Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-25

NOTE: Kommuniké från NOTEs årsstämma den 25 april 2019

Vid årsstämma i NOTE AB (publ) den 25 april 2019 fattade stämman bland
annat följande beslut. Styrelsens fullständiga förslag har tidigare
publicerats och finns tillgängligt på bolagets webbplats,
www.note.eu.

· Att fastställa resultat och balansräkningen per den 31 december
2018 för bolaget och koncernen samt att bevilja styrelseledamöter och
verkställande direktörer ansvarsfrihet för 2018.

· Att i enlighet med styrelsens förslag lämna utdelning till
aktieägarna med 0,70 kronor per aktie för verksamhetsåret 2018.

· Att styrelsen ska bestå av sju (7) ordinarie ledamöter utan
suppleanter samt att bolaget ska ha ett revisionsbolag som revisor.

· Att styrelsearvode ska utgå om sammanlagt 1 095 000 kronor
(exklusive ersättning för kommittéarbete) varav 255 000 kronor till
styrelsens ordförande och 140 000 kronor till övriga
styrelseledamöter samt att arvode till revisor ska utgå enligt
löpande räkning.

· Att i enlighet med valberedningens förslag omvälja Kjell-Åke
Andersson, Anna Belfrage, Kaj Falkenlund, Johan Hagberg, Bahare
Hederstierna, Claes Mellgren och Charlotte Stjerngren som
styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma samt att omvälja
Johan Hagberg till styrelseordförande.

· Att i enlighet med valberedningens förslag omvälja
revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) för tiden
intill nästa årsstämma.

· Att anta valberedningens förslag till instruktion för
valberedningen.

· Att fastställa (oförändrade) riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

· Att i enlighet med styrelsens förslag bemyndiga styrelsen att,
under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen
besluta om förvärv och/eller överlåtelse av bolagets egna aktier.

· Att i enlighet med styrelsens förslag bemyndiga styrelsen att,
under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera
tillfällen, besluta om nyemission av aktier.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef, tel. 070-541 72 22
Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 070-977 06 86

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande partner för
elektroniktillverkning. NOTE tillverkar kretskort, delmontage och
kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela
produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns
etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina.
Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 1 476 MSEK och
antalet anställda i koncernen är cirka 1050. NOTE är noterat på
Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.note.eu.

Denna information är sådan information som NOTE AB (publ) är skyldigt
att offentliggöra enligt regelverket för emittenter vid Nasdaq
Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 april
2019 klockan 17.00 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/note/r/kommunike-fran-notes-arsstamma-den-25-...
https://mb.cision.com/Main/165/2795926/1031143.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.