Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-19

Novestra: Novestra: Kommuniké från årsstämma

Vid dagens årsstämma i AB Novestra (publ) beslutades att fastställa
resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernresultat- och
koncernbalansräkning för verksamhetsåret 2013. Vidare beslutades att
årets till årsstämmans förfogande stående vinstmedel om totalt 162
887 049 kronor ska balanseras i ny räkning. Årsstämman beslutade om
ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Theodor Dalenson,
Anders Lönnqvist, Bertil Villard, Jens A. Wilhelmsen och Jan
Söderberg till ordinarie styrelseledamöter samt omvaldes Stein
Wessel-Aas till styrelsesuppleant i bolaget. Stämman valde därtill
Theodor Dalenson till styrelseordförande. Vidare omvaldes KPMG AB,
med huvudansvarig revisor Mårten Asplund, för tiden intill slutet av
nästa årsstämma.

Beslut fattades om att styrelsearvode, till de styrelseledamöter som
inte uppbär lön av bolaget, ska utgå med totalt 600 000 kronor att
fördelas med 100 000 kronor vardera till respektive styrelseledamot
och styrelsesuppleant. Styrelseledamot får efter särskild
överenskommelse med bolaget fakturera styrelsearvodet jämte sociala
avgifter och mervärdesskatt enligt lag genom ett av styrelseledamoten
ägt bolag, under förutsättning att sådan betalning blir
kostnadsneutral för bolaget.

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för
ersättning till bolagets ledande befattningshavare och övriga
anställda avseende räkenskapsåret 2014.

Vidare godkändes styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att,
längst intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera
tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta
om emission av sammanlagt högst 6 000 000 nya aktier. Styrelsen äger
besluta att aktie ska betalas med kontanter eller apportegendom eller
i annat fall med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och
5 aktiebolagslagen eller att aktie ska tecknas med kvittningsrätt.
Det tidigare, vid förra årets årsstämma, beslutade bemyndigandet
avseende nyemission av högst 6 000 000 aktier, vilket inte
utnyttjats, gällde fram till årets årsstämma och har således upphört.

Slutligen godkändes styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att
fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Förvärv och
överlåtelse får ske enligt följande:

1. Förvärv och överlåtelse av egna aktier får endast ske på NASDAQ
OMX Stockholm.

2. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen fram
till årsstämman 2015.

3. Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet
vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i
bolaget. Överlåtelse får ske av högst det antal aktier som förvärvats
med stöd av detta bemyndigande.

4. Förvärv och överlåtelse får endast ske till ett pris inom det på
NASDAQ OMX Stockholm vid var tid gällande kursintervallet, varmed
avses intervallet mellan den på börsen noterade högsta köpkursen och
lägsta säljkursen.

Mer information om årsstämmans beslut återfinns i de fullständiga
förslag som har upprättats och som återfinns på bolagets webbplats.

Frågor besvaras av Johan Heijbel, VD, AB Novestra, tel. 08-545 017 50.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AB Novestra är
skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden
och/eller lagen om handel med finansiella instrument och/eller NASDAQ
OMX Stockholms regler. Informationen har lämnats för offentliggörande
den 19 maj 2014, klockan 18:50

Om AB Novestra
Novestra är ett oberoende investmentbolag med en portfölj av onoterade
och noterade tillväxtbolag. Novestras onoterade portfölj består av
större innehav i Explorica, Inc.,Strax Group GmbH och Swiss
Picturebank AG. Därutöver har Novestra en investering motsvarande
cirka 12 procent av det på First North noterade bolaget WeSC AB.

Novestras aktie finns noterad på Nasdaq OMX Stockholm, under symbolen
NOVE, bland Small Cap. För ytterligare information om AB Novestra
hänvisas till www.novestra.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/novestra/r/novestra--kommunike-fran-arsstamma,...
http://mb.cision.com/Main/661/9588006/246715.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.