Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-19

Oasmia Pharmaceutical AB: Oasmia offentliggör prospekt i samband med företrädesemission om cirka 399 MSEK samt uppdaterad...

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER
INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG,
JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN
JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE
SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE
REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

Styrelsen i Oasmia Pharmaceutical AB (?Oasmia? eller ?Bolaget?) meddelande
den 11 november 2019 om genomförandet av en nyemission av aktier med
företrädesrätt för Oasmias befintliga aktieägare om cirka 399 MSEK
("Företrädesemissionen"). Bolaget har med anledning av Företrädesemissionen
upprättat ett prospekt som idag godkänts och registrerats av
Finansinspektionen.

Offentliggörande av prospekt
För fullständig information om Företrädesemissionen hänvisas till det
prospekt som upprättats av Bolaget samt idag godkänts och registrerats av
Finansinspektionen per dagens datum. Prospektet finns tillgängligt på
Oasmias webbplats, www.oasmia.com, samt på ABG Sundal Colliers webbplats,
www.abgsc.com, samt SEB:s webbplats för prospekt,
www.sebgroup.com/prospectuses och kommer inom kort vara tillgängligt på
Finansinspektionens hemsida,
https://fi.se/sv/vara-register/prospektregistret/.

Anmälningssedlar för teckning utan stöd av teckningsrätter finns
tillgängliga på Oasmias webbplats samt på ABG Sundal Colliers och SEB:s
respektive webbplatser.

Uppdaterad information
I prospektet presenteras uppdaterad information i flera avsnitt. De
uppdaterade uppgifterna utgör inte insiderinformation. Exempelvis i
avsnittet ?Kapitalstruktur och annan finansiell information? presenteras,
på grund av regulatoriska krav, Bolagets kapitalstruktur uppdaterad per den
30 september 2019. Avsnittet ?Riskfaktorer? har uppdaterats jämfört med
Oasmias årsredovisning för räkenskapsåret 2018/2019, bland annat som följd
av nya prospektregler. Avsnittet ?Riskfaktorer? och avsnittet ?Legal
information och kompletterande upplysningar? inkluderar också uppdaterad
information om tvister och rättsliga förfaranden, bland annat den
grupptalan som finns mot Oasmia med flera inlämnad till en domstol i New
York, USA.

Rådgivare
ABG Sundal Collier är finansiell rådgivare till Oasmia och Hannes Snellman
är legal rådgivare till Oasmia i samband med Företrädesemissionen. Baker
McKenzie är legal rådgivare till ABG Sundal Collier i samband med
Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Urban Ekelund, IR-chef Oasmia
E-post: IR@oasmia.com
Telefon: 018-50 54 40

Om Oasmia Pharmaceutical AB
Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar och marknadsför en ny
generation av läkemedel inom human- och veterinäronkologi.
Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar
innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse
med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad
biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen
bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är
noterad på Nasdaq Stockholm (OASM) och Frankfurt Stock Exchange (OMAX.GR).

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande
kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och
personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts
eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala
restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda
detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga
regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett
erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper
i Oasmia i någon jurisdiktion, varken från Oasmia eller från någon annan.

Ett investeringsbeslut med anledning av Företrädesemissionen ska göras på
grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget. Sådan
information har inte oberoende kontrollerats av ABG Sundal Collier AB.
Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som
bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En
investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta
pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende
att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri
får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett
undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities
Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA
utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en
transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act.
Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i
USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i
USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras,
publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller
indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan,
Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan
jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av
denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan
åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare
registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt.
Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig
värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning
(EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av
någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt avseende
Företrädesemissionen som beskrivs i detta pressmeddelande har upprättas av
Bolaget och prospektet har granskats och godkännas av Finansinspektionen
samt offentliggjorts på bland annat Oasmias hemsida.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material
avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering
eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast
tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade
investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av
verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av
"professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern");
eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel
49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta
personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande
avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och
kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är
relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta
pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser
Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets
framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter,
förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka
Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser
historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som
"anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan",
"förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav,
eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta
pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras
på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som
reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte
garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa
antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för
risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många
olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de
framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och
andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen
avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller
underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade
uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till
grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta
och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de
framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de
uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller
underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta
pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon
annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela
någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla
händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende
innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag
eller Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter.

Information till distributörer
I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a)
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för
finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9
och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar
MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "
Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt
utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon
"tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID
II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en
produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i)
lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och
investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och
godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för
spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("
Målmarknadsbedömningen"). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer
notera att: priset på Oasmias aktier kan sjunka och investerare kan förlo...

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.