Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-07-22

Obducat: DELÅRSRAPPORT Obducat AB (publ) Januari – Juni 2016

(För fullständig delårsrapport se bifogad fil.)

Andra kvartalet
*

* Periodens omsättning uppgick till 20,2 (8,9) MSEK
* Bruttomarginalen uppgick till 31 (81) %
* Periodens resultat efter skatt uppgick till -6,9 (-0,6) MSEK. Periodens
resultat per aktie uppgick till -0,23 (-0,03) SEK
* Periodens kassaflöde efter investeringsverksamheten uppgick till 1,8 (0,9)
MSEK
* Orderingången uppgick till 7,8 (2,7) MSEK

Januari - Juni
*

* Omsättning första halvåret uppgick till 39,9 (15,1) MSEK
* Bruttomarginalen uppgick till 30 (75) %
* Periodens resultat efter skatt uppgick till -13,6 (-4,1) MSEK. Periodens
resultat per aktie uppgick till -0,49 (-0,18) SEK.
* Periodens kassaflöde efter investeringsverksamheten uppgick till -35,8
(-1,9) MSEK
* Första halvårets orderingång uppgick till 19,1 (6,4) MSEK. Vid utgången av
perioden uppgick orderstocken till 13,0 (5,2) MSEK
* Bolagets målsättning är att uppnå en orderingång om cirka 80-110 MSEK under
2016
* Obducats företrädesemission om 41,1 MSEK fulltecknad

* Dotterbolaget Solar-semi GmbH förvärvades i november 2015 och ingår i
koncernkonsolideringen fr.o.m. fjärde kvartalet 2015 varför
jämförelsesiffrorna för första halvåret föregående år inte inkluderar
dotterbolaget Solar-semi.

Samtliga belopp i efterföljande redovisningar är om annat ej anges uttryckta i
kSEK. Belopp inom parentes anger motsvarande siffra samma period föregående
år.

Försäljning och marknad

* Andra kvartalet

Orderingången för andra kvartalet 2016 uppgick till 7,8 (2,7) MSEK. Solar-semi
har erhållit order från en europeisk kund avseende leverans av ett
Microcluster MC 775 framkallningssystem. Ordervärdet uppgår till cirka 4,4
MSEK.

Obducat är verksamt inom segmentet processutrustning för litografi. Inom
nanoimprintlitografi har orderingången varit lägre än förväntat till följd av
dels ett mindre antal möjliga ordertillfällen inom offentliga institutioner,
dels en avsaknad av aviserade investeringsbeslut hos industriella kunder.
Några större order som förväntades inkomma under rapportperioden avseende
ytbeläggnings- och våtprocessutrustning har dessutom försenats till följd av
att kundernas interna orderläggningsprocesser tagit längre tid än planerat.

Orderstocken uppgick vid rapportperiodens utgång till 13,0 (5,2) MSEK.

* Januari – Juni

Den samlade orderingången för första halvåret uppgick till 19,1 (6,4) MSEK.
Solar-semi erhöll i första kvartalet order från ett företag inom
försvarsindustrin avseende leverans av ett Microcluster MC 205 ytbeläggnings-
och framkallningssystem. Microclustersystemet kommer att användas vid
högvolym-produktion av specialiserade produkter för militär användning.
Ordervärdet uppgår till ca 6 MSEK.

Intäkter och resultat

* Andra kvartalet

Koncernens intäkter under perioden uppgick till 20 162 (8 894). Den lägre
orderingången har medfört lägre intäkter än förväntat under rapportperioden.
Koncernen genererade ett bruttoresultat om 6 331 (7 183) vilket motsvarade 31
(81) % bruttomarginal. Den lägre marginalen förklaras av att en stor del av
omsättningen under perioden avser maskiner för ytbeläggning- och
våtprocessning vilket är mer mogna produkter med lägre marginal jämfört med
maskiner för nanoimprint.

