Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-27

NP3 Fastigheter AB: Kallelse till extra bolagsstämma i NP3 Fastigheter AB (publ)

Aktieägarna i NP3 Fastigheter AB (publ), org. nr 556749-1963 (" NP3" eller "
Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 19 oktober 2018 klockan
13.00 på Bolagets kontor, Gärdevägen 5A, 856 50 Sundsvall.

Rätt att delta och anmälan till bolaget

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

* dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 13
oktober 2018, och
* dels under uppgivande av namn/företag, adress, telefonnummer samt person-
eller organisationsnummer och eventuella biträden anmäla sig hos Bolaget
per post till NP3 Fastigheter AB (publ), Box 12, 851 02 Sundsvall eller per
e-post till agarservice@np3fastigheter.se, senast den 15 oktober 2018.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra högst två biträden, dock endast om
aktieägaren till Bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i
föregående stycke.

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid
stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Den som
företräder juridisk person ska visa kopia av registreringsbevis, ej äldre än
ett år, eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig
firmatecknare.

Fullmakt i original samt, om fullmakten utfärdats av juridisk person,
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig
företrädare bör vara Bolaget tillhanda på ovan angiven adress senast den 15
oktober 2018. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre
giltighetstid i fullmakten, dock längst fem år.

Fullmaktsformulär tillhandahålls av Bolaget på begäran och finns även
tillgänglig på Bolagets hemsida www.np3fastigheter.se.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste i god tid före
den 13 oktober 2018 genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera
aktierna i eget namn för att erhålla rätt att delta vid stämman. Sådan
registrering måste vara genomförd hos Euroclear Sweden AB senast den 12
oktober 2018.

Styrelsens förslag till dagordning

1 Stämmans öppnande
2 Val av ordförande vid stämman
3 Upprättande och godkännande av röstlängd
4 Val av en eller flera justeringsmän
5 Prövning om stämman blivit behörigt sammankallad
6 Godkännande av dagordning
7 Beslut om (I) nyemission av preferensaktier med företrädesrätt för
aktieägarna och (II) vinstutdelning på tillkommande preferensaktier
8 Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att styrelsens ordförande Anders Nilsson väljs till
ordförande vid bolagsstämman.

Punkt 7 - Beslut om (I) nyemission av preferensaktier med företrädesrätt för
aktieägarna och (II) vinstutdelning på tillkommande preferensaktier

I. Nyemission av preferensaktier med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsen förslår att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital ska
ökas med högst 38 037 261,50 kronor genom nyemission av högst 10 867 789
preferensaktier. Rätt att teckna nya preferensaktier ska med företrädesrätt
tillkomma samtliga aktieägare i bolaget. För varje på avstämningsdagen
innehavd befintlig aktie, oavsett aktieslag, ska erhållas en (1)
teckningsrätt. Sex (6) teckningsrätter ska berättiga till teckning av en (1)
ny preferensaktie. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen med
företrädesrätt, dvs. för erhållande av teckningsrätter, ska vara den 2
november 2018. För varje ny preferensaktie ska erläggas kontant betalning om
28 kronor. Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom betalning under
perioden från och med den 6 november 2018 till och med den 21 november 2018.
Anmälan om teckning utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma tid och
sådan teckning ska ske på särskild teckningslista. De nya preferensaktierna
ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för
utdelning som infaller närmast efter det att aktierna är införda i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

II. Vinstutdelning på tillkommande preferensaktier

Mot bakgrund av nyemissionen av preferensaktier som föreslås ovan samt det
bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission av högst 10 000 000
preferensaktier som beslutades av årsstämman den 2 maj 2018, föreslår
styrelsen att bolagsstämman beslutar om erforderlig vinstutdelning för
tillkommande preferensaktier. Styrelsen föreslår därför att bolagsstämman
beslutar om utdelning om högst 1,00 krona (0,50 krona per avstämningsdag) per
nyemitterad preferensaktie. Som avstämningsdag för utdelning på nyemitterade
preferensaktier föreslår styrelsen, i enlighet med bolagsordningen, den 31
januari 2019 och den 30 april 2019. Preferensaktie ska medföra rätt till
utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar
närmast efter det att preferensaktierna registrerats hos Bolagsverket och
Euroclear Sweden AB. För det fall att nyemissionen av preferensaktier som
föreslås under punkt I ovan fulltecknas och det bemyndigande till styrelsen
att besluta om nyemission av preferensaktier som beslutades av årsstämman den
2 maj 2018 utnyttjas fullt ut, kommer utdelning för tillkommande
preferensaktier att uppgå till maximalt 20 867 789 kronor, varav högst 10 867
789 kronor avser de nya preferensaktierna i den föreslagna nyemissionen och
högst 10 000 000 kronor avser eventuella ytterligare preferensaktier som kan
tillkomma vid utnyttjande av emissionsbemyndigandet.

Beslut av bolagsstämman i enlighet med punkterna I - II i punkt 7 ovan ska
antas som ett gemensamt beslut.

Bolagsstämmans beslut avseende punkt 7 ovan är giltigt endast om beslutet
biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna
som de vid stämman företrädda aktierna.

Handlingar och övriga upplysningar

Styrelsens fullständiga förslag till beslut avseende punkt 7 ovan med därtill
hörande handlingar kommer senast från och med den 28 september 2018 att
finnas tillgängliga på NP3:s kontor i Sundsvall och på Bolagets
hemsida,www.np3fastigheter.se. Kopior av handlingarna kommer också att sändas
till de aktieägare som begär det och därvid lämnar uppgift om sin postadress.

På extra bolagsstämman ska styrelsen och verkställande direktören, om någon
aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada
för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ärenden på dagordningen.

Vid tidpunkten för utfärdande av denna kallelse finns totalt 54 338 946
stamaktier i Bolaget med en röst per aktie samt totalt 10 867 789
preferensaktier i Bolaget med en tiondels röst per aktie, således totalt 55
425 724,9 röster i Bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier.

------------------------

Sundsvall i september 2018

NP3 Fastigheter AB (publ)

Styrelsen

Informationen lämnades för offentliggörande den 27 september 2018 kl. 14:30.

För mer information, vänligen kontakta:

Andreas Nelvig, Verkställande direktör
E-mail: andreas@np3fastigheter.se
Telefon: 070 31 31 798

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella
förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i norra Sverige. Den 30 juni
2018 uppgick fastighetsbeståndet till 1 061 000 kvm uthyrningsbar area
fördelat på 273 fastigheter inom segmenten handel, industri/logistik, kontor
och specialfastigheter. Fastighetsbeståndet är indelat i sex marknadsområden:
Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå. Fastighetsvärdet uppgår
till cirka 8,7 miljarder kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm,
Mid Cap. NP3 grundades 2010 och har sitt säte i Sundsvall. Läs mer på
www.np3fastigheter.se.

Kallelse till extra bolagsstämma 2018 09 27
http://hugin.info/163909/R/2218045/866870.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: NP3 Fastigheter AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.