Du är här

2017-06-02

OASMIA PHARMACEUTICAL AB: Kommuniké från extra bolagsstämma den 2 juni 2017

Oasmia Pharmaceutical AB
Insiderinformation

Kommuniké från extra bolagsstämma den 2 juni 2017

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) organisationsnummer 556332-6676 höll under
fredagen den 2 juni 2017 en extra bolagsstämma. Det huvudsakliga innehållet i
fattade beslut sammanfattas nedan. För mer detaljerad information om innehållet
i besluten hänvisas till kallelsen och de fullständiga förslagen till den extra
bolagsstämman som finns tillgängliga på Oasmias hemsida, www.oasmia.se.

Uppsala, 2017-06-02 17:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

Emissionsbemyndigande

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga
styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa
årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller
konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission med eller utan avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning
och i övrigt kunna förenas med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5
aktiebolagslagen. De nya aktierna, teckningsoptionerna och konvertiblerna ska
vid avvikelse från företrädesrätten emitteras till ett belopp som ansluter till
aktiekursen vid tiden för genomförandet av emissionen, med avdrag för eventuell
marknadsmässig rabatt som styrelsen bedömer erforderlig. Övriga villkor
beslutas av styrelsen, vilka dock skall vara marknadsmässiga. Styrelsen ska
inte kunna fatta beslut som innebär att aktiekapitalet ökas med mer än 4 000
000 kronor.

Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från
aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller
eljest med villkor enligt ovan är att Bolaget ska kunna emittera aktier,
teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller
rörelser, ersätta utestående konvertibler samt kunna genomföra riktade
emissioner i syfte att anskaffa rörelsekapital eller bredda ägarkretsen i
Bolaget.

Emission av teckningsoptioner och makulering av emitterade teckningsoptioner

Bolagsstämman beslutade i enlighet med två förslag, ett från styrelsen och ett
från Alceco International S.A., om optionsprogram för vissa ledningspersoner
och styrelseledamöter i bolaget. Optionsprogrammen innebär att bolaget
emitterar teckningsoptioner till ett helägt dotterbolag som är skyldigt att
vidareöverlåta dem till deltagarna i programmet. Förslagen till beslut om
emission av nya teckningsoptioner innefattade även beslut om att samtliga
teckningsoptioner vilka emitterades genom beslut av den extra bolagsstämman i
bolaget den 21 november 2016 och alltjämt innehas av dotterbolaget samtidigt
återkallas för makulering.

Beslutet i enlighet med styrelsens förslag innebär att högst 3 750 000
teckningsoptioner kan emitteras till dotterbolaget. Vid fullt utnyttjande av
teckningsoptionerna kan aktiekapitalet ökas med 375 000 kronor.
Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt till dotterbolaget.

Rätt att förvärva teckningsoptioner från dotterbolaget tillkommer medarbetare i
bolagets ledningsgrupp och andra nyckelpersoner med rätt för var och en att
förvärva högst 750 000 teckningsoptioner.

Anmälan om förvärv ska ske senast den 17 juni 2017.

Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie i bolaget och
nyteckning kan ske under perioden från och med den 16 juni 2019 till och med
den 16 augusti 2019.

Teckningskursen per aktie ska motsvara 175 procent av den volymvägda
genomsnittskursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista för aktie i
bolaget under perioden från och med den 9 juni 2017 till och med den 16 juni
2017.

Vid full nyteckning av aktier med stöd av samtliga teckningsoptioner i
programmet riktat till ledningsgruppen kan 3 750 000 nya aktier ges ut, vilket
motsvarar en utspädning om cirka 3 procent av det totala antalet aktier och
röster, dock med förbehåll för eventuell omräkning enligt optionsvillkoren.

Beslutet i enlighet med Alceco International S.A.:s förslag innebär att högst 3
000 000 teckningsoptioner kan emitteras till dotterbolaget. Vid fullt
utnyttjande av teckningsoptionerna kan aktiekapitalet ökas med 300 000 kronor.

Teckningsoptionerna emitteras till dotterbolaget vederlagsfritt.

Rätt att förvärva teckningsoptioner från dotterbolaget tillkommer vissa
styrelseledamöter med rätt för var och en att förvärva högst 750 000
teckningsoptioner.

Villkoren för anmälan om förvärv av teckningsoptionerna, rätten och tiden för
nyteckning av aktie samt teckningskurs motsvarar de villkor som gäller för
programmet riktat till medarbetarna i ledningsgruppen.

Vid full nyteckning av aktier med stöd av samtliga teckningsoptioner i
programmet riktat till styrelseledamöter kan 3 000 000 nya aktier ges ut,
vilket motsvarar en utspädning om cirka 2,4 % av det totala antalet aktier och
röster, dock med förbehåll för eventuell omräkning enligt options-villkoren.

Bolagets vinst per aktie påverkas inte av emissionerna av teckningsoptionerna
då nuvärdet av teckningsoptionernas lösenpris överstiger aktuellt marknadsvärde
för aktien vid tidpunkten för emissionerna. Tecknarna kommer att förvärva
teckningsoptionerna till marknadsvärde vilket innebär att optionerna inte
kommer medföra några personalkostnader för bolaget.

För mer information, kontakta

Mikael Asp, VD

Tel: 018 - 50 54 40

E-post: mikael.asp@oasmia.com

Information till redaktionen:

Om Oasmia Pharmaceutical AB

(NASDAQ Stockholm: OASM) Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar,
marknadsför och säljer en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär
onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar
innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med
befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil
samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning
inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ i
Stockholm, Frankfurt Stock Exchange och NASDAQ Capital Markets.

Mer information finns på www.nasdaqomxnordic.com www.boerse-frankfurt.de
www.oasmia.se twitter.com/oasmia

Denna information är sådan information som Oasmia Pharmaceutical AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2
juni 2017 kl. 17.30 CET.

Författare Nasdaq Stockholm

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.