Du är här

2018-08-24

Oasmia Pharmaceutical AB: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I OASMIA PHARMACEUTICAL AB

AKTIEÄGARNA I OASMIA PHARMACEUTICAL AB KALLAS HÄRMED TILL ÅRSSTÄMMA
TISDAGEN DEN 25 SEPTEMBER 2018 KL. 14:00, I BOLAGETS LOKALER, VALLONGATAN
1, 752 28 UPPSALA. INREGISTRERING PÅBÖRJAS KL. 13:30.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 19 september 2018, dels
anmäla sitt deltagande till bolaget senast torsdagen den 20 september 2018
under adress Oasmia Pharmaceutical AB, Vallongatan 1, 752 28 Uppsala, per
fax: 018-51 08 73 eller via e-post: info@oasmia.com, varvid antalet
biträden ska anges.

Om deltagande ska ske med stöd av fullmakt är vi tacksamma om sådan ges in
redan i samband med anmälan. Fullmaktsformulär tillhandahålls aktieägare på
begäran och finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats,
www.oasmia.com. Den som företräder juridisk person ombeds visa upp kopia av
registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande
behörig firmatecknare.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att
delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget
namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken onsdagen den 19 september 2018. Sådan registrering kan vara
tillfällig.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera
protokollet
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Verkställande direktörens anförande
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om
1.
1. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
2. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen
3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
1. Beslut om antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och
revisorer
2. Beslut om arvode och annan ersättning till styrelseledamöter
3. Beslut om arvode till revisor
4. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och, i förekommande
fall, styrelsesuppleanter
5. Val av revisor
6. Beslut om valberedning
7. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
8. Beslut om emissionsbemyndigande
9. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Punkt 1: Valberedningen består inför årsstämman 2018 av Bo Cederstrand
(utsedd av Alceco International S.A.), Per Arwidsson (utsedd av Arwidsro
Investment AB) och Julian Aleksov (styrelseordförande i Oasmia
Pharmaceutical AB). Valberedningen, som representerar cirka 28 procent av
aktierna och rösterna i bolaget, föreslår att advokat Mattias Anjou väljs
till ordförande vid stämman.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att ingen utdelning ska
ske samt att överkursfonden 1 232 603 020 kronor, balanserat resultat -808
607 126 kronor samt årets resultat -118 963 649 kronor, totalt 305 032 245
kronor, ska överföras i ny räkning.

Beslut om antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer,
beslut om arvode och annan ersättning till styrelseledamöter och val av
styrelseledamöter, styrelseordförande och, i förekommande fall,
styrelsesuppleanter (punkterna 9, 10 och 12)

Punkt 9: Valberedningen föreslår att styrelsen oförändrat ska bestå av fem
styrelseledamöter utan suppleanter och att bolaget ska välja en revisor.

Punkt 10: Valberedningen föreslår att till styrelseledamot oförändrat ska
utgå arvode med 150 000 kronor per år med undantag för styrelseordföranden
som oförändrat ska erhålla 300 000 kronor per år. Styrelseledamot som
uppbär annan lön eller annan ersättning från bolaget ska emellertid inte
erhålla styrelsearvode.

Punkt 12: Valberedningen föreslår omval av Julian Aleksov, Lars Bergkvist,
Bo Cederstrand, Alexander Kotsinas och Per Langö. Valberedningen föreslår
vidare att Julian Aleksov omväljs till styrelsens ordförande.

Beslut om arvode till revisor och val av revisor (punkterna 11 och 13)

Punkt 11: Valberedningen föreslår att till revisor ska utgå arvode enligt
löpande räkning.

Punkt 13: Enligt aktiebolagslagen 9 kap. 21 a § får uppdraget som revisor
för ett bolag på reglerad marknad gälla högst tio år i följd. Mot bakgrund
av att Ernst & Young Aktiebolag har varit bolagets revisor i tio år
föreslår valberedningen att till revisor nyväljs det registrerade
revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB (”PWC”) för tiden till slutet av
nästa årsstämma. PWC har låtit meddela att, för det fall valberedningens
förslag till revisor blir stämmans val, auktoriserade revisorn Johan
Engstam kommer att utses som huvudansvarig för revisionen.

Beslut om valberedning (punkt 14)

Valberedningen föreslår att stämman beslutar om valberedning enligt i
huvudsak följande.

