Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-08

Novotek AB: Novotek AB:

Delårsrapport Januari - Mars 2019

· Rörelseintäkterna uppgick till 74,0 (62,6) MSEK.
· Rörelseresultatet uppgick till 6,9 (5,6) MSEK.
· Resultatet efter skatt uppgick till 5,1 (4,3) MSEK.
· Resultat (hänförligt till moderbolagets aktieägare) per aktie
uppgick till 0,5 (0,4) kronor.

· Orderingången uppgick till 75,8 (68,7) MSEK.
· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 15,7 (17,9)
MSEK

Marknadsläge
Under första kvartalet var marknaden stabil med viss tillväxt. Detta
gällde framför allt befintliga kunder inom automationsområdet. Under
kvartalet har även marknaden i UK och Irland förbättrats och även om
osäkerheten kring Brexit kvarstår, så har en ökning av aktiviteterna
skett.

Strategiska och viktiga händelser under första kvartalet
Som ett led i vår fortsatta satsning i UK och Irland har vi under
första kvartalet beslutat att öppna ett kontor i Leeds, vilket kommer
att bli vårt första kontor i England. Leeds utgör ett bra läge för
vidare expansion i de industriellt viktiga mellersta delarna av
England.

Emerson tog under kvartalet officiellt över GE's hårdvarudivision inom
automation. Vi ser stora möjligheter kring detta område på sikt, då
Emerson anses vara en av världens bästa automationsleverantörer inom
andra områden.

Utsikter
Marknaden förväntas fortsatt visa tillväxt på låg nivå inom Novoteks
traditionella automationsområde. Dock fortsätter arbetet med att
skapa tillväxtmöjligheter genom att införa nya erbjudanden från
huvudleverantörerna GE och PTC inom IoT och Cyber security samt att
bygga upp leveranskapacitet inom dessa områden.

Resultat och finansiell ställning
Omsättning och resultat

Perioden januari - mars 2019
Novotekkoncernen redovisar för första kvartalet 2019 ett
rörelseresultat 6,9 (5,6) miljoner kronor. Resultat per aktie uppgick
till 0,5 (0,4) kronor. Koncernens rörelseintäkter uppgick under
perioden till 74,0 (62,6) miljoner kronor. Rörelsemarginalen uppgick
till 9,3 (8,9) procent. Som en effekt av nya regler 2019 avseende
leasing (IFRS 16) har Övriga externa kostnader minskat med 1,8
miljoner kronor, Avskrivningar har ökat med 1,6 miljoner kronor samt
Finansnetto har försämrats med 0,2 miljoner kronor.

Kassaflöde och finansiell ställning
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för perioden
januari-mars 2019 till 15,7 (17,9) miljoner kronor. Novotekkoncernen
hade en soliditet om 50,4 (55,9) procent.

Likvida medel uppgick 74,4 (61,8) miljoner kronor och räntebärande
skulder uppgick till 0,0 (0,0) miljoner skulder.

Händelser efter balansdagen
Det har inte skett några väsentliga händelser efter balansdagen.

Personal
Antalet anställda har under perioden januari till mars 2019 ökat med
två personer. Den 31 mars 2019 uppgick antalet anställda till 121
jämfört med 120 föregående år.

Investeringar
Bruttoinvesteringar under det första kvartalet 2019 i materiella
anläggningstillgångar uppgick till 0,2 (0,0) miljoner kronor.
Aktivering av balanserade utvecklingskostnader under det första
kvartalet 2019 uppgick till 0,2 (0,1) miljoner kronor.

Moderbolaget
Rörelseintäkterna uppgick för det första kvartalet 2019 till 2,5 (2,3)
miljoner kronor. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 0,6
(-0,3) miljoner kronor. I resultatet ingår utdelning från
koncernbolag med 0,7 (0,0) miljoner kronor. Likvida medel och
kortfristiga placeringar uppgick till 2,1 (2,3) miljoner kronor.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Koncernen bedriver verksamhet med affärer som är förknippade med olika
risker och osäkerheter. Inga närståendetransaktioner, övriga risker
eller andra osäkerhetsfaktorer, förutom vad som ovan har redovisats i
denna delårsrapport, har förändrats under perioden i jämförelse med
dem som kommenterades i senaste avgivna delårsrapport. För
ytterligare beskrivning av koncernens risker hänvisas till senaste
offentliggjorda årsredovisning.