Rörelseresultatet för perioden uppgick till -7 811 (-599), vilket belastats
med avskrivningar uppgående till 2 649 (1 980). Det lägre rörelseresultatet
under perioden är främst hänförligt till den lägre intäktsvolymen. Periodens
resultat efter skatt var -6 905 (-623). Periodens resultat per aktie uppgick
till -0,23 (-0,03) SEK.

* Januari – Juni

Koncernens intäkter uppgick under perioden till 39 913 (15 076) med ett
bruttoresultat om 11 971 (11 284) motsvarande en bruttomarginal på 30 (75) %.

Rörelseresultatet för perioden blev -13 717 (-4 032), i vilket ingår
planenliga avskrivningar med -5 246 (-3 875).

Finansiering och likviditet

* Andra kvartalet

Likvida medel uppgick vid rapportperiodens utgång till 6 923 att jämföra med
894 vid årets början. Kundfordringarna uppgick per den 30 juni till 29 861, i
jämförelse med 9 247 per den 31 december 2015. Ökningen av kundfordringar är
direkt relaterad till ett par stora order med lång kredittid, till bl.a.
Infineon Technologies AG. Kundfordringarna förväntas minska kraftigt under
tredje kvartalet.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till 2 676 (4
150). Förändring av rörelsekapital medförde en minskning av kapitalbindningen
med 7 639 (2 713).

Det totala kassaflödet efter investeringsverksamheten för perioden uppgick
till 1 791 (918). Investeringar under perioden uppgick till 885 (3 232).

* Januari – Juni

Koncernen har räntebärande leasingskulder om 1 426 (0) och konvertibelt
förlagslån på 3 388 (0).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till - 32 810
(4 559). Förändring av rörelse-kapital medförde en ökning av
kapitalbindningen med 23 792 (-4 631). Kundfordringarna uppgår per den 30
juni till 29 861 vilket är en ökning med 20 614 jämfört med den 31 december
2015. Det totala kassaflödet efter investeringsverksamheten för perioden
uppgick till -35 787 (-1 865). Investeringar under perioden har belastat
kassaflödet med 2 977 (6 424).

Företrädesemissionen, som beslutades av extra bolagsstämma den 30 december
2015, har tecknats till 100 procent. Sammantaget tecknades 74,9 procent av
emissionen med stöd av teckningsrätter och 25,1 procent utan stöd av
teckningsrätter. Emissionen innebär att Obducat tillfördes cirka 41,1 MSEK,
före emissionskostnader. Aktiekapitalet ökar därigenom med 5 013 711 SEK från
25 068 565 SEK till 30 082 276 SEK. Antalet A-aktier ökar med 154 691 från
773 466 till 928 157 och antalet B-aktier ökar med 4 859 020 från 24 295 099
till 29 154 119, vilket sammantaget medför att antalet utestående aktier
uppgår till 30 082 276 efter registrering hos Bolagsverket. Aktierna
berättigar till sammanlagt 38 435 689 röster.

Vid periodens utgång uppgick eget kapital i koncernen till 73 276 att jämföra
med 47 046 vid årets början. Soliditeten uppgick per den 30 juni till 65%,
jämfört med 50% vid årets början.

Företagsinteckningar om 0,2 MSEK har lämnats som säkerhet för bankfaciliteter
och 2,2 MSEK har lämnats som säkerhet för åtagande enligt hyreskontrakt.
Företagsinteckningar i eget förvar uppgår till 2,2 MSEK.

Investeringar

* Andra kvartalet

Koncernens investeringar uppgick till 885 (3 232). Investeringarna fördelas på
immateriella anläggningstillgångar med 800 (2 347) och materiella
anläggningstillgångar med 85 (885).

Moderbolagets investeringar under andra kvartalet uppgick till 3 (141). Av
investeringarna avser 3 (141) patentutgifter.

Investeringar i immateriella tillgångar avser balanserade utgifter för
utvecklingsarbeten samt patent, balanserade i enlighet med IAS 38
(International Accounting Standards).

