Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-17

Nyfosa AB: Nyfosa genomför riktad nyemission av 6,46 miljoner aktier och tillförs 601 miljoner kronor

Pressmeddelande EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER
TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ,
SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER USA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR
DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED
GÄLLANDE REGLER.

Styrelsen i Nyfosa AB ("Nyfosa" eller "Bolaget") har, med stöd av
bemyndigandet från årsstämman den 9 maj 2019, beslutat om en riktad
nyemission av 6 462 824 aktier till ett pris om 93 kronor per aktie
("Nyemissionen"). Priset har fastställts genom ett accelererat book
building-förfarande och motsvarar en rabatt om cirka 3 procent mot
stängningskursen på Nasdaq Stockholm den 17 februari 2020. Genom
Nyemissionen tillförs Nyfosa cirka 601 miljoner kronor före
emissionskostnader.

Nyemissionen riktades till utvalda svenska och internationella
institutionella investerare, däribland Bell Rock Capital Management,
Carnegie Fonder, Handelsbanken Fonder, Länsförsäkringar
Fastighetsfond, Odin Fonder och Swedbank Robur. Likviden från
Nyemissionen avses användas för att upprätthålla Bolagets stabila
kapitalstruktur och skapa finansiell beredskap för nya
affärsmöjligheter. Syftet med att avvika från aktieägarnas
företrädesrätt var att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids-
och kostnadseffektivt sätt, som möjliggör för Bolaget att fortsätta
agera med högt affärstempo i linje med strategin som ett
tillväxtorienterat, transaktionsintensivt och opportunistiskt
fastighetsbolag.

Nyemissionen innebär att antalet aktier i Nyfosa ökar med 6 462 824,
från 167 728 249 till 174 191 073. Aktiekapitalet ökar med 3 231 412
kronor, från 83 864 124,50 kronor till 87 095 536,50 kronor.
Nyemissionen medför en utspädning om cirka 3,7 procent baserat på det
totala antalet aktier i Nyfosa efter Nyemissionen.

I samband med Nyemissionen har Bolaget anlitat ABG Sundal Collier som
sole bookrunner och Advokatfirman Cederquist som legal rådgivare.

För mer information, vänligen kontakta:
Jens Engwall, VD, jens.engwall@nyfosa.se, mobil 070-690 65 50
Johan Ejerhed, finanschef, johan.ejerhed@nyfosa.se, mobil 070-393 98
87

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation
och är sådan information som Nyfosa AB är skyldig att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den
17 februari 2020, kl. 23.10 CET.

Om Nyfosa
Nyfosa är ett transaktionsintensivt och opportunistiskt
fastighetsbolag. Bolagets affärsidé bygger på ett aktivt deltagande
på den svenska transaktionsmarknaden kombinerat med en
investeringsstrategi som följer fastighetsmarknadens förändringar.
Målet är att utveckla och förädla ett växande fastighetsbestånd med
uthållig och hög avkastning. För närvarande fokuserar Nyfosa främst
på kommersiella fastigheter i Sverige. Per den 31 december 2019 ägde
Nyfosa fastigheter med ett totalt fastighetsvärde om cirka 19,6
MDSEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november
2018. Läs mer på www.nyfosa.se.

Viktig information
Utgivning, offentliggörande eller distribution av detta
pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för
restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta
pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera
sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande
utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller
teckna, några värdepapper i Nyfosa i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva
värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i
USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities
Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan
registrering. Kopior av detta pressmeddelande får inte göras i och
får inte distribueras eller skickas till USA, Australien, Hongkong,
Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller
någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande
skulle vara i strid med gällande regler.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt. Nyfosa har inte
auktoriserat något erbjudande till allmänheten av aktier eller
rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits
fram eller kommer att tas fram i samband med den riktade
nyemissionen.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/nyfosa-ab/r/nyfosa-genomfor-riktad-nyemission...
https://mb.cision.com/Main/17648/3037663/1195688.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.