Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-05-06

Novotek: Delårsrapport januari – mars 2015

(för fullständig rapport, se bifogad fil)

* Orderingången uppgick till 46,5 (47,6) MSEK.
* Rörelseintäkterna uppgick till 50,2 (50,1) MSEK.
* Rörelseresultatet uppgick till 1,9 (4,7) MSEK.
* Resultatet efter skatt uppgick till 1,7 (3,6) MSEK.
* Resultat (hänförligt till moderbolagets aktieägare) per aktie uppgick till
0,2 (0,3) kronor.
* Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 4,2 (5,7) MSEK.

Marknadsläge

Under första kvartalet var efterfrågan från oljeindustrin och för lösningar
för produktionsplanläggning svag. För övriga produktområden följdes en svag
inledning av kvartalet av en återhämtning under mars månad.

Strategiska och viktiga händelser under första kvartalet

Åtgärder har satts in och effektiviseringar har gjorts för att kompensera för
de nedgångar som setts och för att vända trenden inom de områden som är under
press.

Under kvartalet har nya mjukvaruerbjudanden utvärderats och under slutet av
kvartalet började Novotekgruppen distribuera Auvesys mjukvaror för
konfigurationsstyrning och versionskontroll. Dessa är ett bra komplement till
den portfölj som Novotek redan har och kommer att passa väl in hos många av
Novoteks kunder. Marknadsföringsaktiviteter kommer att inledas under andra
kvartalet och fortgå under resten av året.

Utsikter

Osäkerheten i marknaden kvarstår och kan sägas ha tilltagit under kvartalet
eftersom trenden varierar kraftigt mellan länder, lösningar och industrier.
Arbetet med att vässa erbjudandena fortsätter för att Novotek skall kunna
fortsätta vinna nya kunder.

Resultat och finansiell ställning

Omsättning och resultat

Perioden januari-mars 2015 Novotekkoncernen redovisar för första kvartalet
2015 ett rörelseresultat 1,9 (4,7) miljoner kronor. Resultat per aktie
uppgick till 0,2 (0,3) kronor. Koncernens rörelseintäkter uppgick under
perioden till 50,2 (50,1) miljoner kronor.

Rörelsemarginalen uppgick till 3,8 (9,4) procent.

Kassaflöde och finansiell ställning

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för perioden januari-mars
2015 till 4,2 (5,7) miljoner kronor. Novotekkoncernen har en soliditet om
59,3 (56,5) procent.

Likvida medel uppgick 55,6 (47,9) miljoner kronor och räntebärande skulder
uppgick till 0,0 (0,0) miljoner skulder.

Händelser efter balansdagen

Det har inte skett några väsentliga händelser efter balansdagen.

Personal

Antalet anställda har under perioden januari till mars 2015 ökat med 1 person.
Den 31 mars 2015 uppgick antalet anställda till 126 jämfört med 125
föregående år.

Investeringar

Bruttoinvesteringar under det första kvartalet 2015 i materiella
anläggningstillgångar uppgick till 0,0 (0,2) miljoner kronor. Aktivering av
balanserade utvecklingskostnader under det första kvartalet 2015 uppgick till
0,1 (0,4) miljoner kronor.

Moderbolaget

Rörelseintäkterna uppgick för det första kvartalet 2015 till 2,3 (2,5)
miljoner kronor. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 10,4 (-0,2)
miljoner kronor. I resultatet ingår utdelning från koncernbolag med 10,3
(0,0) miljoner kronor. Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick
till 24,2 (4,7) miljoner kronor.

Kommande rapporttillfällen

6 augusti 2015, Delårsrapport april – juni 2015

6 november 2015, Delårsrapport juli – september 2015

12 februari 2016, Delårsrapport oktober – december 2015

Risker och osäkerhetsfaktorer

Koncernen bedriver verksamhet med affärer som är förknippade med olika risker
och osäkerheter.

Inga närståendetransaktioner, övriga risker eller andra osäkerhetsfaktorer,
förutom vad som ovan har redovisats i denna delårsrapport, har förändrats
under perioden i jämförelse med dem som kommenterades i senaste avgivna
delårsrapport.

För ytterligare beskrivning av koncernens risker hänvisas till senaste
offentliggjorda årsredovisning.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har godkänts av styrelsen för offentliggörande. Novoteks
delårsrapport har upprättats enligt International Financial Reporting
Standards, IFRS, sådan den antagits av Europeiska Unionen med tillämpning av
IAS 34 Delårsrapportering.

Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och Rådets rekommendation RFR 2 Redovisning för juridisk
person.

Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder har tillämpats som i
årsredovisningen för 2014.

Nya och reviderade IFRS-standarder och tolkningar, samt uttalanden från Rådet
för finansiell rapportering som trätt i kraft efter den 31 december 2014 har
inte haft någon väsentlig påverkan på koncernens finansiella rapporter för
2015.

Finansiella instrument

Novotek har för närvarande inga finansiella instrument som värderas till
verkligt värde utan samtliga finansiella tillgångar och skulder värderas till
upplupet anskaffningsvärde. Novotek bedömer att det inte finns några
väsentliga skillnader mellan verkligt värde och bokfört värde avseende de
finansiella tillgångarna och skulderna.

Underskrift

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapport ger en
rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och
resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som
Novotek AB, och de företag som ingår i koncernen, står inför.

Malmö 6 maj 2015

Novotek AB (publ)

Styrelsen

Göran Andersson Claes Lindqvist

Ordförande

Ingvar Unnerstam Fredrik Larsson

Tobias Antius

Verkställande direktör

Information

För ytterligare information kontakta:

Tobias Antius

CEO och verkställande direktör

040-316915, 073-6338915

tobias.antius@novotek.com

Jonas Hansson

CFO

040-316932, 073-6338932

jonas.hansson@novtek.com

Delårsrapporten har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets
revisorer.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som NOVOTEK AB (publ) skall
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel
med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6
maj, 2015 kl. 16.00 (CET).

Novotek AB

Verksamheten

Novotek har sin kärnkompetens inom integrationslösningar för industriell IT
och Automation, vilka effektiviserar kundens informationshantering och
produktionsprocesser. Genom ingående kunskaper om kundernas branscher och
produktionsprocesser kan Novotek, genom att kombinera produkter och
kringtjänster såsom konsulting och utbildning samt totala systemlösningar,
säkerställa att våra kunder bibehåller och utvecklar sin konkurrenskraft. Vi
har valt att kalla detta för den rätta mixen av produkter, tjänster och
lösningar.

Viktiga branscher är energi, infrastruktur, järn&stål, kemi&petrokemi,
livsmedel, läkemedel, papper&massa, tillverkning samt VA.

Novotek-aktien är noterad på OMX Nasdaq Nordic, Nordiska listan, Small cap
sedan juni 1999.

Som exempel på kunder kan nämnas: AkzoNobel, Arla, Astra Zeneca, Ericsson,
Fortum, Jotun, Korsnäs, Lego, Novo Nordisk, Pfizer, Saab, Sandvik, Stora
Enso, Tetra Pak, Vattenfall, Volvo, Maxit och AAK.

Novotek AB, Box 16014, 200 25 Malmö

Tel : 040-316900

Fax: 040-947617

www.novotek.com

info@novotek.com

Organisationsnummer: 556060-9447

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.