Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-10

Novotek AB: Delårsrapport januari - september 2016

·
Orderingången uppgick till 130,6 (147,7) MSEK, varav 34,9 (37,9) under
tredje kvartalet.

·
Rörelseintäkterna uppgick till 146,1 (156,3) MSEK, varav 41,8 (48,0)
under tredje kvartalet.

·
Rörelseresultatet uppgick till 11,3 (11,1) MSEK, varav 1,0 (3,7) under
tredje kvartalet.

·
Resultatet efter skatt uppgick till 8,6 (8,5) MSEK, varav 0,8 (2,9)
under tredje kvartalet

·
Resultat (hänförligt till moderbolagets aktieägare) per aktie uppgick
till 0,8 (0,8) kronor, varav 0,1 (0,3) under tredje kvartalet.

·
Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 16,1 (7,7) MSEK,
varav 1,4 (4,8) under tredje kvartalet.

Marknadsläge
Under det tredje kvartalet ökade osäkerheten och många affärer
senarelades under den viktiga avslutningen av september. Detta
påverkade framförallt de nya produktområdena men även
automationsområdet påverkades negativt.

Strategiska och viktiga händelser under tredje kvartalet
Predix och Thingworx är de två ledande plattformarna inom industriell
IoT enligt flera analyshus. Novotek har som första aktör på marknaden
genomgått plattformscertifieringsutbildningar för båda dessa
industriella IoT-plattformar. Detta ger Novotek möjligheter att
kunna leverera lösningar från både PTC och GE, vilket gör Novoteks
position unik.

Utsikter
Osäkerheten har tilltagit och marknaden förväntas därför vara
avvaktande vad gäller nyinvesteringar i system och produkter. Arbetet
med att införa erbjudanden från både GE och PTC fortsätter för att
skapa tillväxtmöjligheter för Novotek.

Resultat och finansiell ställning
Omsättning och resultat
Perioden juli-september 2016
Novotekkoncernen redovisar för tredje kvartalet 2016 ett
rörelseresultat 1,0 (3,7) miljoner kronor. Resultat per aktie uppgick
till 0,1 (0,3) kronor. Koncernens rörelseintäkter uppgick under
perioden till 41,8 (48,0) miljoner kronor. Rörelsemarginalen uppgick
till 2,4 (7,7) procent.

Perioden januari-september 2016
Novotekkoncernen redovisar för de tre första kvartalen 2016 ett
rörelseresultat om 11,3 (11,1) miljoner kronor. Resultatet per aktie
uppgick 0,8 (0,8) kronor. Koncernens rörelseintäkter uppgick under
perioden till 146,1 (156,3) miljoner kronor. Rörelsemarginalen
uppgick till 7,7 (7,1) procent.

Kassaflöde och finansiell ställning
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för perioden
januari-september 2016 till 16,1 (7,7) miljoner kronor.
Novotekkoncernen har en soliditet om 64,2 (61,9) procent. Likvida
medel uppgick 58,1 (47,3) miljoner kronor och räntebärande skulder
uppgick till 0,0 (0,0) miljoner skulder.

Händelser efter balansdagen
Det har inte skett några väsentliga händelser efter balansdagen.
Personal
Antalet anställda har under perioden januari till september 2016
minskat med 6 personer. Den 30 september 2016 uppgick antalet
anställda till 108 jämfört med 116 motsvarande period föregående år.

Investeringar
Bruttoinvesteringar under de tre första kvartalen 2016 i materiella
anläggningstillgångar uppgick till 0,6 (0,2) miljoner kronor.
Aktivering av balanserade utvecklingskostnader under de tre första
kvartalen 2016 uppgick till 0,1 (0,9) miljoner kronor.

Moderbolaget
Rörelseintäkterna uppgick för de tre första kvartalen 2016 till 6,3
(6,7) miljoner kronor. Resultatet efter finansiella poster uppgick
till 9,8 (10,0) miljoner kronor. I resultatet ingår utdelning från
koncernbolag med 10,6 (10,3) miljoner kronor. Likvida medel och
kortfristiga placeringar uppgick till 11,6 (10,5) miljoner kronor.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Koncernen bedriver verksamhet med affärer som är förknippade med olika
risker och osäkerheter.

Intern omstrukturering inom General Electrics (GE) har gjort att vårt
distributörsavtal förlängts t o m februari 2017. Under tiden avser GE
och Novotek förhandla fram ett längre avtal. Vi har ett mångårigt och
nära samarbete med GE och vi ser inga problem med att få nytt avtal
med GE.

I enlighet med tidigare beslut (under 2014) har Novotek återfått
tidigare påförd skattedebitering om 1,3 MSEK.

Inga närståendetransaktioner, övriga risker eller andra
osäkerhetsfaktorer, förutom vad som ovan har redovisats i denna
delårsrapport, har förändrats under perioden i jämförelse med dem som
kommenterades i senaste avgivna delårsrapport.

För ytterligare beskrivning av koncernens risker hänvisas till senaste
offentliggjorda årsredovisning.

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport har godkänts av styrelsen för offentliggörande.
Novoteks delårsrapport har upprättats enligt International Financial
Reporting Standards, IFRS, sådan den antagits av Europeiska Unionen
med tillämpning av IAS 34 Delårsrapportering.

Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och Rådets rekommendation RFR 2 Redovisning för
juridisk person.

Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder har tillämpats som i
årsredovisningen för 2015.

Nya och reviderade IFRS-standarder och tolkningar, samt uttalanden
från Rådet för finansiell rapportering som trätt i kraft efter den 31
december 2015 har inte haft någon väsentlig påverkan på koncernens
finansiella rapporter för 2016.

Finansiella instrument
Novotek har för närvarande inga finansiella instrument som värderas
till verkligt värde utan samtliga finansiella tillgångar och skulder
värderas till upplupet anskaffningsvärde. Novotek bedömer att det
inte finns några väsentliga skillnader mellan verkligt värde och
bokfört värde avseende de finansiella tillgångarna och skulderna.

Kommande rapporttillfällen
16 februari 2017, Bokslutskommuniké oktober - december 2016
8 maj 2017, Delårsrapport samt årsstämma januari - mars 2017
10 augusti 2017, Delårsrapport april - juni 2017
9 november 2017, Delårsrapport juli - september 2017
15 februari 2018, Bokslutskommuniké oktober - december 2017
Underskrift
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten
ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet,
ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och
osäkerhetsfaktorer som Novotek AB, och de företag som ingår i
koncernen, står inför.

Malmö 10 november 2016
Novotek AB (publ)
Styrelsen
Göran Andersson
Ordförande
Claes Lindqvist
Fredrik Larsson
Ingvar Unnerstam
Tobias Antius
Verkställande direktör
Information
För ytterligare information kontakta:
Tobias Antius
CEO och verkställande direktör
040-31 69 15, 073-633 89 15
tobias.antius@novotek.com
Jonas Hansson
CFO
040-31 69 32, 073-633 89 32
jonas.hansson@novotek.com
Delårsrapporten har varit föremål för översiktlig granskning av
bolagets revisorer.

Denna information är sådan som NOVOTEK AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 10 november, 2016 kl. 14:00 (CET).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/novotek-ab/r/delarsrapport-januari---september...
http://mb.cision.com/Main/14970/2120216/588139.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.