen att nå en 20%
andel av totala omsättningen 2020.

Koncernen arbetar med att ytterligare modernisera vår fabrik i Thailand för
att kunna möta en ökad efterfrågan från både befintliga och nya kunder. Vi
tillverkar nu högkvalitativa produkter för ett flertal globala varumärken.
Vi fortsätter utöka antalet kunder där merparten fortsatt är
premiumvarumärken som säljs framgångsrikt framförallt i Asien. Potentiella
nya partners kommer dels från varumärken som fortsatt producerar i Europa
dels från förflyttningar från andra asiatiska marknader.

Med stärkta kundrelationer inom detaljhandeln, en förändrad kostnadskostym
och en stabil orderstock så är plattformen lagd för att nu utveckla och
expandera våra B2C Online kanaler mot nya kunder och marknader kommande
kvartal.

Göteborg den 28:e april 2020         
Henrik Andersson,
Koncernchef & VD i Northbaze Group AB (publ)

DETALJERADE UPPLYSNINGAR KVARTAL 1 2020

* Audio & Sound växer med 44% under perioden i jämförelse med
föregående års första kvartal. Bolaget börjar se resultatet av vår
nya strategi att arbeta direkt med detaljhandelspartners inom Norden,
vilket innebär att vi kan vara mera aktiva med våra partners kring
kampanjer och annat försäljningsarbete. Den ökade aktivitet gör att
vi påverkar vår utförsäljning till konsumenterna positivt. Utöver en
tillväxt inom Norden ser bolaget en ökning inom bundlings-affärer
(försäljning tillsammans med annan utrustning), och vilket bolaget
kommunicerat har vi under kvartalet levererat hörlurar till ett värde
om cirka 4 mkr till Ryssland. Vår marknadsnärvaro och
varumärkeskännedom ökar hela tiden och vi kan genom detta arbete
bygga vidare på de tidigare framgångarna JAYS haft i Ryssland. Inom
övriga exportmarknader har bolaget generellt levererat en lägre
omsättning än föregående år till följd av den generella omställningen
som nu sker inom detaljhandeln. Vi ser att detta kortsiktigt påverkar
vår tillväxt och bedömer att det finns ett behov av att, liksom i
Norden, utveckla våra distributionskanaler inom ett flertal
exportmarknader.
* Inom Smart Mobility är tillväxten om 19% i jämförelse med föregående
års första kvartal, vilket till stor del är fo?rva?rvsdriven eftersom
Kavaj inkorporerades i koncernen under april månad 2019. Vår fabrik
fortsätter både utveckla befintliga kundsamarbeten samt att knyta
till sig nya premium kunder. Bolaget ser en betydande tillväxt inom
legotillverkningen i vår fabrik i Thailand och att försäljningen av
mobila tillbehör direkt till företag för deras personal ökar. Vi
bedömer att digitaliseringen samt arbete hemifrån leder till fortsatt
efterfrågan för produkter som möjliggör distansarbete för anställda,
och därmed ökar antalet telefoner och laptops inklusive behoven av de
tillbehör som bolaget erbjuder.
* Koncernens B2C försäljning online för kvartalet uppgår till cirka 12%
av den totala försäljningen. Målet är fortsatt att B2C försäljning
online ska uppgå till 20% av den totala försäljningen 2020. Bolaget
har i perioden ökat sin onlineförsäljning med 3.4 mkr där merparten
är förvärvsdriven men där vi ser en ökad trend för våra egna
E-shoppar, dock från låga nivåer.
* Bruttomarginalen uppgick till 49 % (51%) för Q1 2020. Marginalen är
lägre än föregående år på grund av att omsättningen av
bundlingsaffärer är en större del av mixen än tidigare år vilket drar
ner marginalen. Dock ökar marginalen i jämförelse med helåret 2019
och bolaget arbetar aktivt med att förstärka marginalen i kommande
produktlanseringar i samtliga affärssegment. En naturlig ökning
långsiktigt kommer ske ju mer av vår försäljning som sker i egna
online kanaler och därmed hamnar en större del av förtjänsten av våra
produkter inom koncernen.
* Orderboken i Northbaze Group vid kvartalets utgång uppgår till 14.8
mkr (15.3 mkr), varav 2.9 mkr inom Audio & Sound och resterande 11.9
mkr inom Smart Mobility. Orderstocken i föregående års kvartal ingick
en bundles affär om 9.3 MSEK för den ryska marknaden och om denna
exkluderas ur orderstock så ser vi en ökning av orderingång om 147%.
Ökningen förklarar sig av två delar där bolaget genom att arbeta
direkt med detaljhandelsaktörerna kan planera in kommande lanseringar
av produkter och kampanjer långt i förväg vilket hjälper oss att
förbättra kassaflödet långsiktig. Utvecklandet av legotillverkningen
i vår fabrik och vårt företagssortiment leder också en till en
naturlig ökning av orderstocken. En förbättrad orderingång och
byggandet av en solid orderstock kommer hjälp oss förbättra flödena
och produktionseffektivt vilket också kommer ge oss en förbättrad
resultatmarginal på sikt.
* Northbaze Group arbetar med att anpassa och skapa en flexibel
kostnadsbas för att möta den förväntade nedgången i efterfrågan via
detaljistledet till följd av COVID-19. Ledningen arbetar
kontinuerligt med att säkerställa att de statliga lättnaderna och
stöd som löpande presenteras finns tillgängliga och förberedda att
implementeras vid behov under kommande månader. 
* Koncernens lönsamhet EBITDA under årets första kvartal är försiktigt
positivt om 221 tkr (1 % EBITDA-marginal). Bolagets arbete visar sig
nu i siffrorna där bolaget arbetat med att både strukturera om
koncernen mot en starkare närvaro online men framförallt att hamna i
linje med våra intäkter. Bolaget har genomfört den kommunicerade
målsättning att bespara 15 mkr rullande tolvmånader där cirka 10 mkr
syns under Q1 2020 och fulleffekt nås i slutet av juli 2020 om 15
mkr. Bolagets aktiva arbete gör nu att koncernen står stadigare under
en COVID-19 och är förberedd på att hantera tillfälliga minskningar i
efterfrågan.
* Kassaflödet för kvartalet uppgick till -1.5 mkr (6.2 mkr) varav den
löpande verksamhetens andel uppgick till -9.1 mkr (10.9 mkr). Det
negativa kassaflödet inom den löpande verksamheten kommer ur två
förändringar i rörelsekapitalet där bolaget skiftat från att sälja
fakturor till att numera belåna fakturor vilket ökar kundreskontran
mot att finansieringsverksamheten ökar. Den andra anledningen är att
bolaget i slutet av 2019 fick ett större förskott från
bundlingsaffären som levererades ut i januari 2020. Kassaflödet från
investeringsverksamheten uppgick till -0.6 ...

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.