Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-08

NPinvestor.com A/S: Offentliggørelse af delårsrapport 2019

Selskabsmeddelelse 35/2019

8. august 2019

CVR nr. 26518199

Offentliggørelse af NPinvestor.com A/S? delårsrapport 2019

(alle beløb i DKK)
Det finansielle resultat i denne meddelelse relaterer til NPinvestor.com
A/S som udgør alle NPinvestor.com A/S koncernens aktiviteter. Den fulde
delårsrapport 2019 er tilgængelig den 8. august 2019 på følgende link og
vedlægges endvidere nærværende selskabsmeddelelse.
https://npinvestor.com/sites/npinvestor.com/files/download/NPinvestorcom...

Selskabets delårsrapport 2019 er godkendt af bestyrelsen dags dato.

Udvikling økonomiske forhold og aktiviteter for halvårsregnskabet 2019

Resultat for koncernen før skat for 1. halvår 2019 blev -4.614 t.kr. mod
-2.677 t.kr. i 1. halvår 2018. Indtægter for 1. halvår 2019 blev 482 t.kr.
mod 491 t.kr. i 1. halvår 2018. Koncernens balance pr. 30 juni 2019 udviser
en balancesum på 7.125 t.kr. og en egenkapital på 6.229 t.kr.

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

           
      2019   2018
Hovedtal, t.kr.          
Netto rente- og gebyrindtægter     158   -1
Andre driftsindtægter     324   492
Udgifter til personale og administration     -4.931   -3.016
Af- og nedskrivninger     -164   -150
Resultat før skat     -4.614   -2.677
Skat     0   0
Årets resultat     -4.614   -2.677
           
Antal medarbejdere     5   6
           
Egenkapital i alt     6.229   14.693
Aktiver i alt     7.125   15.414
           
Nøgletal          
Regnskabsrelaterede          
Overskudsgrad     -959,25   -545,21
Likviditetsgrad     715,74   1.993,62
Soliditetsgrad     87,42   95,32
Egenkapitalforrentning før skat     -54,05   -36,23
Egenkapitalforrentning efter skat     -54,05   -36,23
           
Aktierelaterede          
Indre værdi pr. aktie ultimo     0,99   2,34
Resultat før skat pr. aktie ultimo     -0,73   -0,43
Resultat efter skat pr. aktie ultimo     -0,73   -0,43
Indre værdi pr. aktie gennemsnit     0,99   2,38
Resultat før skat pr. aktie gennemsnit     -0,73   -0,43
Resultat efter skat pr. aktie gennemsnit     -0,73   -0,43
Gennemsnitlige antal aktier i stk.     6.288.145   6.178.488
Antal aktier i stk. ultimo     6.288.145   6.288.145

Hovedaktivitet
Koncernens væsentligste aktivitet er under opbygning og består i at operere
som fondsmæglervirksomhed reguleret af det danske finanstilsyn, hvor kunder
kan investere i forskellige investeringsstrategier, finansielle
instrumenter og produkter via selskabets tradingplatform Straticator med
særligt fokus på investeringsfunktionen Copy Trading.

Usikkerhed ved indregning og måling
Der er ingen væsentlige usikkerheder ved indregning eller måling.

Usædvanlige forhold
Selskabet er under opbygning og derfor er driften endnu ikke fuldt
normaliseret.

Udvikling i økonomiske forhold og aktiviteter
Koncernens resultatopgørelse for perioden 1. januar 2019 til 30. juni 2019
udviser et resultat på -4.614 t.kr., og koncernens balance pr. 30. juni
2019 udviser en balancesum på t.kr. 7.125, og en egenkapital på 6.229 t.kr.
Selskabskapitalen omfatter pr. 30. juni 2019 i alt 6.288.145 stk. aktier på
hver nominelt DKK. 0,10.

Selskabet har i 2019 haft et stigende indskud af penge som kunder indsætter
hos Selskabet, for at kunne benytte de Copy Trading investeringsstrategier
som handelsplatformen Straticator giver adgang til. Med Copy Trading kan
investorer automatisk kopiere og derved få samme handler som udføres i de
forskellige investeringsstrategier, med henblik på at pleje deres egen
formue og portefølje.

Selskabet har endnu et svagt fundament, og det uklart i hvilket omfang det
fremadrettede tempo i væksten vil ske, og hvilken betydning effekten fra
aktiviteter og investeringer, som foretages for at udvikle forretningen,
har. Selskabet arbejder på at lancere flere nye investeringsstrategier,
udrulle kommercielle aktiviteter og indgå samarbejdsaftaler, som kan
bidrage til at tiltrække nye kunder samt udbrede kendskabet til Selskabet
og anvendelse af handelsplatformen Straticator og Copy Trading funktionen.

Selskabet har i 1. halvår 2019 udført forskellige kommercielle initiativer,
herunder i første del gennemført marketingaktiviteter på det danske marked
via sociale media og i løbet af 2. kvartal gennemført tiltag på andre
digitale netværk og kanaler samt på specifikke finansielle media, foruden
orientering med nyheder til Selskabets egne aktionærer. Selskabet har bl.a.
produceret materialer og video til styrke marketing- og kundeservices.

