Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-11-06

Novotek: Delårsrapport januari – september 2014

(För komplett delårsrapport se bifogad fil)

Informationen i denna delårsrapport är sådan som NOVOTEK AB (publ) skall
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel
med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6
november, 2014 kl. 14.00 (CET).

* Orderingången uppgick till 138,3 (126,9) MSEK, varav 42,8 (32,7) under
tredje kvartalet
* Rörelseintäkterna uppgick till 153,5 (135,8) MSEK, varav 50,7 (42,0) under
tredje kvartalet
* Rörelseresultatet uppgick till 10,1 (6,6) MSEK, varav 2,5 (1,6) under
tredje kvartalet
* Resultatet efter skatt uppgick till 8,1 (4,8) MSEK, varav 2,2 (1,0) under
tredje kvartalet
* Resultat (hänförligt till moderbolagets aktieägare) per aktie uppgick till
0,8 (0,5) kronor, varav 0,2 (0,1) under tredje kvartalet
* Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 16,3 (6,7) MSEK,
varav 3,6 (-0,6) under tredje kvartalet

Marknadsläge

Marknaden präglades av svag tillväxt. Osäkerheten kring utvecklingen i Europa
har fått många kunder att senarelägga sina investeringsbeslut.

Strategiska och viktiga händelser under tredje kvartalet

Under tredje kvartalet har Novotek fortsatt att utveckla sina lösningar inom
hantering av arbetsflöden och så kallad BPM (Business Process Management).
Detta resulterade i att Novotek vann juryns pris för innovativa
automationslösningar på Nordens största automationsmässa, Scanautomatik,
under början av oktober. Det som fick juryn att slutligen falla för Novoteks
lösning var det innovativa sättet att använda Google Glass, en så kallad
wearable, som gör det möjligt för personal att på ett enkelt och naturligt
sätt arbeta med arbetsinstruktioner utan att behöva flytta fokus från
uppgiften. Lösningen bygger på GEs Proficy Workflow och Google Glass, i vilka
arbetsinstruktionernas olika moment presenteras i skärmen i Google Glass.

Utsikter

Osäkerheten i marknaden kvarstår och den förbättring som tidigare skett har
avstannat. Gjorda satsningar kommer att utvärderas och ytterligare satsningar
kan komma att göras i de nordiska länderna, allt beroende på utvecklingen
under fjärde kvartalet.

Resultat och finansiell ställning

Omsättning och resultat

Perioden juli-september 2014

Novotekkoncernen redovisar för tredje kvartalet 2014 ett rörelseresultat 2,5
(1,6) miljoner kronor. Resultat per aktie uppgick till 0,2 (0,1) kronor.
Koncernens rörelseintäkter uppgick under perioden till 50,7 (42,0) miljoner
kronor. Rörelsemarginalen uppgick till 4,9 (3,8) procent.

Perioden januari-september 2014

Novotekkoncernen redovisar för de tre första kvartalen 2014 ett
rörelseresultat om 10,1 (6,6) miljoner kronor. Resultatet per aktie uppgick
0,8 (0,5) kronor. Koncernens rörelseintäkter uppgick under perioden till
153,5 (135,8) miljoner kronor. Rörelsemarginalen uppgick till 6,6 (4,9)
procent.

Kassaflöde och finansiell ställning

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för perioden
januari-september 2014 till 16,3 (6,7) miljoner kronor. Novotekkoncernen har
en soliditet om 59,2 (59,3) procent. Likvida medel uppgick 48,1 (35,7)
miljoner kronor och räntebärande skulder uppgick till 0,0 (0,0) miljoner
skulder.

Händelser efter balansdagen

Novotek har efter balansdagen erhållit besked från Skatteverket i Sverige att
den tidigare tillkommande skattedebitering om 1,3 miljoner kronor i dåvarande
finska dotterbolaget Novotek Systems OY kommer återtas i sin helhet. Den
tillkommande skattedebitering uppstod under utförd skatterevision 2009 och
Novotek har bestridit debiteringen. Beslutet kommer ej få resultateffekt men
en positiv kassaflödeseffekt.

Personal

Antalet anställda har under perioden januari till september 2014 ökat med 10
personer. Den 30 september 2014 uppgick antalet anställda till 124 jämfört
med 112 motsvarande period föregående år.

Investeringar

Bruttoinvesteringar under de tre första kvartalen 2014 i materiella
anläggningstillgångar uppgick till 0,7 (0,2) miljoner kronor. Aktivering av
balanserade utvecklingskostnader under de tre första kvartalen 2014 uppgick
till 0,6 (0,1) miljoner kronor.

Moderbolaget

Rörelseintäkterna uppgick för de tre första kvartalen 2014 till 6,5 (6,3)
miljoner kronor. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 10,0 (6,7)
miljoner kronor. I resultatet ingår utdelning från koncernbolag med 10,2
(8,4) miljoner kronor. Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick
till 10,8 (5,3) miljoner kronor.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Koncernen bedriver verksamhet med affärer som är förknippade med olika risker
och osäkerheter.

Inga närståendetransaktioner, övriga risker eller andra osäkerhetsfaktorer,
förutom vad som ovan har redovisats i denna delårsrapport, har förändrats
under perioden i jämförelse med dem som kommenterades i senaste avgivna
delårsrapport.

För ytterligare beskrivning av koncernens risker hänvisas till senaste
offentliggjorda årsredovisning.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har godkänts av styrelsen för offentliggörande. Novoteks
delårsrapport har upprättats enligt International Financial Reporting
Standards, IFRS, sådan den antagits av Europeiska Unionen med tillämpning av
IAS 34 Delårsrapportering.

Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och Rådets rekommendation RFR 2 Redovisning för juridisk
person.

Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder har tillämpats som i
årsredovisningen för 2013.

Nya och reviderade IFRS-standarder och tolkningar, samt uttalanden från Rådet
för finansiell rapportering som trätt i kraft efter den 31 december 2013 har
inte haft någon väsentlig påverkan på koncernens finansiella rapporter för
2014.

Finansiella instrument

Novotek har för närvarande inga finansiella instrument som värderas till
verkligt värde utan samtliga finansiella tillgångar och skulder värderas till
upplupet anskaffnings-värde. Novotek bedömer att det inte finns några
väsentliga skillnader mellan verkligt värde och bokfört värde avseende de
finansiella tillgångarna och skulderna.

Kommande rapporttillfällen

10 februari 2015

Bokslutskommuniké oktober-december 2014

6 maj 2015

Delårsrapport samt årsstämma januari-mars 2015

6 augusti 2015

Delårsrapport april-juni 2015

6 november 2015

Delårsrapport juli-september 2015

12 februari 2016

Bokslutskommuniké oktober-december 2015

Underskrift

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en
rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och
resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som
Novotek AB, och de företag som ingår i koncernen, står inför.

Malmö 6 november 2014

Novotek AB (publ)

Styrelsen

Göran Andersson - Ordförande

Claes Lindqvist

Fredrik Larsson

Ingvar Unnerstam

Tobias Antius - Verkställande direktör

Information

För ytterligare information kontakta:

Tobias Antius

CEO och verkställande direktör

040-316915, 073-6338915

tobias.antius@novotek.com

Jonas Hansson

CFO

040-316932, 073-6338932

jonas.hansson@novotek.com

Delårsrapporten har varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som NOVOTEK AB (publ) skall
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel
med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6
november, 2014 kl. 14.00. (CET).

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.