En valberedning ska utses som ska verka för tiden intill dess en ny
valberedning utsetts för beredande och framläggande av förslag för
aktieägarna på årsstämman 2019 avseende:

* ordförande för stämman,
* antal styrelseledamöter,
* val av styrelseledamöter och styrelseordförande,
* arvode till styrelseledamöter,
* val av revisor,
* ersättning till revisor,
* andra frågor som eventuellt kan ankomma på en valberedning enligt
svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningen ska bestå av tre ledamöter, vilka ska utses enligt följande.

Styrelsens ordförande ska före utgången av räkenskapsårets tredje kvartal
kontakta de två största aktieägarna i bolaget, vilka sedan äger utse en
ledamot var till valberedningen. Om någon av de största aktieägarna avstår
från att utse en ledamot ska styrelsens ordförande uppmana den ägare som
kommer närmast därnäst i storlek att utse en ledamot. Analysen av ägandet
ska baseras på Euroclear Sweden AB:s förteckning över registrerade
aktieägare den 31 december och på eventuella andra omständigheter som är
kända för styrelsens ordförande.

För den händelse en ledamot avgår från valberedningen innan valberedningens
uppdrag är avslutat ska den aktieägare som utsåg den avgående ledamoten
utse en efterträdare.

Om någon betydande förändring i ägarstrukturen skulle inträffat efter det
att valberedningen konstituerats ska styrelses ordförande föra en dialog
med de större ägarna om eventuell förändring i valberedningens
sammansättning.

En av valberedningens ledamöter ska vara styrelsens ordförande. Till
valberedningens ordförande utses den ledamot som representerar den
röstmässigt största aktieägaren om inte ledamöterna enas om annat.

Information om valberedningens sammansättning ska lämnas på bolagets
webbplats i god tid, dock senast sex månader före årsstämman, varvid ska
lämnas uppgift om hur aktieägare kan komma i kontakt med samt lämna förslag
till valberedningen.

Ingen ersättning utgår till valberedningens ledamöter. Valberedningen har
dock rätt att belasta bolaget med skäliga kostnader för uppdragets
utförande.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt
15)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare enligt i huvudsak följande.

Följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare avses
gälla från årsstämman 2018 fram till årsstämman 2019. Med ledande
befattningshavare avses verkställande direktör och övriga ledningspersoner
i Oasmia, samt styrelseledamöter i den omfattning de erhåller ersättning
utanför styrelseuppdraget.

Lön och övriga förmåner
Ersättning till ledande befattningshavare ska utgöras av fast lön,
pensionsavsättning och sjukförsäkring.

Uppsägningstid och avgångsvederlag
Vid uppsägning från bolaget sida ska uppsägningstiden för VD vara högst 12
månader. Vid uppsägning från VD:s sida ska uppsägningstiden vara högst tre
månader. För övriga ledande befattningshavare ska uppsägningstiden normalt
vara sex månader om uppsägningen sker på initiativ av bolaget, och tre
månader om uppsägningen sker på initiativ av befattningshavaren. Inga
särskilda avgångsvederlag ska utgå.

Incitamentsprogram
Beslut om eventuella aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram
riktade till ledande befattningshavare ska fattas av bolagsstämman.

Policy
De närmare principerna för lönesättning avseende VD och övriga ledande
befattningshavare ska återfinnas i en av styrelsen fastlagd policy.

Avvikelse i enskilt fall
Styrelsen ska ha rätt att frångå dessa riktlinjer om det i enskilt fall
föreligger särskilda skäl. Om sådan avvikelse sker ska information om
detta, och skälet till avvikelsen redovisas vid närmast följande årsstämma.

Beslut om emissionsbemyndigande (punkt 16)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om emissionsbemyndigande
enligt i huvudsak följande.

Bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen,
under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier,
teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om
emission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Emissionsbeslut ska kunna förenas med bestämmelse om apport, kvittning
och/eller med villkor enligt 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5
aktiebolagslagen. De nya aktierna, teckningsoptionerna och konvertiblerna
ska vid avvikelse från företrädesrätten emitteras till ett belopp som
ansluter till aktiekursen (eller, i fråga om teckningsoptioner och
konvertibler, med aktiekursen som utgångspunkt för en marknadsmässig
värdering) vid tiden för genomförandet av emissionen, med avdrag för
eventuell marknadsmässig rabatt som styrelsen bedömer erforderlig. Övriga
villkor beslutas av styrelsen, vilka dock ska vara marknadsmässiga.
Maximalt 62 miljoner aktier ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet
(innefattandes också de aktier som kan tillkomma efter utnyttjande eller
konvertering av teckningsoptioner respektive konvertibler utgivna med stöd
av bemyndigandet).

RÄTT TILL UPPLYSNING

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär
det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget,
vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen, och förhållanden som kan inverka
på bedömningen av b...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.