Selskabet har, med henblik på den fremadrettede udvikling, sprogversioneret
Selskabets website www.npinvestor.com

til svensk og engelsk. Selskabet har etableret dialog med potentielle
kommercielle samarbejdspartnere med henblik på større distribution og
kontakt til markedet med det formål at kunne styrke salget. Der er foregået
forhandlinger med mulige samarbejdspartnere om anvendelse af Selskabets
tradingplatform Straticator, Copy Trading funktionen og øvrige
forretningsmæssige faciliteter som reguleret finansiel virksomhed.

Selskabet har i perioden haft fokus på optimering af forretningsgange og
etablering af interne systemer til bl.a. offentlig og international
rapportering og styrke de operationelle opgaver.

Selskabets Copy Trader Masters har i perioden haft svære investeringsvilkår
pga. uro på de finansielle markeder med svingende resultater til følge.
Selskabet forventer at kunne introducere nye Copy Trader Masters i 2.
halvår.

Selskabets egen teknologi og tradingplatform Straticator er i perioden
lanceret i ny og forbedret version, som gør det nemmere og hurtigere at
hente og benytte tradingplatformen, ligesom der er lanceret en dansk
version foruden den engelske. Selskabet har skiftet hostingleverandør for
drift og vedligehold af handelsplatformen.

På investor relation området har Selskabet indgået samarbejde med
Nordicrise.com, hvor Selskabet sammen med andre selskaber på First North
arbejder på udbredelse og kendskab til Selskabets aktie og virksomhed over
for investormiljøet.

Begivenheder efter statusdagen
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som
forrykker vurderingen af delårsrapporten.

Selskabet vedtog på ekstraordinær generalforsamling den 26. juni 2019
gennemførsel af fortegningsemission for eksisterende aktionærer med henblik
på en kapitalforhøjelse. Tegningsperioden og kapitalforhøjelsen blev
gennemført i juli 2019. Resultatet af fortegningsemissionen blev et
bruttoprovenu på 7,55 mio. kr. før omkostninger.

Forventet udvikling og andre udsagn om fremtiden
Forudsætningerne for at Selskabet når sine langsigtede mål, om at skabe
vækst og udvikling, kræves en stigende tilgang af nye og succesfulde Copy
Trader Masters, med udbud af flere strategier og produkter, som
introduceres via tradingplatformen Straticator. Ligeledes kræves, at der
tiltrækkes flere nye kunder, med en øget deponering af investerede
kundemidler og stigende tradingvolumen.

Selskabet vil arbejde på, at opnå en ledende position inden for Copy
Trading til formuepleje og investering, på det danske og Nordiske markeder
ved at imødekomme krav og ønsker fra private og professionelle investorer
ved bl.a. at udvikle og udbyde investeringsprodukter og handelsfaciliteter
herunder synliggøre fordele og perspektiver af Copy trading. 

Fremadrettede aktiviteter har til formål at udvikle og kommercialisere
forretningen ved bl.a. at:

* Indgå aftale med flere Copy Trader Master?s og lancering af flere
strategier og produkter
* Tiltrække flere kunder som investerer og benytter handelsplatformen
Straticator og Copy Trading
* Etablere samarbejde med eksterne kommercielle partnere og netværk
hvor der findes potentielle kunder
* Videreudvikle handelsplatformen
* Øge synligheden og kendskabet til NPinvestor, tradingplatformen
Straticator, produkter og handelsfaciliteter i markedet via marketing
og PR-aktiviteter
* Fortsætte lokale kommercielle aktiviteter og etablere en
international indsats rettet mod det svenske og Nordiske marked

Filialer i udlandet
Koncernen har ikke filialer i udlandet.

Vidensressourcer og lønpolitik
Selskabets succes er bl.a. baseret på medarbejdernes vidensressourcer
indenfor investering, compliance og en række andre områder.

Selskabets virksomhed stiller høje krav til medarbejdernes viden,
kompetencer og erfaring. Selskabets målsætning i forbindelse med
ansættelser er derfor at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere med
ekspertise indenfor relevante fagområder, herunder den finansielle sektor
og andre relevante sektorer. Dette afspejler sig i selskabets lønpolitik,
der kan rekvireres ved henvendelse til selskabet.

Dette gør, at koncernen og selskabet altid vil have et højt niveau af
vidensressourcer på området. Endvidere orienterer medarbejdere og ledelse
sig fagligt via de nødvendige kanaler og hos samarbejdspartnere m.v. for at
til stadighed at opretholde et højt vidensniveau. Der arbejdes løbende med
at vedligeholde og opkvalificere medarbejdernes vidensressourcer.

Bestyrelsen og direktionens direkte og indirekte aktiebesiddelser i
Selskabet pr. 31. december 2018:

Erik Damgaard, bestyrelsesmedlem, 1.500.000 aktier.

Jan F. Andersen, Adm. direktør, 1.067.500 aktier.

Finanskalender
Årsregnskabsmeddelelse: 6. februar 2020
Selskabets vedtægter kan findes på selskabets hjemmeside
https://npinvestor.com/vedtaegter

Om NPinvestor.com A/S
NPinvestor.com A/S er en dansk fintech virksomhed indenfor
investeringsmarkedet. Vi tilbyder nye og bedre muligheder for, at private
og professionelle investorer kan investere og pleje deres formue. Målet er
at gøre vores kunder til succesfulde in...

Författare Hugin Nyheter