Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-23

NOTE: Kommuniké från NOTEs årsstämma den 23 april 2020

Vid årsstämma i NOTE AB (publ) den 23 april 2020 fattade stämman bland
annat följande beslut. Styrelsens fullständiga förslag har tidigare
publicerats och finns tillgängligt på bolagets webbplats,
www.note.eu.

· Att fastställa resultat och balansräkningen per den 31 december
2019 för bolaget och koncernen samt att bevilja styrelseledamöter och
verkställande direktören ansvarsfrihet för 2019.

· Att i enlighet med styrelsens förslag, 77 273 888 kronor
balanseras och att ingen utdelning ska lämnas.

· Att styrelsen ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter utan
suppleanter samt att bolaget ska ha ett revisionsbolag som revisor.
Det noteras att beslutet avvek från det förslag valberedningen
presenterat.

· Att styrelsearvode ska utgå om sammanlagt 815 000 kronor
(exklusive ersättning för kommittéarbete) 255 000 kronor till
styrelsens ordförande och 140 000 kronor till övriga
styrelseledamöter samt att arvode till revisor ska utgå enligt
löpande räkning.

· Att omvälja Anna Belfrage, Johan Hagberg, Bahare Hederstierna,
Claes Mellgren och Charlotte Stjerngren som styrelseledamöter för
tiden intill nästa årsstämma samt att omvälja Johan Hagberg till
styrelseordförande. Det noteras att beslutet avvek från det förslag
valberedningen presenterat. Kjell-Åke Andersson har avböjt omval.

· Att i enlighet med valberedningens förslag omvälja
revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) för tiden
intill nästa årsstämma.

· Att anta valberedningens förslag till instruktion för
valberedningen.

· Att fastställa riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

· Att i enlighet med styrelsens förslag bemyndiga styrelsen att,
under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen
besluta om förvärv och/eller överlåtelse av bolagets egna aktier.

· Att i enlighet med styrelsens förslag bemyndiga styrelsen att,
under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera
tillfällen, besluta om nyemission av aktier.

· Att i enlighet med styrelsens förslag minska aktiekapitalet genom
indragning av återköpta aktier samt att öka aktiekapitalet genom
fondemission.

· Att i enlighet med styrelsens förslag besluta om
bolagsordningsändringar.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef, tel. 070-541 72 22
Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 070-977 06 86

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande partner för
elektroniktillverkning. NOTE tillverkar kretskort, delmontage och
kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela
produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns
etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina.
Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 1 830 MSEK och
antalet anställda i koncernen är cirka 1 110. NOTE är noterat på
Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.note.eu.

Denna information är sådan information som NOTE AB (publ) är skyldigt
att offentliggöra enligt regelverket för emittenter vid Nasdaq
Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 april
2020 klockan 17.00 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/note/r/kommunike-fran-notes-arsstamma-den-23-...
https://mb.cision.com/Main/165/3095691/1234939.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.