Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-03-18

Nurminen Logistics: Nurminen Logisticsin tilintarkastuskertomus 2015

Nurminen Logistics Oyj Pörssitiedote 18.3.2016 klo 13.30

Nurminen Logistics Oyj:n yhtiökokoukselle

Olemme tilintarkastaneet Nurminen Logistics Oyj:n kirjanpidon,
tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta
1.1.-31.12.2015. Tilinpäätös sisältää konsernin taseen,
tuloslaskelman, laajan tuloslaskelman, laskelman oman pääoman
muutoksista, rahavirtalaskelman ja liitetiedot sekä emoyhtiön taseen,
tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot.

Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja
toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että konsernitilinpäätös
antaa oikeat ja riittävät tiedot EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen
kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti ja että
tilinpäätös ja toimintakertomus antavat oikeat ja riittävät tiedot
Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen
laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa
kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä
ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja
varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

Tilintarkastajan velvollisuudet

Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen
perusteella lausunto tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja
toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme
ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen
Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä
tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme
tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko
tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista
virheellisyyttä, ja siitä, ovatko emoyhtiön hallituksen jäsenet tai
toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta
saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan taikka,
rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä.

Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin
hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä
luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden
valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu
väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden
riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja
ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä
oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja
toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi
sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden
asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä
tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan
tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen
tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan
johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä
tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan
arvioiminen.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi
tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa
tilintarkastusevidenssiä.

Lausunto konsernitilinpäätöksestä

Lausuntonamme esitämme, että konsernitilinpäätös antaa EU:ssa käyttöön
hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS)
mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin taloudellisesta
asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista.

Lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat
Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen
laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot
konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta
asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat
ristiriidattomia.

Tietyn seikan painottamista koskeva lisätieto

Haluamme kiinnittää huomiota toimintakertomuksen "Rahoitus ja
taserakenne" sekä tilinpäätöksen liitetietojen "24. rahoitusriskien
hallinta" -kappaleisiin, joissa todetaan yhtiön allekirjoittaneen
17.2.2016 kauppakirjan katettujen vaunujen myynnistä. Kaupalla on
olennainen merkitys yhtiön kykyyn selviytyä rahoitusvelvotteistaan.
Kuten toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksen "Tilinpäätöksen
jälkeiset tapahtumat" -kappaleessa on esitetty, järjestely on
tilinpäätöksen allekirjoittamishetkellä kesken ja järjestelyn
toteutumiseen sekä toteutumisajankohtaan saattaa siten liittyä
epävarmuutta. Lausuntoamme ei ole mukautettu tämän seikan osalta.

Helsingissä, 17. maaliskuuta 2016
KPMG OY AB

Ari Eskelinen
KHT

Nurminen Logistics Oyj

Marko Tuunainen
President and CEO

Lisätietoja: Marko Tuunainen, toimitusjohtaja, p. 010 545 7011.

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.nurminenlogistics.com

Nurminen Logistics on vuonna 1886 perustettu logistiikkapalveluita
tarjoava pörssiyhtiö. Yhtiö tuottaa asiakkailleen laadukkaita
huolinta- ja tavarankäsittelypalveluita sekä rautatiekuljetuksia ja
niihin liittyviä projektikuljetuspalveluita. Nurminen Logisticsin
päämarkkinat ovat Suomessa sekä Venäjällä ja sen lähialueilla.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/fi/nurminen-logistics/r/nurminen-logisticsin-tili...
http://mb.cision.com/Main/11061/9937380/490628.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.