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport har godkänts av styrelsen för offentliggörande.
Novoteks delårsrapport har upprättats enligt International Financial
Reporting Standards, IFRS, sådan den antagits av Europeiska Unionen
med tillämpning av IAS 34 Delårsrapportering.

Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och Rådets rekommendation RFR 2 Redovisning för
juridisk person.

Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder har tillämpats som i
årsredovisningen för 2018.

Koncernen tillämpar IFRS 16 Leasingavtal från och med 1 januari 2019.
Moderbolaget tillämpar inte IFRS 16 i enlighet med undantaget som
finns i RFR 2. Standarden innebär att operativa leasingavtal
redovisas i balansräkningen som nyttjanderätt och avser hyreskontrakt
samt leasingbilar och samtidigt redovisas en leasingskuld. Standarden
undantar kontrakt av mindre värde och kortare löptid än 12 månader.
Vid övergången har Novotek valt en lättnadsregel som innebär att
jämförelsetalen inte räknas om samt en effekt på ingående Eget
Kapital om 0,8 miljoner kronor. Nyttjanderättstillgångar, som ingår i
Materiella anläggningstillgångar, uppgår per 1 januari 2019 till 18,2
miljoner kronor och Leasingskulden uppgår till 19,0 miljoner kronor,
uppdelad på Långfristiga skulder samt Övriga kortfristiga skulder.
Resulträkningen påverkas genom avskrivning på tillgången samt
räntekostnad på skulden istället för en operationell leasingkostnad.

Finansiella instrument
Samtliga finansiella tillgångar och skulder, med undantag av villkorad
tilläggsköpeskilling, värderas till upplupet anskaffningsvärde. Den
villkorade tilläggsköpeskillingen värderas till verkligt värde med
ev. omvärderingseffekt i resultaträkningen. Novotek bedömer att det
inte finns några väsentliga skillnader mellan verkligt värde och
bokfört värde avseende de finansiella tillgångarna och skulderna.

Kommande rapporttillfällen
15 augusti 2019, Delårsrapport januari - juni 2019

14 november 2019, Delårsrapport januari - september 2019

12 februari 2020, Bokslutskommuniké januari - december 2019

Underskrift

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapport ger
en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet,
ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och
osäkerhetsfaktorer som Novotek AB, och de företag som ingår i
koncernen, står inför.

Malmö 8 maj 2019

Novotek AB (publ)
Styrelsen

Göran Andersson
Ordförande

Claes Lindqvist

Charlotta Johnsson

Fredrik Larsson

Anna Bjelm

Tobias Antius
Verkställande direktör

Information
För ytterligare information
kontakta:

Tobias Antius
CEO och verkställande direktör
040-316915, 073-6338915
tobias.antius@novotek.com

Jonas Hansson
CFO
040-316932, 073-6338932
jonas.hansson@novotek.com

Delårsrapporten har inte varit föremål för översiktlig granskning av
bolagets revisorer.

Denna information är sådan som NOVOTEK AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 8 maj, 2019 kl. 15:30 (CET)

Kontaktperson:
Jonas Hansson - jonas.hansson@novotek.com

Om Novotek
Novotek har sin kärnkompetens inom integrationslösningar för
industriell IT och automation, vilka effektiviserar kundens
informationshantering och produktionsprocesser. Genom ingående
kunskaper om kundernas branscher och produktionsprocesser kan
Novotek, genom att kombinera produkter och kringtjänster såsom
konsulting och utbildning samt totala systemlösningar, säkerställa
att våra kunder bibehåller och utvecklar sin konkurrenskraft. Vi har
valt att kalla detta för den rätta mixen av produkter, tjänster och
lösningar.

Viktiga branscher är energi, infrastruktur, järn & stål, kemi &
petrokemi, livsmedel, läkemedel, papper & massa, tillverkning samt
VA.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/novotek-ab/r/novotek-ab-,c2807002
https://mb.cision.com/Main/14970/2807002/1039977.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.