Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-22

OASMIA PHARMACEUTICAL AB: Kommuniké från extra bolagsstämma 2016

Oasmia Pharmaceutical AB
Kommuniké från extra bolagsstämma

Kommuniké från extra bolagsstämma 2016

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) organisationsnummer 556332-6676 höll under
måndagen den 21 november 2016 en extra bolagsstämma, varvid följande
huvudsakliga beslut fattades. För mer detaljerad information om innehållet i
besluten hänvisas till kallelsen och de fullständiga förslagen till den extra
bolagsstämman som finns tillgängliga på Oasmias hemsida, www.oasmia.se.

Uppsala, 2016-11-22 08:15 CET (GLOBE NEWSWIRE) --

Val av styrelse och styrelseordförande
Bolagsstämman beslutade, i enlighet med förslag på stämman från Alceco
International S.A., att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter och inga
suppleanter.

Sedan det konstaterats att Horst Domdey och Hans Sundin ställt sina
styrelseplatser till förfogande beslutades av bolagsstämman att styrelsen ska
bestå av fem personer, samt nyval, av Anders Lönner till styrelseordförande.
Julian Aleksov valdes till vice arbetande styrelseordförande.

Arvode till styrelseordförande
Bolagsstämman beslutade att arvode till styrelseordföranden ska utgå med 300
000 kr.

Emission av teckningsoptioner
Bolagsstämman beslutade i enlighet med två förslag, ett från styrelsen och ett
från Alceco International S.A., om optionsprogram för vissa ledningspersoner
och styrelseledamöter i bolaget. Optionsprogrammen innebär att bolaget
emitterar teckningsoptioner till ett helägt dotterbolag som är skyldigt att
vidareöverlåta dem till deltagarna i programmet.

Beslutet i enlighet med styrelsens förslag innebär att högst 3 000 000
teckningsoptioner kan emitteras till dotterbolaget. Vid fullt utnyttjande av
teckningsoptionerna kan aktiekapitalet ökas med 300 000 kronor.

Dotterbolagets teckning av teckningsoptionerna ska ske inom tre veckor från
dagen för emissionsbeslutet. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

Rätt att förvärva teckningsoptioner från dotterbolaget tillkommer medarbetare i
bolagets ledningsgrupp, exklusive arbetande vice styrelseordförande, med rätt
för var och en förvärva högst 750 000 teckningsoptioner.

Anmälan om förvärv ska äga rum under perioden från och med den 22 november 2016
till och med den 24 november 2016. Styrelsen har rätt att förlänga tiden för
anmälan om förvärv.

Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie i bolaget och
nyteckning kan ske under perioden från och med den 24 november 2018 till och
med den 24 januari 2019.

Teckningskursen per aktie ska motsvara 150 procent av den volymvägda
genomsnittskursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista för aktie i
bolaget under perioden från och med den 3 oktober 2016 till och med den 21
oktober 2016.

Vid full nyteckning av aktier med stöd av samtliga teckningsoptioner i
programmet riktat till ledningsgruppen kan 3 000 000 nya aktier ges ut, vilket
motsvarar en utspädning om cirka 2,5 % av det totala antalet aktier och röster,
dock med förbehåll för eventuell omräkning enligt optionsvillkoren.

Beslutet i enlighet med Alceco International S.A:s förslag innebär att högst 6
000 000 teckningsoptioner kan emitteras till dotterbolaget. Vid fullt
utnyttjande av teckningsoptionerna kan aktiekapitalet ökas med 600 000 kronor.

Teckning av teckningsoptionerna ska ske inom tre veckor från dagen för
emissionsbeslutet. Teckningsoptionerna emitteras till dotterbolaget
vederlagsfritt.

Rätt att förvärva teckningsoptioner från dotterbolaget tillkommer vissa
styrelseledamöter. Den tillträdande styrelseordföranden har rätt att förvärva
4 000 000 teckningsoptioner och övriga styrelseledamöter i bolaget som är
oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare (varmed avses ägare som
kontrollerar mer än tio procent av det totala antalet aktier eller röster i
bolaget) har rätt att förvärva 500 000 teckningsoptioner.

Villkoren för anmälan om förvärv av teckningsoptionerna, rätten och tiden för
nyteckning av aktie samt teckningskurs motsvarar de villkor som gäller för
programmet riktat till medarbetarna i ledningsgruppen.

Vid full nyteckning av aktier med stöd av samtliga teckningsoptioner i
programmet riktat till styrelseledamöter kan 6 000 000 nya aktier ges ut,
vilket motsvarar en utspädning om cirka 4,8 % av det totala antalet aktier och
röster, dock med förbehåll för eventuell omräkning enligt options-villkoren.

Bolagets vinst per aktie påverkas inte av emissionerna av teckningsoptionerna
då nuvärdet av teckningsoptionernas lösenpris överstiger aktuellt marknadsvärde
för aktien vid tidpunkten för emissionerna. Tecknarna kommer att förvärva
teckningsoptionerna till marknadsvärde vilket innebär att optionerna inte
kommer medföra några personalkostnader för bolaget.

Styrelsen har i omedelbar anslutning till bolagsstämman beslutat att förlänga
tiden för anmälan om förvärv till den 5 december 2016 i båda programmen för att
möjliggöra att förvärv kan ske efter utgången av den stängda period som löper
för personer i ledande ställning i bolaget med anledning av bolagets
delårsrapport som avses offentliggöras den 2 december 2016.

Övrig information
För tydlighets skull kan nämnas att någon ny övrig information inte framfördes
på bolagsstämman som ej tidigare var kommunicerad till marknaden.

Information till redaktionen:

Om Oasmia Pharmaceutical AB
(NASDAQ Stockholm: OASM) Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar,
marknadsför och säljer en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär
onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar
innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med
befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil
samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning
inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ i
Stockholm, Frankfurt Stock Exchange och NASDAQ Capital Markets.

Julian Aleksov, Vice arbetande styrelseordförande
Tel: 018 - 50 54 40
E-post: julian.aleksov@oasmia.com

Författare SSE

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.