* Januari – Juni

Investeringar har för perioden uppgått till 2 977 (6 424), där merparten avser
investeringar i immateriella tillgångar enligt ovan.

Forskning och utveckling

* Andra kvartalet

Periodens resultat har belastats med totalt 1 880 (2 198) avseende forsknings-
och utvecklingskostnader (exklusive FoU-relaterade avskrivningar).
Investeringar i form av balanserade utvecklingsutgifter för
utvecklings-arbeten samt patent uppgår till 800 (2 347). Utvecklingsarbetet
avser till stor del framtagning av en ny NIL maskin för stora ytor, s.k.
”Large Area”. Samtliga utvecklingskostnader avseende ytbeläggnings- och
våtprocessutrustning har direkt belastat resultatet. En genomgång pågår av
redovisningen för att anpassa och säkerställa att de av koncernen tillämpade
principerna för aktivering av utvecklingsarbete är enhetliga.

Bolaget är involverat i ett flertal externt finansierade utvecklingsprojekt
såsom;

- Projekten PhotoNVoltaics avseende utveckling av solcellsapplikationer

- Projektet MATSENS syftar till utveckling av elektrokemiska sensorer för
tillverkning av nya bioanalytiska system för användning vid kliniska
diagnoser. Detta projekt har med gott resultat avslutats under perioden.

- Projektet ANILP som avser utveckling av en ny produktionsplattform,
baserad på nanoimprintlitografi (NIL), för avancerad nano mönstring över
stora ytor. Produktionsplattformen avses möta behov vid tillverkning av
komponenter såsom organiska LEDs, solceller samt displayer

- Projektet GREENANOFILM är fokuserat på utveckling och applicering av
nano-organiserade filmer med ultrahög upplösning för nästa generations opto-
och bioelektronik

- Projektet MOSAICS som avser utveckling av solpaneler för särskilda
användningsområden som smarta fönster och solceller integrerade i byggnader

* Januari – Juni

Periodens resultat inkluderar totalt 3 556 (4 352) avseende forsknings- och
utvecklingskostnader (exklusive FoU relaterade planenliga avskrivningar).
Investeringar i form av balanserade kostnader för utveckling samt patent har
gjorts med 2 735 (4 756).

Patent

Patentskydd är av stor betydelse för Obducats verksamhet. Patentportföljen har
till uppgift att skapa skydd för rätten till de tekniklösningar bolaget
utvecklar och marknadsför, vilka utgör en viktig del i basen för genererandet
av framtida intäkter. Patentportföljen ger också trygghet för bolagets kunder
att använda Obducats tekniklösningar vid tillverkning av kommersiella
produkter.

Obducats patentportfölj omfattar, vid avlämnandet av rapporten, totalt 203
pågående patentärenden vilka avser 38 uppfinningar. Antalet beviljade patent
uppgår till 159.

Transaktioner med närstående

Moderbolaget tillhandahåller koncerngemensamma funktioner. Moderbolagets
intäkter som avser administrativa tjänster, vidarefakturerade kostnader samt
nyttjandelicenser till moderbolagets patentportfölj är i sin helhet
koncerninterna. Moderbolagets intäkter uppgick under första halvåret till 5
946 (7 500).

Organisation

Vid periodens utgång hade koncernen totalt 55 (23) heltidsanställda varav 8
(6) kvinnor. Antalet anställda fördelas med 23 i den svenska och 32 personer
i den tyska verksamheten.

Externa faktorer

Bolaget gör, i enlighet med fastställd valutapolicy, terminssäkringar av
väsentliga valutaflöden med lång exponeringstid. Bolagets verksamhet påverkas
av valutakursförändringar, framförallt vid prissättning i utländsk valuta och
vid långa tider mellan offerttidpunkt och kontrakt.

För en närmare beskrivning av de risker och osäkerhetsfaktorer som Obducat
står inför hänvisas till avsnittet Koncernen Riskhantering i årsredovisningen
för 2015.

Obducats aktie samt ägarförhållanden<...

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.