Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-26

Obducat: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I OBDUCAT AB (PUBL)

Aktieägarna i Obducat AB (publ) kallas till årsstämma måndagen den 27
maj 2019 klockan 14:00 i Obducats lokaler, Scheelevägen 2 i Lund
(Gamla gästmatsalen).

RÄTT TILL DELTAGANDE
Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena
tisdagen den 21 maj 2019, dels senast tisdagen den 21 maj 2019 till
bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste registrera
aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Sådan registrering,
som kan vara tillfällig, måste vara verkställd tisdagen den 21 maj
2019. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste
meddela sin önskan härom till förvaltaren.

I Obducat finns totalt 98.305.125 aktier, varav 2.320.133 A-aktier med
tio röster per aktie, 78.668.999 B-aktier med en röst per aktie, 662
175 preferensaktier av serie A med tio röster per aktie samt 16 653
818 preferensaktier av serie B med en röst per aktie. Det totala
antalet röster är 125.145.897. Bolaget innehar inga egna aktier.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE
Anmälan om deltagande på stämman ska ske under adress Obducat AB
(publ), Scheelevägen 2, 223 81 Lund, via e-post till
cecilia.jureus@obducat.com eller per telefon 046-10 16 00. I anmälan
ska anges namn, person- eller organisationsnummer, adress, antal
aktier, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, det antal biträden
(högst två) som avses medföras vid stämman. Aktieägare som avser att
låta sig företrädas av ombud bör översända fullmakt redan tillsammans
med anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.obducat.com
och sänds till aktieägare som begär det. Den som företräder juridisk
person ska förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande
behörighetshandling som utvisar behörig firmatecknare.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8. Koncernchefens redogörelse
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

10. Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören

12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
13. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

14. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor samt
beslut avseende valberedning

15. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare

16. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
17. Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande
18. Avslutning
PUNKT 10 - UTDELNING
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning
lämnas och att resultatet för räkenskapsåret 2018 balanseras i ny
räkning.

PUNKTERNA 2 OCH 12-14 - STYRELSE M. M.
Valberedningens förslag till beslut avseende dessa ärenden kommer att
offentliggöras genom separat pressmeddelande så snart möjligt.

PUNKT 15 - RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Styrelsen föreslår riktlinjer huvudsakligen innebärande att bolaget
ska erbjuda en sammanlagd ersättning som är marknadsmässig och
konkurrenskraftig på den arbetsmarknad de ledande befattningshavarna
verkar. Ersättningen till de ledande befattningshavarna ska utgöras
av fast lön, eventuell rörlig ersättning, övriga förmåner samt
pension. Den fasta lönen ska vara relaterad till befattningshavarens
ansvar och befogenheter. Rörlig ersättning ska kunna utgå till
ledande befattningshavare och ska baseras på i förväg fastställda mål
avseende bland annat omsättningsutveckling och lönsamhet. Den rörliga
ersättningen ska uppgå till högst 50 procent av koncernchefens fasta
lön och för övriga ledande befattningshavare kan den rörliga
ersättningen uppgå till högst 30 procent av den fasta lönen.
Pensionsförmåner ska vara marknadsmässiga i förhållande till vad som
gäller för motsvarande befattningshavare på marknaden, och vara
avgiftsbestämda. Uppsägningstiden ska vara ömsesidig mellan
befattningshavare och bolag och ska omfatta mellan ett halvt och ett
år. Om bolaget i något särskilt fall ger enskild styrelseledamot
uppdrag för bolaget utöver ordinarie styrelsearbete och
utskottsarbete, ska styrelsen besluta om ersättningen, vilken ska
vara marknadsmässig och skälig. Styrelsen ska ha rätt att frångå
riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

PUNKT 16 - ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av gränserna
för antalet aktier i bolagets bolagsordning (§ 6) från 30.000.000 -
120.000.000 till 40.000.000 - 160.000.000. Ändringen föranleds av
styrelsens förslag till emissionsbemyndigande enligt nedan.

PUNKT 17 - EMISSIONSBEMYNDIGANDE
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för
styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller
flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna,
besluta om nyemission av B-aktier och/eller teckningsoptioner
och/eller konvertibler som berättigar till teckning av respektive
konvertering till B-aktier, dock att sådana emissioner inte får
medföra en utspädning om mer än 20 procent beräknat på antalet aktier
i bolaget per dagen för årsstämman. Sådant emissionsbeslut ska även
kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller annat
villkor. Vid utnyttjande av bemyndigandet ska teckningskursen och
övriga villkor vara marknadsmässiga.

_________________________
DOKUMENTATION
Årsredovisning och revisionsberättelse samt övrigt beslutsunderlag
hålls tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida,
www.obducat.com, senast tre veckor före stämman. Kopior av
handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin
postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar
enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-....
Obducat har organisationsnummer 556378-5632 och säte i Malmö.

_________________________
Malmö i april 2019
Styrelsen för Obducat AB (publ)
-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/obducat/r/kallelse-till-arsstamma-i-obducat-a...
https://mb.cision.com/Main/15184/2797475/1032382.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.