Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-02

NP3 Fastigheter AB: NP3 Fastigheter Delårsrapport januari - mars 2019

Januari-mars

* Intäkterna ökade med 29 procent till 246 mkr (191).
* Driftöverskottet ökade med 37 procent till 159 mkr (116).
* Förvaltningsresultatet ökade till 103 mkr (69), motsvarade 1,69
kr/stamaktie (1,17).
* Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 36 mkr (33).
* Periodens resultat efter skatt uppgick till 105 mkr (77) vilket
motsvarar 1,73 kr/stamaktie (1,31).

Vd Andreas Nelvig kommenterar:

Det gångna kvartalet uppgick förvaltningsresultatet till 103 miljoner
kronor vilket är en ökning med 50 procent jämfört med föregående års första
kvartal och en ökning med 44 procent av förvaltningsresultatet per aktie.
Ökningen härleds primärt till ett större fastighetsbestånd samt en mer
gynnsam vinter på flertalet av våra marknader.

Fastighetsvärdet uppgick till 10,4 miljarder kronor. Att våra fastigheter
värderas i snitt till cirka 8 000 kronor per kvadratmeter är positivt då
det skapar ett utrymme för oss att investera i anpassningar för våra
hyresgäster. Detta är i linje med vår strategi att fortsatt kunna erbjuda
anpassade lokaler till konkurrenskraftiga hyresnivåer.

Tillväxten i fastighetsvärdet uppgick till närmare två miljarder
från jämförande kvartal. Som ett led i vår ambition att optimera
och renodla vårt fastighetsbestånd har vi under kvartalet avträtt 13
fastigheter främst i Värmland. Försäljningarna skall ses som en
naturlig följd av de större förvärv vi genomförde under 2018 och syftar
till att koncentrera portföljen till geografier där vi har en lokal
organisation. De sålda fastigheterna har renderat en god avkastning och
haft en positiv påverkan på bolagets resultat men avyttrats då de inte
passat in i NP3s strategi. Samtliga försäljningar har skett till nivåer
över våra förvärvsvärden. Ovanstående har resulterat i en ringa minskning
av fastighetsvärdet jämfört med utgången av 2018. I takt med att vårt
fastighetsbestånd växer blir det en naturlig del att renodla vår
fastighetsportfölj av såväl nyligen förvärvat som befintligt bestånd.

Som ovan nämnts ökade vårt förvaltningsresultat med 50 procent från 69 till
103 miljoner kronor för kvartalet. Förvaltningsresultatet växer i en högre
takt än driftöverskottet som uppgick till 159 miljoner kronor, en ökning
med 37 procent. Våra centrala administrationskostnader blir relativt sett
lägre med ett större fastighetsbestånd vilket tillsammans med tillväxten i
fastighetsbeståndet skall ge ökad lönsamhet. Värt att beakta är att
tillväxten i både hyresintäkter och resultat inte har skett på bekostnad av
en högre risk i vår finansiering. Belåningsgraden uppgick till 60,9 procent
(60,1) och skuldkvoten till 9,7 gånger (9,9) vid periodens slut.

Värdeförändringen uppgick till 36 miljoner kronor, vilket är
främst beroende på färdigställda projekt och förvärvade
fastigheter. Nettouthyrningen uppgick till sju miljoner vilket fortsatt
indikerar en positiv hyresmarknad vilket sammanfaller med min egen
bild. Även om vakansvärdet ökade något på grund av förvärv ser vi
en marknad som är stark och det bör även visa sig i ett
sjunkande vakansvärde under året. Alla våra huvudmarknader visar god
utveckling och med en ytterligare stärkt organisation i affärsledet har vi
förhoppningar om en positiv utveckling.

Förvaltningsresultatet i intjäningsförmågan har med det
växande fastighetsbeståndet och investeringar i befintliga fastigheter
ökat med 22 procent sedan samma period i fjol. Intjäningsförmågan visar ett
förvaltningsresultat om 487 miljoner vilket efter preferensaktieutdelning
innebär ett förvaltningsresultat per aktie om 8,16 kronor före skatt. NP3
har som mål att förvaltningsresultatet skall öka med 12 procent per år per
stamaktie vilket vi fortsatt står fast vid.

Trots ett något minskat fastighetsbestånd under första kvartalet känner jag
mig trygg i en fortsatt tillväxt under 2019. Utöver att vi kontinuerligt
utvärderar både mindre och större potentiella förvärv har vi pågående
nybyggnadsprojekt och investeringar i vårt befintliga fastighetsbestånd som
uppgick till 112 miljoner kronor. Därtill tillkommer ytterligare 55
miljoner kronor i ett nybyggnationsprojekt som tillkommit efter periodens
utgång. NP3 är väl positionerade och rustade för en fortsatt tillväxt i
fastighetsvärde men först och främst i förvaltningsresultat och kassaflöde.

För mer information, vänligen kontakta:
Andreas Nelvig, Verkställande direktör
E-mail: andreas@np3fastigheter.se
Telefon: +46 70 31 31 798

Denna information är sådan information som NP3 Fastigheter AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 2 maj 2019 klockan 08:00.

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella
förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i främst norra Sverige.
Den 31 mars 2019 uppgick fastighetsbeståndet till 1 290 000 kvm
uthyrningsbar area fördelat på 338 fastigheter inom segmenten handel,
industri/logistik, kontor och specialfastigheter. Fastighetsbeståndet är
indelat i sex marknadsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå
och Luleå. Fastighetsvärdet per den 31 mars 2019 uppgick till 10,4
miljarder kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. NP3
grundades 2010 och har sitt säte i Sundsvall. Läs mer på
www.np3fastigheter.se.

Bilaga

* Delårsrapport_Q1_2019

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.